بررسی، تحلیل وپهنه بندی تصادفات برون شهری با هدف تعیین نقاط حادثه خیز با استفاده از نرم افزار ARC GIS

نویسنده

پرسنل پایور ناجا

چکیده

حمل و نقل از دیدگاه علوم مختلف دارای مفاهیم متنوعی است و از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزۀ حمل و نقل برون شهری مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع مهم تصادفات جاده‌ای و عواملی است که در بروز آن نقش ایفا می‌کند. لذا هدف محققان در این پژوهش، به عنوان یک پژوهش کاربردی، به جمع‌آوری اطلاعات تصادفات صورت گرفته و برداشت میدانی و به صورت مشاهده مستقیم و غیرمستقیم بوده ‌است. این نقاط در طول مسیر همدان- ساوه (آزاد راه کربلا) تا گردنۀ دخان در حوزۀ استحفاظی استان همدان به صورت مشاهده مستقیم بوده و تحلیل آن بر اساس تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منطقه بوده ‌است.
محققان در این تحقیق با تعیین دقیق نقاط مورد نظر در سا‌ل‌های 1394 و 1395 ابتدا نسبت به دسته‌بندی نوع تصادفات اقدام و سپس اطلاعات را دسته‌بندی و در بایگانی داده‌ای نرم افزاریARS GTS وارد نموده ‌است. نتایج تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نرم افزار مورد نظر به‌صورت نقطه‌ای و پهنه‌ای ویژگی مسیر در قالب نقشه‌های کاربردی ترسیم شده‌ است که در نهایت مسیر همدان – ساوه(آزاد راه کربلا) تا گردنۀ دخان در باند‌های شمالی و جنوبی و در حوزۀ استفحاظی استان همدان در چهار طیف: امن، نسبتاً امن، خطرناک و حادثه‌خیز پهنه‌بندی و راهکارهای لازم در کاهش تصادفات جاد‌ه‌ای ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying, analyzing and zoning out of city accidents with the aim of determining accident-prone points using ARC GIS software [Case Study of Hamedan-Saveh Route (Karbala Freeway)]

چکیده [English]

Transportation has diverse concepts from the perspective of different sciences and it can be investigated from various aspects. In urban and regional planning, one of the most important issues in the field of suburban transport is the major issue of road accidents and the factors that play a role in it. Therefore, in this research as an applied research, researchers have collected information about accidents and done field surveys. They also, viewing directly and indirectly these points along the Hamedan-Saveh (Free Road of Karbala) to Dokhan neck in the field of the protection of Hamedan province, have directly observed and analyzed aerial images and aerial images of the region. In this research, the investigators first categorized the types of accidents in order to accurately determine the points in the years 2016 and 2015 , and then categorized the information and entered them in the data base of software ARC GIS. Analytical results using the geographic information system of the software have mapped the road feature in the form of applied maps, point wise and aerial. Finally, the Hamadan-Saveh (Freeway to Karbala) route to the Dukhan Neck in the northern and southern bands and under the Hamadan province's protection have zoned four spectrum, safe, relatively safe, hazardous and accidental and provided the necessary strategies to reduce road accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • road routes
  • Transportation
  • Accidents