میزان گرایش دانشجویان به باورهای خرافی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور مرکز همدان)

نویسنده

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ایران

چکیده

هدف این پژوهش سنجش میزان باور دانشجویان نسبت به عقاید خرافی رایج بوده که از نظر روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور واحد همدان در سال 95-94 را شامل می گردد؛ گروه نمونه پژوهش 120دانشجو(53 پسر و 67 دختر)، شاغل به تحصیل در سـال تحصیل 95-94 از دانـشگاه پیام نور واحد نهاوند بوده که به شیوه تصادفی طبقـه‌ای نـسبی از دانشکده‌های مختلف انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیـل واریـانس چند متغیره و به کمک نرم افزار SPSS انجام گردید. برای کسب اطلاعات درباره دیدگاه ها، باورها، و نظرات جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته با 58 گویه تنظیم و ودر سطح جامعه آماری توزیع و داده های لازم جمع آوری شده است.نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که درصد بسیار کمی از دانشجویان به خرافات گرایش دارند. بین تحصیلات دانشجو با گرایش به خرافات رابطه معناداری وجود دارد. به علاوه، میزان گرایش به خرافات در دانشجویان زن بیش از دانشجویان مرد است و این مسأله ارتباط معناداری به میزان تحصیلات دانشجویان زن ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students' tendency toward superstitious beliefs (case study of Payame Noor University of Hamedan)

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Moradi Rastegar
چکیده [English]

The purpose of this study is to measure the students' beliefs about the prevalent superstitions that are descriptive-correlational in terms of research method. The statistical population of this study is all students studying in Payame Noor University of Hamedan in 2015-16. The sample group consisted of 120 students (53 boys and 67 girls) who were studying in 2015-16 from Payame Noor University of Nahavand. They were selected by random stratified sampling from different faculties who responded to the questionnaire. Data analysis was done by using stepwise regression analysis and multivariate analysis of variance (ANOVA) and SPSS software. A researcher-made questionnaire was arranged with 58 items and was distributed among the population of the statistical community to find out about the views, beliefs, and opinions of the statistical community, and the necessary data were collected. The results of this study indicate that very few students tend to superstitions. There is a significant relationship between student's level of education and superstition. In addition, the tendency to superstition in female students is more than male students, and this does not have a significant relationship with the degree of female students' level of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superstitious beliefs
  • students
  • Level of Education
  • Gender
-امام شوشتری، محمدعلی(1347)، فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی، تهران : چاپخانه بهمن،

-پاکدامن، محمدحسین(1378)، جامعه در قبال خرافات، مشهد: انتشارات مرندیز،

-پورافکاری، نصرالله(1354)، جامعه شناسی عوام، اصفهان: چاپخانه ربانی.

-جهانشاهی افشار علی، شمس الدینی مطلق محمد حسین، ریشه های خرافات و کارکرد آن ها در فرهنگ مردم ( باورهای مردم کرمان )، دو فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامع، سال 2، شماره 3، بهار و تابستان 93

-خاشعی، رضا(1379)، پدیدارشناسی خرافات در ایران. روزنامه همشهری.

-دهخدا، علی اکبر(1334)، لغت­نامه، تهران: سازمان لغت نامه.

-رضاقلی، علی(1371)، جامعه‌شناسی نخبه کشی: قائم مقام، امیرکبیر و مصدق، تهران، نشرنی.

-سعیدیان، عبدالحسین(1375)، دایره المعارف نو، تهران: انتشارات علمی.

-شریفی،امیر حسین، عقل از دیدگاه اخباریان شیعه، فصلنامه شیعه هشناسی، ش 6

-شعیبی، فاطمه ( 1392 ). روان شناسی خرافات. تهران: انتشارات الکترونیکی.

-کوزر، لوئیس (1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران : انتشارات علمی.

-صالح­ امیری، رضا(1387)، خرافه گرایی چرایی، چیستی و کارکردها (پژوهشنامه 23)، تهران: پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک،.

-صرفی، محمد رضا (1391)،باورهای مردم کرمان. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان

-موسی پور، ابراهیم (1390 ). خرافات (دانشنامه جهان اسلام ). ج 15. تهران : بنیاد دایره المعارف اسلامی. صص 338-343.

-فروغی علی، عسگری مقدم رضا، بررسی میزان گرایش به خرافات در بین شهروندان تهرانی، فصلنامه راهبرد/ سال هجدهم/ شماره / 53زمستان 1388صص 161.

-علوی نژاد، حیدر: قرآن و خرافه گرایی،: فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، شماره 37 – 38،1391.

-محمد، حسن) ،(1365فرهنگ عمید : شـامل واژه­هـای فارسی و لغات عربی مصطلح در زبـان فارسـی، : تهـران انتشارات امیرکبیر.

-وارینگ، فیلیپ(1371)، فرهنگ خرافات، ترجمه احمد حجاران، تهران: نشر ویس.

-هدایت، صادق(1312)، نیرنگستان، تهران: انتشارات جاویدان.

-هدایت، صادق(1381)، فرهنگ عامیانه مردم ایران، تهران: نشر سرچشمه.

 

Abbott, Kevin R & Sherratt, Thomas N. (2011). »The evolution of superstition through optimal use of incomplete information«. Animal Behaviour 82. pp. 85-92.

Bukhari.SS, Pardhan A, Khan AS, Ahmed A, Choudry FJ, Pardhan K, Nayeem K, Khan M.(2002). Superstitions Regarding Health Problems in Different Ethnic Karachi. Faculty of Health Sciences, Baqai Groups in Medical University, Karachi.

Foster, Kevin R. & Hanna, Kakka (2009). »The evolution of superstitious and superstition-like Behavior«. Proc. R. Soc. 276. pp. 31–37.

Inkeles, A. Making men modern. American Journal of Sociolog. No 75, 1969.

Thalbourne, M. A., & Hensley, J. H.(2001). Religiosity and Belief in The Paranormal. Journal of the Society for Psychica Research, 65, 47-50.l
Sharper knowlsen.(2001). Superstitiousness and Perceived Anxiety Control as Predictors of Psychological D.