ویژگی‌های اخلاقی پلیس مسلمان و راهکارهای ارتقای آن در ناجا

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلیل برخی از ناهنجاری‌های موجود در سازمان‌ها توجه به اخلاق حرفه‌ای و به تبع آن پیشگیری درونی کارکنان ناجا توجه مدیران را به خود جلب کرده است. با توجه به مبحث اصلی که تحت عنوان «ویژگی‌های پلیس مسلمان» ارائه گردیده ‌است و با توجه به فضا و بافت اسلامی حاکم بر کشورمان هدف اصلی این مقاله تبیین کار ویژه و صفات شایسته کلام محور است. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی و سندکاوی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد‌ها می‌تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان شود. ارتباط تنگاتنگی میان عوامل اثرگذار بر رفتار و عملکرد اخلاقی و پیامدهای اخلاقی وجود دارد. پلیس عمدتاً با رفتارهایش شناخته می‌شود. رعایت اصول ارتباطات انسانی و تعاملات پلیس با جامعه، استانداردسازی رفتار و تدوین آیین نامه با دستورالعمل اخلاقی پلیس می‌تواند در تحقق اهداف، رهیافت پلیس مسلمان موثر و مفید باشد. آنچه که در پلیس جامعه اسلامی ایران مورد تأکید است، رعایت اصول انسانی و اخلاقی از قبیل رعایت قانون، مراعات انصاف، امانت داری، صداقت، حمایت از مظلوم، عدم پذیرش رشوه، حق طلبی و عدالت، تعهد سازمانی و... می‌باشد. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که منشور اخلاق حرفه‌ای کارکنان ناجا سازمان را از بسیاری جرایم شغلی باز می‌دارد و آنها را در پاییندی به شغل خود یاری می‌کند. کارکنان با ابزارهای درونی به شغل خود پایبند می‌شوند. وبیان‌گر وجود رابطه معنادار و مستقیم و همبستگی مثبت میان اخلاق پلیسی و پیشگیری درونی است. به طوری که پیشگیری درونی کارکنان بدون پایبندی به رفتارهای پلیسی میسر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of the Muslim Police and its solutions in NAJA

نویسندگان [English]

  • Khadige Headari
  • -Bahman Khazaei
چکیده [English]

Today, the attention to professional ethics and, consequently, internal prevention of employees have drawn the attention of managers due to some of the existing abnormalities in organizations. The purpose of this article has been presented based on the main topic of "Muslim Police Properties", with regard to the Islamic space and texture that governs our country, to explain the special work and the proper word-based attributes. The methods of this research are descriptive-analytic and document mining. The findings of this research show that the ethical and non-ethical behaviors and functions can lead to positive or negative consequences at the organization level. There is a close link between the factors affecting behavior and ethical functions and ethical consequences. Polices are mostly known for their behavior. Observing the principles of human communication and police interaction with the community, standardizing behavior and drafting regulations with the ethical code of the police can be effective and useful in achieving the goals of the Muslim police. What is emphasized in the police of the Islamic community of Iran is respect for human and ethical principles such as observance of the law, respect for justice, trust, honesty, protection of the oppressed, avoiding bribes, justice and fairness, organizational commitment, and so on. Also, the results of the research show that the charter of professional ethics of NAJA staff prevents the organization from many career crimes and helps them to adhere to their jobs. Workers adhere to their job by their own internal tools. There is a significant and direct relationship and the positive correlation between police ethics and internal prevention, so that the internal prevention of employees will not be possible without adherence to police behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • Professional Ethics
  • Islamic Ethics
  • Muslim police
  • Ethical Criteria