ژئوماتیک و کاربرد آن در ناجا (نمونه موردی: شناسایی موادمخدر)

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشکده فرماندهی ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ژئوماتیک با گستره وسیعی از دانش‌های مهندسی در ارتباط است. این علوم زیر شاخه‌ای از دانش و فناوری ژئوماتیک هستند که می‌توان از گستره این دانش در حوزه‌های مختلف پلیس از جمله در بخش مبارزه با مواد مخدر که در راستای همکاری بین‌المللی توسط سازمان UNODC با کشورهای همجوار با افغانستان یعنی ایران و پاکستان تحت عنوان ابتکار سه جانبه در راستای مبارزه با مواد مخدر با همکاری UNODC ایجاد شد، استفاده کرد. اولین دوره آموزشی در آبان ماه سال گذشته با حضور ده نفر از کارشناسان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان طی ده روز با موضوع آموزشی آشنایی با دوره GIS، سامانه الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی و طریقه استفاده از این تکنولوژی سنجش از دور در تهران برگزار شد. در این راستا، قرار است دوره‌های بعدی آموزشی هر چه پیشرفته‌تر(سنجش از دور) برگزار گردد. روش نمونه‌گیری زمینی به این صورت است که با استفاده از دستگاه طیف سنج با طول موج 1050 نانومتر یا دستگاه فیلد اسپک 3 با طول موج 2500 نانومتر نمونه‌گیری زمینی در مراحل مختلف رشد با تکرارهای مختلف انجام گیرد. این تحقیق به این نتیجه رسیده که اگر طبقه‌بندی در زمان‌های مختلف رشد آن صورت گیرد، می‌تواند نتایج دقیق‌تری در سطح وسیع به همراه داشته باشد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین زمان تشخیص این گونه از سایر گونه ها در زمان گل دهی می‌باشد که می‌توان نتیجه گرفت که تصاویر ابر طیفی-زمان می‌توانند در رسیدن به اهداف مورد استفاده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomatics and its application in NAJA (case study: identification narcotics)

نویسندگان [English]

  • hadi Fadaei 1
  • Naser Bayat 2
1 tehran
چکیده [English]

Geomatics is associated with a wide range of engineering knowledge, this sciences is a branch of geomatics knowledge and technology, which can be extended to various fields of police, including the counter narcotics division, which was established in co-operation with UNODC in collaboration with the U NODC with neighboring countries with Afghanistan, Iran and Pakistan, under the name of the Trilateral Trust for Combating Drugs. The first training course was attended by ten experts from the Ministry of Counter Narcotics in Afghanistan for ten days with a GIS course, an electronic system for obtaining geographic information and the use of this remote sensing technology in Tehran in last November. In this context, further advanced courses (remote sensing) are to be held. The ground sampling method is to use a 1050 nm wavelength spectrophotometer or a speck field device with a wavelength of 2,500 nm, which can be used for different stages of growth with different repetitions. The research concludes that if the classification occurs at different times, it can produce more accurate results at a wider level. The results show that the best time to detect this species from other species is at flowering time and it can be concluded that super-spectral-time images can be used to achieve the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomatics
  • remote sensing
  • poppy
  • Drug Police
رضیعی، فاطمه(1383)، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی – کاربردهای شهری GIS- انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ دوم.

علی اکبر ستاره، سعید زنگنه شهرکی و سید علی حسینی(1389)، آمایش و مکانیابی از منظر پدافند غیرعامل- انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول.

مریم بینقی، کاظم علی آبادی و ابوالقاسم امیراحمدی(1393). شناسایی اهداف محیطی با استفاده از روشMTMF و MNF (مطالعه ی موردی جنوب غرب سبزوار). دو فصلنامه ی ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال دوم، شماره سوم، ص 32-46.

  واحد کیانی و افشین علیزاده شعبانی و  علی­اکبر نظری سامانی(1393). ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به­منظور تهیه نقشه پوشش/کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی( سپهر)، دوره: 23، شماره 90.

Aneece, I., & Epstein, H. (2017). Identifying invasive plant species using field spectroscopy in the VNIR region in successional systems of north-central Virginia. International Journal of Remote Sensing, 38(1), 100-122.

Bennington, A. L. 2008. “Application of Multi-Spectral Remote Sensing for Crop Discrimination in Afghanistan.” PhD diss., Cranfield University.

Brown, J. S., & Duguid, P. (2017). The Social Life of Information: Updated, with a New Preface. Harvard Business Review Press.

Casey, K. A., Kaspari, S. D., Skiles, S. M., Kreutz, K., & Handley, M. J. (2017). The spectral and chemical measurement of pollutants on snow near South Pole, Antarctica. Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Casey-Maslen, S., & Connolly, S. (2017). Police Use of Force under International Law. Cambridge University Press.

Chang, C. I. (2013). Hyperspectral data processing: algorithm design and analysis. John Wiley & Sons.

Chen, D., Du, Y., & Zhang, Y. (2009, August). Design and implementation of a location awareness system for field police work. In 2009 17th International Conference on Geoinformatics (pp. 1-4). IEEE.

Edesi, J., Pirttilä, A. M., & Häggman, H. (2017). Modified light spectral conditions prior to cryopreservation alter growth characteristics and cryopreservation success of potato (Solanum tuberosum L.) shoot tips in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 128(2), 409-421.

Jonietz, D., Antonio, V., See, L., & Zipf, A. (2017). Highlighting Current Trends in Volunteered Geographic Information.

Kelly, Alice B., and Nina Maggi Kelly. "Validating the Remotely Sensed Geography of Crime: A Review of Emerging Issues." Remote Sensing 6.12 (2014): 12723-12751.

Lobo, M. J., Appert, C., & Pietriga, E. (2017). MapMosaic: dynamic layer compositing for interactive geovisualization. International Journal of Geographical Information Science, 1-28.

López-López, M., Calderón, R., González-Dugo, V., Zarco-Tejada, P. J., & Fereres, E. (2016). Early detection and quantification of almond red leaf blotch using high-resolution hyperspectral and thermal imagery. Remote Sensing, 8(4), 276.

Loreto, V., Haklay, M., Hotho, A., Servedio, V. D., Stumme, G., Theunis, J., & Tria, F. (Eds.). (2016). Participatory Sensing, Opinions and Collective Awareness. Springer.

Luong, H. T. (2017). Drug Trafficking Trends and Its Responses: A Case Study of Vietnam. In Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses(pp. 201-218). Springer International Publishing.

Malczewski, J. (2004). GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in planning, 62(1), 3-65.

Malczewski, J. (2006). GIS‐based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. International Journal of Geographical Information Science, 20(7), 703-726.

Mizumura, Y., Tanimori, T., & Takada, A. (2017). Possibility of Systematic Study of Supernova Explosions by Nuclear Imaging Spectroscopy. In Proceedings of the 14th International Symposium on Nuclei in the Cosmos (NIC2016) (p. 020607).

Simms, D. M., Waine, T. W., Taylor, J. C., & Brewer, T. R. (2016). Image segmentation for improved consistency in image-interpretation of opium poppy. International Journal of Remote Sensing, 37(6), 1243-1256.

 Smith, L. C., & Gluck, M. (1996). Geographic information systems and libraries: patrons, maps, and spatial information:[papers presented at the 1995 Clinic on Library Applications of Data Processing, April 10-12, 1995]. Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Sun, G., Zhang, A., Ren, J., Ma, J., Wang, P., Zhang, Y., and Jia, X. (2017). Gravitation-Based Edge Detection in Hyperspectral Images. Remote Sensing, 9(6), 592.

Wang, J. J., Zhou, G., Zhang, Y., Bussink, C., Zhang, J., & Ge, H. (2016). An unsupervised mixture-tuned matched filtering-based method for the remote sensing of opium poppy fields using EO-1 Hyperion data: an example from Helmand, Afghanistan. Remote Sensing Letters, 7(10), 945-954.

Wang, Jianjun. "Unsupervised detection of opium poppy fields in afghanistan from eo-1 hyperion data." (2013).

Zhang, X., Sun, Y., Shang, K., Zhang, L., & Wang, S. (2016). Crop classification based on feature band set construction and object-oriented approach using hyperspectral images. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 9(9), 4117-4128.

Zhao, R., and Zhang, L. (2017). GSEAD: Graphical Scoring Estimation for Hyperspectral Anomaly Detection. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10(2), 725-73