عوامل مؤثر بر عود اعتیاد در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون درمراکز درمان سوء مصرف مواد شهر همدان

نویسندگان

چکیده

یکی از چالش‌های عمده کنونی در درمان نگهدارنده با متادون میزان ماندگاری بر درمان یا پیشگیری از عود اعتیاد می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان صورت گرفت.این مطالعه توصیفی مقطعی در بهار و تابستان سال 1395 بر روی 384 نفر از بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان انجام شد. نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی با انتساب متناسب انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه طراحی شده محقق ساخته و متغیرهای دموگرافیک بود و پرسشنامه‌ها به صورت خودگزارش‌دهی و مصاحبه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 19) صورت گرفت. میزان عود در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون 2/48 درصد بود. وسوسه، فشار دوستان، افسردگی و کم‌بودن دوز دارویی متادون از مهم‌ترین دلایل عود بودند. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد وسوسه و فشار همسالان از مهم‌ترین دلایل عود اعتیاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Addiction Recurrence among Methadone Maintenance Treatments in Drug Abuse Treatment Centers in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Ali Afsar
  • Nasrollah erfani
چکیده [English]

One of the major current challenges in maintaining methadone maintenance therapy is the survival rate of treatment or prevention of recurrence. The aim of this study was to determine the effective factors on addiction recurrence in patients undergoing methadone maintenance treatment in Hamedan addiction treatment centers. This descriptive cross-sectional study was performed on 384 patients undergoing methadone maintenance treatment in Hamadan addiction treatment centers in spring and summer of 1395. Sampling was done in a proportional classification. The data collection tool was a researcher-designed questionnaire and demographic variables and the questionnaires were completed by self-report and interview. Data analysis was done using SPSS software (version 19). The rate of recurrence in patients treated with methadone maintenance was 48.2%. Temptation, friends' pressure, depression and lack of methadone dosage were among the most important causes of recurrence. According to the results, it seems that friend’s temptation and peer's pressure are the most important reasons for recurrence of addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • drug abuse recurrence
  • Methadone maintenance treatment