بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌اجتماعی اینستاگرام با هویت دینی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هویت دینی نوجوانان شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر همدان می­باشند که از کاربران اینستاگرام به شمار می­روند و از طریق نمونه­گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه­ها حدوداً 384 نفر در هر دو ناحیه همدان انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه استفاده شده است(پرسشنامه اول به‌صورت استاندارد در زمینه هویت دینی و پرسشنامه دوم به­صورت محقق‌ساخته در زمینه میزان و نوع استفاده از فضای مجازی) که برای تعیین روایی آن­ها از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن­ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 94/0و 73/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها، از آزمون تی تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون­های آماری نشان‌دهنده­ی آن است که بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام و هویت دینی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر همدان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تی تک گروهی همچنین نشان داد که بین هر یک از مؤلفه­های شبکه­های اجتماعی(مدت زمان عضویت، نوع استفاده و میزان مشارکت و فعال بودن) و هویت دینی نوجوانان شهر همدان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on the relationship between the amount of social networking using the Instagram and the religious identity of adolescents aged 15 to 18 in Hamedan.

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the relationship between the use of the Instagram social network on the religious identity of adolescents in Hamedan. In this research, correlation research method has been used. The statistical population of this research is all adolescents aged 15 to 18 years old in Hamadan who are considered as Instagram users. Through targeted sampling, using Krejcie and Morgan table, the number of samples is about 384. Both areas of Hamedan were selected. In this research, two questionnaires were used to collect data (the first questionnaire was standardized in the field of religious identity and the second questionnaire was researched on the amount and type of use of Virtual environment) to determine their validity. Content validity and also their reliability were obtained using Cronbach's alpha coefficient, which was calculated to be 0.94 and 0.73 in the questionnaires, respectively. In this research, one group T test, Pearson correlation coefficient and Friedman test were used to test the hypotheses. The results of statistical tests indicate that there is a reverse and significant relationship between using the social network and the religious identity of adolescents aged 15 to 18 years old in Hamedan. The results of single-group t-test also showed that there is a significant relationship between each component of social networks (duration of membership, type of use, participation rate and activity) and religious identity of adolescents in Hamedan. Finally, Friedman's test suggests that the ranking of the respondents' statements in each of the components of the social network of Instagram on the religious identity of adolescents in Hamedan, respectively, included the duration of membership, participation rate and activity, and the type of use that the test results showed the bearer is meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Environment
  • Instagram
  • Teens
  • Identity
  • religious identity
 
احمدزاده­کرمانی، رو ح­الله(1390)، بازاندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران: چاپار.
استیفن. لیتل جان ) 1384 ( نظریه­های ارتاطات، ترجمه مرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسینی، تهران: انتشارات جنگل.
 افشانی،س.؛ موسوی ندوشن،س.(1396). بررسی رابطه بین مصرف رسانه و هویت ملی از دیدگاه جوانان 15-29 ساله شهر یزد در سال 1394،فصلنامه رسانه،28(1)،121-136.
اسدی­فرد، م.؛ هندیانی،ع.؛ درویشی،ص.(1392). نقش تهدیدهای نرم شبکه­های اجتماعی در مأموریت­های اطلاعاتی و جنایی پلیس، مجله پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی،8(3)،93-105.
اسلامی، مروارید(1391). بررسی شبکه­های اجتماعی و تأثیرات آن­ها بر ابعاد مختلف زندگی، نخستین کنگره­ی ملی فضای مجازی و آسیب­های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
برگ، لورا­. (2001).روان­شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمه­ی یحیی سیدمحمدی. (1382). تهران: انتشارات ارسباران. جلد دوم.
بذرافشان،ج.؛ و رفیعی کته تلخ، ع. (1392)، بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 10(17)، 1-22.
تامپسون، جان ب(1380). رسانه‌ها و مدرنیته، ترجمه: مسعود اوحدى، تهران، انتشارات سروش.
تاجیک، محمدرضا(1384 (، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.
جنکینز، ریچارد.(1381). هویت­اجتماعی، ترجمه تورج یا احمدی، تهران: شیرازه.
دلاور،علی.(1390).روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(ویراست چهارم).تهران: نشر ویرایش.
ذکایی، محمدسعید و فاخره خطیب ،)1385)، رابطۀ حضور در فضای مجازی و هویت مدرن )پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی(، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 33.
رستمی،م.؛جمیلی­اسکویی،ر.؛نشاط،ا.؛فرقانی،م.(1396)، بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی بر فرهنگ و باورهای دینی(هویت)کاربران مطالعه موردی: کاربران استان اصفهان،فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،11(2)،51-76.
سفیری،خ.؛نعمت­الهی،ز.(1390)، رابطه ابزارهای جهانی شدن و هویت دینی،مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی،1(1)،39-70.
سورین، ورنر جی و تانکارد، جیمز دبلیو (1384)، نظریه­های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان،تهران: دانشگاه تهران.
شریف­زاده،ح.؛میرمحمدتبار،س.؛سهرابی،م.(1393)، بررسی استفاده از نقش فناوری­های نوین بر هویت­دینی دانش‌آموزان، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی،22(23)،103-125.
فرناندس، بلن.(1392). فیسبوک عامل از بین رفتن جوامع، ترجمه مرضیه خادمی. تهران: نی.
قاسمی،و.؛عدلی­پور،ص.؛کیانپور،م.(1392)، تعامل در فضای مجازی شبکه­های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی،فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات،19(2)،5-36.
کاستلز.،ا.(1380). عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبکه­ای(ترجمه علی پایا و احمد علیقلیان و افشین خاکباز)، تهران: انتشارات طرح نو.
گل محمدی، احمد ( 1381 )، جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران: نشر نی.
گیدنز،آنتونی.(1383). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران:نشر نی.
Cheadle, j. B. & Schwadel, P. (2012). The ‘Friendship Dynamics of Religion, or the ‘Religious, Dynamics of Friendship’? A Social Network Analysis of Adolescents Who Attend Small Schools . Journal of Soc Sci Res., 41(5), 1198-1212.
Can, L. & Kaya, N. (2016). Social network sites addiction and the effect of attitude towards Social network advertising  .procedia- Social and behavioral Sciences  , 235(2016), 484-492.
Duane, Alwin (2006), "Measuring Religious Identities in Surveys", Public Opinion Quarterly, Vol. 70, No. 4: pp. 530-564.
Ellison, N. B. & Boyd, Danah, M. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer‐Mediated Communication, 13(1), 210-230.
Gündüz, u. (2017). The Effect of Social Media on Identity Construction. Journal of Mediterranean  Social Sciences, 5(8), 85-92.
Hekman, S. (1999), Identity Crises. In S Hickman (Eds).Feminism, Identity and Diffrnce. Frank Cass.
Kelly, J. (2006). An overview of conflict. Dimension of critical care nursing. Journal of Marital and family therapy. 25, 50-57.
Long, J. & et al. (2007), “Impact of internet on adolescent self-identity development”, China media Research, 3(1).
Jacobson, Jeffrey (1998), Islam in Trasition: Muslim Perspectives, London: Routledge.Kale, Sudhir H. (2004) “Spirituality, Religion, and Globalization”, Journal ofMacromarketing , Vol. 24 No. 2, 92-107.
Van Dijk, J. A. G. M. (2012). The evolution of the digital divide: The digital divide turns to inequality of skills and usage. J. Bus, M. Crompton, M. Hildebrandt, & G. Metakides (Eds.), Digital enlightenment yearbook, 2012, 57-75.