بررسی الگو و روند سوءمصرف مواد در پسران 12 تا 25 سال ساکن شهر همدان

نویسندگان

خارج سازمانی

چکیده

مصرف مواد مخدر و داروهای ممنوعه یکی از پدیده های پیچیده و چند عاملی است که جوامع متعددی را گرفتار ساخته است. در این راستا شیوع سوءمصرف مواد در سنین جوانی بیشتر از هر سنی می باشد. مصرف مواد مخدر علاوه بر اینکه در سنین جوانی شروع می شود، در هیچ گروه جمعیتی به این مقدار سرعت انتشار مصرف مواد مخدر و سیگار وجود ندارد. این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی پس از شناسایی سوءمصرف کنندگان مواد به عنوان کانون اولیه و یافتن نمونه های جدید اقدام به گردآوری اطلاعات در زمینه ماده آغازین مصرفی و ماده مصرفی فعلی و عوامل موثر در زمینه نحوه انتخاب ماده مصرفی و الگوی مصرف بر روی 400 نفر گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتارهای پر خطر محمد خانی به همراه فرم اطلاعات دموگرافیک بود. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که مصرف الکل، حشیش و تریاک در بیشترین میزان و کوکایین و LSD در حداقل مقدار و در این راستا الکل، حشیش و تریاک به عنوان ماده آغازین برای مصرف مواد می باشند. همچنین سنین 12 تا 18 سالگی بحرانی ترین سنین برای تجربه اول مواد می باشد. حس کنجکاوی، اصرار دوستان و تمایل شخصی از عمده ترین دلایل شروع مصرف و حس کنجکاوی عمده ترین دلیل برای تغییر ماده مصرفی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Pattern and Trend of Drug Abuse in Male Adolescents Aged 12 to 25 in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Moradi
  • Nasrollah erfani
چکیده [English]

Abuse of narcotics and illicit use of drugs is a complicated multifactorial phenomenon plaguing many societies. In this respect, drug abuse is more prevalent among adolescents than others. Other than the fact that drug use is started from a young age, the spread of drug and cigarette smoking is also much higher among the youth. This research was a descriptive-analytical research conducted on 400 samples by using snowball sampling method. After identifying drug users as the primary focus and finding new samples, data was gathered on initial drugs and current drugs being used and on factors effecting the choice of drugs and pattern of using drugs. Information was collected through risk behavior questionnaire and demographic questionnaire. The results show that Alcohol, marijuana and opium use was very high, while cocaine and LSD use was rare. Also Alcohol, marijuana and opium were the initial drugs being used and that drug use is started from ages 12 to 18. Furthermore, sensation seeking, peer pressure and individual interest were the major reasons of starting to use drugs, and sensation seeking was the main reason for changing the initial drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcotics
  • adolescence
  • Pattern of Drug abuse
  • risk factors