بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا در سال تحصیلی 97-1396.

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان می‌باشد که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بوده و حجم جامعه موردنظر 7087 نفر می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 460 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد؛ آزمون مهارت‌های ارتباطی و آزمون فرسودگی تحصیلی استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها روایی محتوایی می‌باشد و پایایی آن‌ها با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0و83/0 محاسبه شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار استنباطی همچون آزمون t تک گروهی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج حاصله از این پژوهش میانگین مهارت‌های ارتباطی 62/2 و میانگین فرسودگی تحصیلی 42/1 می‌باشد که پژوهش حاضر نشان می‌دهد ارتباط معنی دار معکوسی بین مهارت ارتباطی و فرسودگی تحصیلی وجود داشت؛ به طوری که افرادی که مهارت ارتباطی بالاتری داشتند، فرسودگی تحصیلی کمتری را گزارش نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship between Communication Skills and Academic Burnout among Students of Bu-Ali Sina University in 2017-18

نویسندگان [English]

  • Javad Hedayati manzour
  • Majid mohamadian shamim
  • Majid Sharifi Rahnmo
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between communication skills and academic burnout among undergraduate students at Bu-Ali Sina University in Hamedan. Students studying in the academic year of 2017-2018 and the volume of the community are 7087 students. The method is descriptive-correlational and 460 individuals were selected as sample to collect the required data. Two standard questionnaires, communication skills test and academic burnout test, have been. Validity of the questionnaires was content validity and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.77 and 0.83, respectively. Collected data were analyzed using inferential statistics such as t-test and Pearson correlation coefficient in SPSS software. Based on the results of this study, the mean of communication skills was 2.62 and the mean of burnout was 1.42, which shows that there is a significant reverse relationship between communication skills and academic burnout, so that those who have skills Had a higher education, reported less academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • academic burnout
  • students