بررسی تأثیر درمان مثبت‌گرایی گروهی بر افسردگی و گرایش به خودکشی (مطالعۀ موردی نمونه‌ای از آموزشگاه سربازی در همدان)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مثبت‌گرایی گروهی بر روی افسردگی و افکار خودکشی سربازان بدو خدمت یکی از آموزشگاه‌های سربازی ‌شهر همدان بود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات مداخله‌ای و روش تحقیق نیمه آزمایشی یا طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیه سربازان پایه خدمتی اسفند 95 تا شهریور 96 شهر همدان مشغول آموزش بودند (به‌صورت انتخاب رندومی) که از تعداد کل آنها، تعداد 40 نفر (20 نفر در گروه کنترل و 20 نفر در گروه مداخله) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .
به پرسشنامه‌های افسردگی و افکار خودکشی بک پاسخ دادند و نتایج داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک متغیره و چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد، میانگین نمرات افسردگی در پس-آزمون گروه‌های آزمایش 68/4 ± 96/21 نسبت به پیش‌آزمون این گروه 65/6 ± 19/44، کاهش پیدا کرده است.
در بین مؤلفه‌های خودکشی، در گروه آزمایش کتمان خودکشی با میانگین وزنی(میانگین تقسیم بر تعداد سؤالات) 58/1 قوی‌ترین و تمایل به مرگ با میانگین وزنی21/1 ضعیف‌ترین مؤلفه‌های خودکشی در بین افراد مورد بررسی گروه آزمایش بوده است. در گروه کنترل نیز کتمان خودکشی با میانگین وزنی52/1 قوی‌ترین و آمادگی برای خودکشی با میانگین وزنی 23/1 ضعیف‌ترین مؤلفه‌های خودکشی در بین افراد مورد بررسی گروه آزمایش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Effect of Group Positivity Therapy on Depression and Suicidal Tendency (A Case Study of a Soldier's School in Hamadan)

نویسندگان [English]

  • Mohamad reza Khalili
  • Mohamad Smaeil Ebrahemi
  • Ali Sahebi
چکیده [English]

This study aims at investigating the effect of group positivity on the depression and attitude of soldiers at the service of one of the military schools of Hamadan. The present study was an interventional study and a semi-experimental research, either pre-test, post-test, and control design. The statistical population of this study was all soldiers started their duty from March 2015 to September 2016 in Hamadan (randomly selected) with a total of 400 people, of which 40 (20 in the control group and 20 in the intervention group) were selected using available sampling method. Beck Depression Inventory and Beck Suicidal Thoughts Questionnaire were answered and data were analyzed using one variable and multivariate covariance analysis. The results showed that mean scores of depression in the post-test group were 21.96 ± 4.68 in comparison with the pretest group of this group was 44.19 ± 6.65. Among the suicide components, in the experimental group, the suicidal avoidance was the strongest with the weighted average (the mean divided by the number of questions) of 1/58 and the tendency to death was the weakest suicide components with the weighted average of 1/21 among the subjects in the experimental group. In the control group, the suicidal avoidance was the strongest with the weighted average of 1/52 and suicide preparedness with a weighted average of 1/23 was the weakest suicide components among the subjects in the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivity
  • suicide
  • depression
  • soldiers