تأثیر شیوه‌های پیشگیری از جرم در پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق ( مورد مطالعه‌ استان همدان در سال 1395 )

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر شیوه‌های پیشگیری از جرم در پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق و اولویت‌بندی این شیوه‌ها در شهرستان ملایر در سال 1394 انجام گرفت؛ تا از این طریق ضمن بررسی پدیده سرقت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و جرایم علیه اموال دولتی و شخصی، از خسارات مادی به شرکت‌های برق جلوگیری نموده و امنیت و آسایش شهروندان حفظ و تأمین گردد. این پژوهشگران از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. برای انجام این پژوهش، محقق جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت استفاده نموده است؛ که این پرسشنامه 30 سؤالی در بین 100 نفر از کارکنان ناجا به عنوان جامعه نمونه توزیع گردیده است. در این تحقیق، به منظور بالا بردن دقت در بررسی اسناد و مدارک به صورت تمام شمار انجام خواهد شد. در این پژوهش، از آزمون‌های فریدمن و تحلیل عاملی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهم‌ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق از میان سه راهکار مطرح شده، راهکار پیشگیری اجتماعی، به‌عنوان برترین و مؤثرترین پیشنهاد از سوی پرسشگران انتخاب و دو راه پیشگیری یعنی پیشگیری از طریق طراحی محیطی و پیشگیری انتظامی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در پایان، پیشنهاداتی جهت جلوگیری از سرقت تجهیزات برق ارائه شده است که امید است با به کارگیری آنها مشکلات موجود برطرف شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of crime prevention methods in preventing the theft of power transmission (Case Study of Hamedan Province in 1395)

نویسندگان [English]

  • moharam khoshravsh
  • Hasan reza rafiei
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the effects of crime prevention methods in preventing the theft of power transmission and prioritizing these practices in Malayer city in 1394. Therefore, it will prevent material damage to electricity companies and protect and maintain the security and comfort of the citizens while investigating the phenomenon of theft as one of the most important social damage and crimes against state and private property. This research is an applicable method in terms of type, descriptive-survey in terms of method. To do this research, the researcher used a questionnaire based on the Likert spectrum to gather information. This 30-item questionnaire was distributed among 100 employees of Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran (NAJA) as a sample population. In this research, the whole counting process will be carried out in order to increase the accuracy of the examination of documents and documentation. In this research, Friedman tests and factor analysis have been used. Based on the results of this research, the social prevention strategy, the most important and effective way of preventing the theft of electricity transmission equipment from the three proposed solutions, was selected as the highest and most effective proposal by the interviewees; two ways of preventing were ranked next, prevention through environmental design and police prevention. At the end, there are suggestions to prevent the theft of electrical equipment, which we hope they solve existing problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theft
  • preventive measures
  • social prevention
  • police prevention
  • prevention through environmental design
  • power transmission equipment