بررسی نقش تعاملی پلیس راهور با نهاد شهرداری در ارتقای انضباط ترافیکی (مورد مطالعه: ‏شهر همدان)‏

نویسندگان

1 گروه حقوق فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 گروه حقوق دانشگاه دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش تعاملی پلیس راهور با نهاد شهرداری در ارتقای انضباط ترافیکی از طریق تعامل پلیس راهور و شهرداری در شهر همدان صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان شهرداری و پلیس راهور می‌باشد. با توجه به این که جامعه آماری محدود می‌باشد، روش نمونه-گیری به صورت تمام شماری بوده، و به ترتیب از همه کارشناسان، اطلاعاتی أخذ شد. روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی(منابع مکتوب، اینترنت، نقشه و ...) و پیمایشی (پرسشنامه ) بوده است. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌های به‌دست آمده با روش‌های کمی (آمار توصیفی و استنباطی و روش معدلات ساختاری) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مهم‌ترین عامل در رشد انضباط ترافیک شهری، عامل تبادل اطلاعات پلیس و شهرداری می‌باشد که با تقویت و افزایش این عامل میزان سامان بخشی و انضباط ترافیک افزایش می‌یابد. عامل بعدی اقدامات مشترک در آموزش همگانی و اطلاع رسانی عمومی توسط پلیس راهور می باشد که نقش فرهنگ سازی را در رشد انضباط ترافیکی می‌داند و عامل سوم نیز که اثبات گردید، عامل تجهیزات و زیرساخت های کنترلی می باشد و عامل آخر نیز انضباط ترافیکی می‌باشد که به کنترل عبور و مرورها و تعامل ادارت با یکدیگر جهت کاهش معضلات ترافیکی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the interactive role of the traffic police with the municipality in promoting traffic discipline (Case study: Hamadan city)

نویسندگان [English]

  • Farokh jamali 1
  • mohammad reza mehmandar 2
  • saeid kashfi 3
چکیده [English]

The present study aimed to identify the interactive role of the traffic police in the municipality in promoting the traffic discipline through the interaction between the traffic police and the municipality of Hamedan. The research method in this thesis is descriptive-analytical and it is practical. The statistical population consists of municipality experts and traffic police. Given that the statistical population is limited, the sampling method was census, in which information was obtained from each of intelligence experts, respectively. The data gathering method was documentary (written sources, internet, map, etc.) and survey (questionnaire). After collecting the data, the obtained data were used by quantitative methods (descriptive and inferential statistics and structural equation method). The results of the research showed that the main factor in the growth of urban traffic discipline is the police and municipal information interaction factor, which, by increasing this factor, the amount of organization and traffic discipline increase. The next factor is common actions in public education and public informing by the traffic police, which has played the role of culturalization in the growth of traffic discipline. The third factor is proved to be the controlling equipment and infrastructure, and the final factor is traffic discipline which controls traffic flows and interact the organizations with each other in order to reduce traffic dilemmas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Discipline
  • Municipality and The Traffic Police Cooperation
  • Structural equations
  • Hamadan
 
احمدی مقدم، اسماعیل(1389) انضباط ترافیکی، ضرورت­ها و پی­آمدهای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 19، صص 71-59.
اسد امرجی، مرتضی؛ رسولی، امیر؛ رسولی، نغمه؛ سلیمان میگونی، احمدرضا. ( 1391 ). طراحی الگوی تعامل و ارتباطات بین سازمان ها در مدیریت امداد و نجات جاده ای کشور. فصلنامه علمی ترویجی راهور. شماره 20 ، 55-72.
افشار کهن، جواد، بلالی، اسماعیل و قدسی، محمد(1391) فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1391، صص90-59
افشارکهن، جواد(1382)درآمدی برجامعه شناسی مسائل اجتماعی ، چاپ اول انتشارات سایۀ هور.
اکبر، رضا (1389) بررسی تاثیر اختلالات خوابردر بروز حوادث رانندگی در محورآزاد راه کرج ‏قزوین در شش ماهه اول سال 1388 .‏
آقاجانی، حسن علی. ( 1381 ). ارزیابی مسیر ترانزیتی زمینی ایران برای کالاهای کشورهای آسیای میانه با استفاده از فنون ریاضی و طراحی مدلی جهت افزایش کارآیی آن. رساله دکتری مدیریت. دانشگاه تهران.
بنت، وین دایلیو و کارن ام.هس. ( 1380 ). انضباط و رفتارهای مسئله ساز، ترجمه عبداله مجیدی و مجید رضایی راد، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 2. صص 177-160.
ترویانوویچ، رابرت و باکوروکس، بانی. پلیس جامعه‌محور. مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی و طرح و برنامه ناجا. تهران: فرات؛1383. صص 5-4 و 23-19.
تقوایی، مسعود؛ وارثی، حمیدرضا؛ اورامان، بهمن. (10/3/1391). بررسی پراکنش کاربری‌های ‏پزشکی و تأثیر آن بر روی ترافیک شهری با استفاده از مدل ‏AHP‏ به فصلنامه علمی–ترویجی ‏مطالعات راهور، سال نهم، شماره 17،بهار 91 ص7 تاص35
خاکی غلامرضا؛ روش تحقیق در مدیریت؛ چاپ اول؛ دانشگاه آزاد؛ تهران؛
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول
دعاگویان، داوود؛ رفیعی،محمدرضا(1388) بررسی میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و نقش آن در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، فصلنامه مدیریت ترافیک، سال سوم، شماره 11.
راب، استونز. ترجمه میردامادی، مهرداد(1379) متفکران بزرگ جامعه شناسی. تهران: نشر مرکز؛
زارعی، عظیم. ( 1385 ). طراحی مدلی جهت شناسایی، مستندسازی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولتی. پایان نامه دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
زنگی آبادی علی، غلامرضا شیران، خیری گشتیل؛ 17/1/1391، بررسی علل تصادفات در ‏بزرگراه‌ها، 17/1/1391، فصلنامه علمی –ترویجی مطالعات راهور، سال نهم، شماره 17، بهار 91، ‏صفحه 37 تا 57.‏
سوری، حمید؛ عینی، الهه. (1394). گزارش پژوهشی  برآورد هزینه ناشی از سوانح ترافیکی با ‏ستفاده از روش تمایل به پرداخت. ماهنامه آموزشی خبری/ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، سال ‏پنجم، شماره 43، تیر و مرداد 1391، صفحه 7.‏
شاهی، جلیل. ( 1368 ). مهندسی ترافیک،چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. ( 1387 ). مطالعه آموزش ترافیک به شهروندان: بررسی و تحلیل اطلاعات و سوابق روش های آموزش ترافیک به شهروندان و دانش آموختگان شهرهای پرجمعیت، متوسط و آمار جمعیت و نقاط قوت و ضعف آنها. تهران: دفتر حمل ونقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.
طهرانی، محمدهادی. ( 1385 ). نقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی کارکنان پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال هشتم، شماره سوم. صص 75-49.
عشایری، طه و عجمی، محمد؛ (1393)، تحلیل جامعه شناختی سرمایۀ اجتماعی و رفتار پلیس در ‏جامعۀ شهری، فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هفتم، شماره 4، پیاپی 23، ‏زمستان‏
کاملی،‎ ‎محمد‎ ‎جواد (1388). الگویی‏‎ ‎برای‎ ‎خط‎ ‎مشی‎ ‎گذاری‎ ‎شبکه‎ ‎ای‎ ‎در‎ ‎پلیس. رساله‎ ‎دکتری‎ ‎چاپ‎ ‎نشده، دانشگاه‎ ‎علامه‎ ‎طباطبایی‎.‎
کاملی، محمدجواد، لاجوردی، سید جلیل، نعمتی، رحمان، ملاجان، علی (1392). هماهنگی‎ ‎های‎ ‎برون‎ ‎سازمانی‎ ‎پایدار‎ ‎در‎ ‎مدیریت‎ ‎بحران‎ ‎و نقش‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎سطح‎ ‎عملکرد‎ ‎سازمان، چشم‎ ‎انداز‎ ‎مدیریت‎ ‎دولتی، شماره‎ ‎‏14-‏‎ ‎تابستان‎ ‎‏ 1392، صص 134-117.‏
گیدنز، آنتونی(1381)جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهرصبوری، چاپ هفتم، تهران نشر نی.
لاسول، هارولد دی. ( 1383 ). ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه. ترجمه: غلامرضا آذری. چاپ شده در کتاب اندیشه های بینادین علم ارتباطات. زیرنظر: باقر ساروخانی. ص. 85-57
ملاجان،‎ ‎علی (1390). طراحی‏‎ ‎یک‎ ‎سیستم‎ ‎انتظامی‎ ‎مطلوب‎ ‎برای‎ ‎ایمن‎ ‎سازی‎ ‎افراد‎ ‎جامعه،‎ ‎پروژه ‏تحقیقاتی‎ ‎نخبگان‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح،‎ ‎دانشکده‎ ‎فرماندهی‎ ‎و‎ ‎ستاد‎(‎دافوس)‎ ‎دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎انتظامی،‎ ‎تهران،ایران‎.‎
موزلیس، نیکوس. ( 1385 ). سازمان و بوروکراسی (تجزیه و تحلیلی از تئوری­های نوین). ترجمه: حسن میرزایی اهرنجانی و احمد تدین. تهران: دانشگاه تهران.
Byrne,B.M(2016) structural equation modelling with AMOS : Basic concepts, ‎applications and programming. Routledge
Chen, D., Doumeingts, G., & Vernadat, F. (2008); “Architectures for Enterprise ‎Integration and Interoperability: Past, Present and Future”, Computers in Industry, no.59 ‎‎(7), pp.647-659.‎
Cornu, C., Chapurlat, V., Quiot, J. M., & Irigoin, F. (2012); ‎‎“Customizable ‎Interoperability Assessment Methodology to Support Technical ‎Processes‏ ‏Deployment in Large Companies”, Annual Reviews in Control, no.36,‎‏ ‏pp.300-308.‎
Daclin, N., Chen, D., & Vallespir, B. (2008); “Methodology for ‎Enterprise ‎Interoperability”, Paper presented at the Proceedings of the 17th World ‎Congress The ‎International Federation of Automatic Control, COEX Korea, South.‎
Dill, A.E.P.; D. A. Rochefort.(1989). Coordination, Continuity, and‏ ‏Centralized Control: ‎A Policy Perspective on Service Strategies for‏ ‏the Chronic Mentally Ill. Journal of ‎Social Issues. 45(3): 145-159.‎
Doerfel Marya L.; Lai, Chih-Hui; Chewning, Lisa V. (2005). The‏ ‏Evolutionary Role of ‎Inter organizational Communication: Modeling‏ ‏Social Capital in Disaster Contexts.‎
Gottschalk, P. (2009); “Maturity Levels for Interoperability in Digital ‎Government”, ‎Government Information Quarterly, no.26, pp.75–81.‎
M. L.; Taylor, M. (2005). Network dynamics of inter organizational‏ ‏communication: ‎The Croatian civil society movement.‎‏ ‏Communication Monographs, (71), 373-394.‎
Mahmoudi Nejad، ‏Hadi et al (2011) Presentation a Model of‏ ‏Effect of Social ‎Traffic ‎Behavior on Traffic Violation، ‏The Case‏ ‏Study of Tehran Metropolis ‎‏