بررسی نقش واسطه‌ای احساس غربت در رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت و امنیت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان

نویسندگان

چکیده

بررسی نقش واسطه‌ای احساس غربت در رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت و امنیت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد همدان بوده است، نمونه آماری200 نفر و به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزارهای اصلی جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، احساس غربت فن فیلت و امنیت روانی مزلو بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماراستنباطی ضریب همبستگی پیرسون،‌ رگرسیون چند متغیره و آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان داد که: بین امنیت روانی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رابطۀ معنادار منفی وجود دارد و با استفاده از اعتیاد به اینترنت، امنیت روانی دانشجویان را می‌توان پیش بینی کرد. بین احساس غربت و امنیت روانی و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معناداری به‌دست نیامده است. بین میزان اعتیاد به اینترنت، احساس غربت و امنیت روانی در دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود ندارد. اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متأهل است. بین احساس غربت در دانشجویان مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود ندارد. امنیت روانی دانشجویان متأهل بیشتر از دانشجویان مجرد می باشد. میزان اعتیاد به اینترنت، امنیت روانی و احساس غربت دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Mediating Role of Homesickness in the Relationship between Internet Addiction and Psychological Security of the Students of the Islamic Azad University of Hamedan

نویسندگان [English]

  • Abolghasem yaghoubi
  • Hosein mohagheghi
  • - Fateme zahedi
چکیده [English]

The main purpose of this research is to analyze the mediating role of homesickness in the relationship between internet addiction and emotional security of the students of the Islamic Azad University of Hamedan. This research makes use of a descriptive correlational method; Statistical population consists of all the students of Islamic Azad University of Hamedan and there were 200 samples chosen by Purposive sampling. Data was gathered mainly through Young Internet Addiction questionnaire, Fann Fillet's homesickness questionnaire and Maslow's psychological security questionnaire. Inferential statistic tests such as Pearson correlation coefficient test, multivariate regression test and t-test were used to gather data. According to the results, there is a negative significant relationship between students' psychological security and addiction to the Internet, and students' psychological security can be predicted according to Internet addiction. There is no significant relationship between homesickness and psychological security and internet addiction. Also, no significant difference exists between the level of Internet addiction, homesickness and psychological security in male and female students. Internet addiction is higher among single students than married students. No significant difference exists between homesickness in single students and married students. Psychological security is higher among married students than single students. Finally there is no significant difference between internet addiction, psychological security and homesickness in native and non-native students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • homesickness
  • Internet Addiction
  • psychological security