شناسایی و رتبه‌بندی دلایل گرایش زنان به بدحجابی از دیدگاه پرستاران مراکز درمانی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی بیمارستان علیمرادیان نهاوند)

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی دلایل گرایش زنان به بدحجابی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی بیمارستان علیمرادیان نهاوند) انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی است که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهرستان نهاوند بر 70 پرستار خانم انجام شده است. داده‌ها براساس پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. اعتبار ابزار با روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محرز شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار آماریSPSS استفاده شده است. بر اساس داده‌های این تحقیق، پنج عامل مؤثر در گرایش به بدحجابی از دیدگاه پرستاران به ترتیب: فقر مالی - عقده دگر آزاری در بین برخی از زنان(سادیسم) - کار بیرون از خانه زنان - بدحجابی پلی برای رسیدن به ازدواج( جلوه‌گری برای پیدا کردن زمینه‌های ازدواج) و- ارائه نشدن تعریف مشخص از پوشش الزامی زنان در جامعه بیان شد.
با توجه به یافته‌ها، راهکارهای مورد اولویت برای مقابله با بدحجابی، تأمین شغل و مسکن و ایجاد زمینه ازدواج آسان برای جوانان می‌باشد چرا که با تأمین شغل و مسکن، بسیاری از خانم‌ها فقط به کار خانه‌داری پرداخته و از کارکردن در بیرون خانه منصرف خواهند شد. همچنین، تعریف حدود شرعی حجاب و مصادیق بدحجابی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the reasons for women's tendency towards bad hijab from the nurses' point of view in Nahavand medical centers (case study of Nahavand Alimoradian Hospital)

نویسنده [English]

  • Azhdar shamkhani
چکیده [English]

This research is aimed at Identification and ranking of the reasons for women's tendency towards bad hijab from the nurses' point of view in Nahavand medical centers (case study of Nahavand Alimoradian Hospital). The present study is a survey conducted in hospitals and medical centers in Nahavand city on 70 women nurses. Data were collected based on a researcher-made questionnaire. The reliability of the tool is determined by content validity method and its reliability using Cronbach's alpha coefficient. For analyzing the data, descriptive and inferential statistics were used by SPSS software. According to the data of this research, the five factors influencing the tendency toward bad hijab from the viewpoint of nurses were as follows: Financial Poverty - sadism among some women - work outside the home - bad hijab is a bridge for marriage (showing off to find marriage grounds) and not providing a clear definition of women's compulsory hijab in community. Regarding the findings, prioritized solutions are for tackling bad hijab, job, and housing, also creating an easy marriage for young people. because many women will only do household chores and will be discouraged from working outside the home by providing jobs and housing. Also, the definition of sharia’s hijab and bad hijab's examples can be effective in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad Hijab
  • nurses
  • bad hijab reasons
  • Nahavand