بررسی آسیب‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب‌ها و راهکاری مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفت؛ زیرا پدیده قاچاق کالا و ارز و یا تجارت زیرزمینی و نقل و انتقالات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، دارای آثار مخربی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده است؛ به گونه‌ای که یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است. روش تحقیق این پژوهش سندکاوی است و روش تحلیل توصیفی-تحلیلی است که شامل سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392، افق‌های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشود شد. دراین مقاله، فرض بر این است که آسیب‌ها و تبعات قاچاق کالا می‌تواند در مناطق مرزنشین بیشتر از سایر نقاط کشور باشد. براساس نظریه های جرم شناسی، جرم بودن قاچاق کالا با استناد به آسیب های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که بر ابعاد مختلف جامعه وارد می‌کند، مسلم می‌باشد. معضل قاچاق کالا یک پدیده علتی نسبت به محصول و پیامد مجموعه‌ای از عوامل متعدد است که نیازمند برنامه‌ای همه جانبه بوده و قابلیت انطباق با تئوری‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Social and Economic Cultural Injuries of Trafficking Goods and Currency

نویسنده [English]

  • khadijeh heydari
چکیده [English]

The present study was aimed at identifying injuries and the appropriate strategy to prevent smuggling of goods and currency; because the phenomenon of trafficking in goods and currency, or underground trade and the transfer of goods without paying customs duties and commercial benefits, have had devastating effects in various social, economic, political and cultural spheres of the country; because the phenomenon of trafficking in goods and currency, or underground trade and the transfer of goods without paying customs duties and commercial benefits, have had devastating effects in various social, economic, political and cultural spheres of the country. So that one of the main concerns of the governors is a serious struggle against the trafficking of goods and currency. The research method of this study is documentation and the analysis research is descriptive-analytical method, which consists of three steps of identification, description, inference and deduction. New horizons for dealing and controlling the phenomenon of trafficking of goods and currency were opened, with the ratification of the convention for the suppression of the trafficking of goods and currencies in January 2013. In this article, it is assumed that the injuries and consequences of trafficking goods can be more in the border regions than in other parts of the country. According to the criminological theory, the crime of trafficking goods is certain, based on various economic, political, cultural misconduct that affects various aspects of the society. The problem of trafficking goods is not a cause of the product, it is consequence of a set of factors that require a coherent program and are able to comply with criminal and sociological theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trafficking of goods and currency
  • supply and sale of trafficking goods
  • injuries
الفتی، پری(1394)، پایان نامه کارشناس ارشد آسیب شناسی قاچاق کالا در پرتو نظریه های جرم شناسی با تاکید بر مقوله مرزنشینی.
الهامی، خلیل (1388). مجموعه مقالات اقتصاد پنهان، معاونت پژوهش ستاد مرکزی  مبارزه با قاچاق کالا و ارز .
بنائی، رضا (1392). یادداشت­های توضیحی قانون امور گمرکی، تهران، انتشارات بازرگانی.
جعفری، ترزنق، یحیی، بهمن (1391) اصول اقتصاد سیاسی، تهران :انتشارات امیر کبیر.
رجاوند، پرویز (1386). حفظ هویت فرهنگی برای دورشدن اcاطلاعات اقتصادی سیاسی، نشر کویر .
روکس، برویان (1380) . برسی نظریه­های توسعه نیافتگی، جامعه­شناسی توسعه، ترجمه : مصطفی ازکیا ، تهران: توسعه .
سبزه­ای، بهرام (1383). جرم قاچاق کالا در قوانین موضوعه ایران ، همدان،انتشارات سروش الوند
شاهی، قهرمان، پایان­نامه کارشناسی  بررسی تحوالات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1395.
شمس­الدینی­، شهباز (1395). کارشناس­ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال و بختیاری ، تکثیرو پخش از مرکز تحقیقات وزارت بازرگانی .
علی، خامنه­ای (1388) سند ملی راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چاپ اول.
فیروز رجائی ، مختار (1384).  قاچاق کالا و ارز ، چاپ اول ، نشر قانون .
مجتهدی، یوسف (1391) . نظام رسیدگی به جرم قاچاق کالا ،چاپ دوم ، انتشارات خرسندی .
محسنی، منوچهر (1386). جامعه شناسی انحرافات ، تهران : طهوری .
محمدی، علی (1386). حقوق جزا ی عمومی ، تهران : نشر میزان .
معین، محمد (1387). فرهنگ معین ، تهران : امنشارات امیر کبیر .
مومنی ، اسکندر،(1398). راهبر دها یا ارتقا ءامنیت عمومی ، تهران ،دانشگاه دفاع ملی .
نورزاد، مجتبی (1389). جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران ، تهران : انتشارات جنگل.
نمک­شناس، رضا(1384). ببرسی قاچاق کالا و سوخت در سیستان و بلوچستان ، وزارت امور اقتصاد ودارایی ، طرح تحقیقاتی.
نیومن، اسکار (1387) . خلق فضاهای قابل دفاع؛ ترجمه : رواقی، فرهاد، تهران : نشر طحان .
وطنی، علی (1390) . مجموعه مقالات منتخب نخستین همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور شماره اول.
وطن­پور، علی رضا (1388)، مجموعه مقالات اقتصاد پنهان ، معاونت پژوهش ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز .