بررسی خودافشایی در شبکه های اجتماعی؛ مجازی مورد مطالعه: شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف شناسایی خودافشایی کاربران 19 تا 45 ساله شهر همدان  در شبکه­های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کاربران، شبکه­های اجتماعی شهر همدان در طیف سنی 19 تا 45 سال بودند که از میان آن­ها و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای ابتدا 768 و سپس برای افزایش اعتبار داده‌ها به 800 نفر ارتقاء داده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته بود که برای تعیین روایی آن­ از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن­ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه‌ مذکور 78/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت تحلیل داده‌های به­دست آمده از تکنیک استنباطی(تحلیل عاملی تأییدی) و تکنیک توصیفی(تحلیل واریانس و پس هاک بنفرونی) و نرم‌افزارهای لیزرل و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در خودافشایی، مؤلفه اشتراک تصاویر 95 درصد، ویژگی­های فردی و بیان اعتقادات نیز به ترتیب 78 و 76 درصد این متغیر را توضیح می­دهند. همچنین بین سن، جنسیت، تحصیلات و خودافشایی روابط معنی­داری به­دست آمد. بر این اساس، در شهر همدان مردان نسبت به زنان خودافشایی بیشتری دارند. با افزایش سن افراد تمایل کم‌تری به افشای اطلاعات خود داشته و هر چه سطح تحصیلات بیشتر باشد، خودافشایی بیشتر اتفاق می­افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Self-disclosures in Virtual Social Networks: A Study of the City of Hamedan

چکیده [English]

Background and Objectives: The new information media and, at the top of that Internet, modernize the social processes. Social media and other web 2.0 tools have provided users with the platform to interact with and also disclose personal information to not only their friends and acquaintances but also relative strangers with unprecedented ease. This has enhanced the ability of people to share more about themselves, their families, and their friends through a variety of media including text, photo, and video, thus developing and sustaining social and business relationships. This paper is a field study to determine the type and extent of self-esteem and the impact of age, education, and gender factors on it in virtual social networks.
Methodology: This is applied research in terms of purpose and a descriptive-survey based on data collection method and correlation type in terms of data analysis method. The statistical population is the users of social networks of Hamadan in the age range of 16 to 64 years old. We used classification sampling method based on Morgan table 768 users are chosen and we increase the number of sample to 800 to increase the credibility of data. The research tool is a questionnaire. To determine reliability and validity, we used Cronbach's alpha techniques and for data analysis is used inferential techniques (confirmatory factor analysis) and Laserl and Lasrel and SPSS software.
Discussion and evaluation: The results showed that in self-disclosure, the Sharing pictures component 95%, individual characteristics 78% and beliefs 76% explain this variable. Also, there was a significant relationship between age, gender, education and self- disclosure Such that men are more disclosure than women and so people grow older, they have less willingness to disclose their information, and by increased education, the more self- disclosure happens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-disclosure
 • Social Media
 • Virtual social network
 1.  

  1. احدزاده، اشرف، (1391). نقش تفاوت های فرهنگی در خود ابرازی کاربران سایت های شبکه اجتماعی. مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی . 56(16)‏،20 – 25.
  2. پوری، احسان، (1392). ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه رسانه.  24(3)، 32-23.
  3. دهقان، علیرضا؛ نیکبخـش، مرسده، (1385). مطالعـه شـیوه رفتـار افـراد در محـیط مجـازی: شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاقهای گپ زنى اینترنت. فصـلنامه انجمـن ایرانـی مطالعـات فرهنگی و ارتباطات. 6(2)،29-1 .
  4. دوران، بهزاد، (1386). هویت اجتماعی و فضای سایبرنتیک .تهران. انتشارات وزارت ارشاد.
  5. رستم پور،کاوه؛ مسافرزاده، غزال؛ نظیف، حسن، (1393). تحول هویت اجتماعی، پیامد معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر. 29(11)،22-11.
  6. رفیع، حسین؛ جانباز، دیان، (1389). تاثیر فناوری های جهانی اطلاعاتی و ارتباطات بر امنیت ملی کشورها. نشریه علوم سیاسی. 8(40)، 98-79.
  7. ریتزر،جورج، (1377).نظریه های جامعه شناسی در دنیای معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی.
  8. عدلیپور، صمد؛ قاســمی، وحید؛ میرمحمدتبار، ســیداحمد، (1393). تأثیر شــبکة اجتماعی شبکه‌های اجتماعی بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 28(7)، 28-1.
  9. فرهنگی، علی اکبر،(1373). ارتباطات انسانی. تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  10. هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین؛ ریکسون، دیوید،(1994). مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت. تهران، انتشارات رشد.

  11. یاسمی­نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛ آمویی، محمدرضا،(1390). فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی­ها. تهران، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار .

   

  1. Adomavicius, G. & Tuzhilin, A. (2005). Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.17 (6), 734-749.
  2. Al-Saggaf, Y.& Nielsen, S.,) 2014). Self-Disclosure on Facebook among Female Users and Its Relationship to Feelings of Loneliness. Computers in Human Behavior 36: 460–68. doi:10.1016/j.chb.2014.04.014.
  3. Altman, I. & Taylor, D.A., (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. New York: Holt, Rinehart& Winston.
  4. Archer, R.L., Berg, J. H. & Runge, T. E., (1980). Active and passive observer’s attraction to a self-disclosing other. Journal of Experimental Social Psychology. 16, 130- 145.
  5. Bauer, C. & Lasinger, P. (2014). Adaptation strategies to increase advertisement effectiveness in digital media. Management Review Quarterly. 64 (2), 101-124.
  6. Boyd, D. & Ellison, N., (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 133, 210- 230.
  7. Brandimarte, L., (2013). Misplace confidences privacy and control paradox.Social Psychological and personalitiy Science. 4(3), 340-347.
  8. Cho, S. (2010). Cross-cultural comparison of Korean and American social network sites: exploring cultural differences in social resentation andself – presentation.http://mss3. libraries.rutgers.edu/dlr/ showfed. php? pid=rutgers-lib:26520
  9. Contena, B. & Loscalzo, Y. & Taddei, S,(2015). Surfing on Social Network Sites A comprehensive instrument to evaluate online self-disclosure and related attitudes. Computers in Human Behavior.49 (2015), 30–37.
  10. Dalsgaard, s, (2008). Facework on Facebook: The Presentation of Self in Virtual Life and Its Role in the US Elections. Anthropology Today. 24(6), 8 – 12. 
  11. Derlega, V. & Metts, S. & Petronio, S. & Margulis, S., (1993). Self-disclosure. NewburyPark. CA: Sage. 44-46.
  12. Forest, A.L. & Wood, J.V., (2012). When social networking is not working: Individuals with low self-esteem recognize but do not reap the benefits of self-disclosure on Facebook. Psychological Science. 23, 295–302.
  13. Green, K. & Derleg, V. J. & Mathews, A., (2006). Self-disclosure in personal relationships.Cambridge handbook of personal relationships. Cambridge, England: Cambridge University Press.409-427.
  14. Huang, Hsin-Yi, (2016). Examining the beneficial effects of individual's self-disclosure on the social network site.Computers in Human Behavior. 57,122-132. 
  15. Joinson, Adam N., (2008). Looking at, looking up or keeping up whith people? Motives and use of Facebook, proceedings of ACM CHI 2008, Conference on Human Factors in Computing Systems. New york, University of Bath, Bath, United Kingdom, Ny, 1027-1036, people.bath.ac. uk/ aj266/pubs-pdf/1149-joinson.pdf
  16. Jourard, S.M., (1971). Self - disclosure: An experimental analysis of the transparent self. Oxford, England, John Wiley.
  17. Kisekka, V. &Bagchi-Sen, S. &Rao, HR., (2013). Extent of private information disclosure on online social networks: an exploration of Facebook mobile phone users. Computers in Human Behavior, 29 (6), 2722-2729.
  18. Liu, Dong & Brown, Bradford, (2014). Self-disclosure on social networking sites, positive feedback, and social capital among Chinese college students. Computers in Human Behavior, 38 (2014), 213–219.
  19. Liu, zilong & Ming, qingfei & Zhai, qingguo & Smyth, R, (2013). Self-Disclosure in Chinese Micro-Blogging: A Social Exchange Theory Perspective. Availabel in https://www.researchgate.net
  20. Metzger, M.J., (2006). Privacy, Trust, and Disclosure: Exploring Barriers to Electronic Commerce. J. Comput. Commun.
  21. Mikulincer, M. & Nachshon, O., (1991). Attachment styles and patterns of self-disclosure. Journal of Personality and Social Psychology. 61, 321-332.
  22. Orehek, f. & Human, I., (2017). Self-disclouser on social media. Personality and social Psyhology Bulletin, 43(91), 60-70.
  23. Petronio, S., (2002). Boundaries of Privacy: Dialetics of disclosure. Albany, NY: StateUinversity of New York.In http://ccx.000webhostapp.com/791455165/
  24. Rettberg, J. W., (2016). Seeing ourselves through technology: How we use selfies, blogs and wearable devices to see and shape ourselves. London: Palgrave Macmillan.
  25. Schofield, C. B. & Joinson, A. N., (2008). Privacy, trust, and