بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه‌ی چند سازمان دولتی در استان همدان)

نویسنده

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی انجام‌شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه کارکنان یک سازمان دولتی است که در حدود 400 نفر است، طبق فرمول کوکران از بین جامعه آماری، نمونه‌ای به تعداد 200 نفر انتخاب و پرسشنامه استاندارد پنج‌گانه مشتمل بر هوش هیجانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و امنیت شغلی در میان این افراد توزیع شد. از این تعداد پرسشنامه، تعداد 190 پرسشنامه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای smartPLS وspss استفاده ‌شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان‌ دهنده تأئید تمامی فرضیه‌های مستقیم و دو فرضیه غیرمستقیم پژوهش بود؛ اما دو فرضیۀ غیرمستقیم آخر مورد تأئید واقع نشد. برای بررسی فرضیه‌های غیرمستقیم از آزمون سوبل تست (subel test) استفاده ‌شده است. نتایج آزمون سوبل و آزمون‌های آماری این فرضیه‌ها و سطوح برازش مدل، به همراه نتیجه‌گیری‌های تفصیلی و پیشنهاد‌ها اجرایی در پایان مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Structural Relationships of Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Organizational Justice, Occupational Safety and Organizational Commitment (Case study of several governmental organizations in Hamadan province)

نویسنده [English]

  • emran mohammadi fateh
چکیده [English]

This research was conducted to investigate the structural relationships of emotional intelligence, organizational justice, job satisfaction, job security and organizational commitment in a governmental organization. The statistical population of the survey is all employees of a governmental organization, which is about 400 people. According to the Cochran formula, a sample of 200 people was selected from the statistical community and five standard questionnaires including emotional intelligence, job satisfaction, organizational commitment, organizational justice and job security were distributed among these individuals. A total of 190 questionnaires were used to be analyzed. SmartPlS and SPSS software have been used to analyze the data. The experimental results of this study showed the confirmation of all direct hypotheses and two indirect hypotheses of the research; but two indirect hypotheses were not confirmed. Sobel test has been used to investigate indirect hypotheses. Sobol test results and statistical tests of these hypotheses and fitting levels of the model, along with detailed conclusions and executive suggestions are presented at the end of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Job satisfaction
  • Job Security
  • Organizational Justice
  • organizational commitment