بررسی علل گرایش به مد در بین دختران 30-15 ساله شهر همدان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مد، در دختران 30-15 ساله شهر همدان انجام شده‌است. روش: روش تحقیق حاضر، روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. آزمودنی‌ها شامل 214 نفر از دختران 15 تا 30 ساله شهر همدان می‌باشند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای است محقق ساخته که مشتمل بر 9 سؤال عمومی و 23 سؤال اختصاصی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان گرایش به مد و سن پاسخگویان رابطه‌ معنادار وجود دارد. همچنین، بین میزان گرایش به مد پاسخگویان مشاغل مختلف، سطوح مختلف تحصیلی، وضعیت‌های مختلف اقتصادی و در سطوح مختلف امکانات زندگی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the trend towards fashion in 15- to 15-year-old girls in Hamedan

نویسندگان [English]

  • effat esfandiary
  • Ali Ahmad Naderi
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the factors affecting the trend towards fashion in 15- to 15-year-old girls in Hamedan. Method: The method of this research is a descriptive method of type of survey. The subjects were 214 girls between 15 to 30 years old in Hamadan who were selected by simple random sampling method. The data gathering tool is a researcher-made questionnaire containing 9 general questions and 23 specific questions. One-way analysis of variance was used to analyze the data. The results of the study showed that there is a significant relationship between the tendency towards fashion and the age of respondents. There is also a difference between the tendency towards the fashion among respondents of different occupations, the different levels of education, the different economic situations and the different levels of life conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fashion
  • Girls
  • life facilities
  • different level