‏بررسی تأثیر روانشناختی سرسختی و خودکارآمدی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد همدان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روانشناختی سرسختی و خودکارآمدی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق علّی مقایسه­­ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان می­باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 100 نفر به­عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده­ها از چهار پرسشنامه سرسختی اهواز، خودکارآمدی شرر و همکاران، خوش­بینی شی­یر و کارور و استرس شغلی(HSE) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن­ها، از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن‌ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 79/0، 84/0، 78/0،91/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها، از آزمون مانوا و کوواریانس استفاده شده است. نتایج به­دست آمده از سنجش فرضیه‌ها که با استفاده از آزمون مانوا انجام شده است، نشان داد که از بین سه متغیر سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی و خوش‌بینی؛ خوش‌بینی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر دارد. سرسختی روانشناختی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر دارد. همچنین، خوش‌بینی بر استرس شغلی کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر دارد و این بدان معنی است که هرچه میزان خوش‌بینی افراد بیشتر باشد، استرس شغلی آنان کاهش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of psychological hardiness, self-efficacy and optimism on job stress of the staff of the police force

نویسنده [English]

  • Ali mohammad iranpoor
hamedan
چکیده [English]

This research examines the effect of self-efficacy and psychological hardiness, optimism on job stress of the staff of the police force for the city of Hamedan in 2015. Therefore, the purpose of the Statistical Society of Hamedan City police employees the number of 100 people using the available sampling methods selected and studied. Included were four Ahvaz hardiness, self-efficacy questionnaire and the partners, optimism and other object Carver and job stress (HSE). The results obtained from measurement of the hypothesis that using Manova Tests conducted have shown that between the three psychological hardiness variable, self-efficacy and optimism; the optimism on job stress affect the police force's staff of Hamadan.. Psychological hardiness also on the staff of the police force, Hamadan, the impact of job stress. As well as optimism on job stress and the impact of the staff of the police force, Hamadan, this means that the higher the amount of optimism people, they will reduce job stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological Hardiness
  • Self-efficacy
  • optimism
  • Job Stress
  • Employees of the Police Force
اسدی، جوانشیر (1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
اعرابیان، اقدس. (1383). بررسی تأثیرهای خودکارآمدی بر سلامت­روانی و توفیق تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره 32، 372-360.
باوندپور، عباداله (1391). استرس شغلی و نقش آن در انجام بهینه کار کارکنان ادارات، http://pr.kums.ac.ir/fa/article/231
بشیری، طاهره. (1392). تأثیر بهداشت‌روانی بر استرس شغلی کارکنان، فصلنامه­ی پژوهش در حیطه­ی استرس، 1 (1)، 21-17.
پروچاسکا، جیمز؛ نوراکرایس، جان. سی. (2003). نظریه‌های روان‌درمانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، (1383)، تهران: انتشارات رشد.
پورزارعی، رضا (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی، سلامت روان و شادکامی در بین دانش­آموزان متوسطه شهرستان فراشبند. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان.
جوده، آمال (2007)، الذکاء الانفعالی و علاقته بالسعاده و الثقه بالنفس لدی طلبق جامع الاقصی. مجله جامعه­النجاح للأبحاث (العلوم النسانیه)، المجلد 21 (3).
حسن‌شاهی، محمدمهدی؛ دارایی، مریم. (1384). تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روان‌شناختی، مجله دانش‌و پژوهش در روان‌شناسی، اصفهان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 26..
دوستی، طاهر (1389). بررسی رابطه استرس­های شغلی با سلامت روان و خودکارآمدی در بین کارکنان اداره کل زندانهای استان ایلام، http://www.ilamprisons.ir/oldwww/index.php
شریعتی، مریم  و رمضانی، فریدون (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی شادکامی. زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی
صادقی، علی. (1391). بررسی میزان استرس شغلی در معلمان دوره ابتدایی شهر همدان، همدان: دانشگاه پیام نور.
طیب­نیا، محمدرضا. (1393). رابطه مثبت اندیشی و رضایت از زندگی، تهران: انتشارات آوای نور.
فیضی، عبداله. (1391). بررسی رابطه بین سرسختی روان‌شناختی و روش‌های مقابله با استرس در دانشجویان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه اصفهان.
کیامرثی، آذر؛ نجاریان، بهمن؛ مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز. (1387). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی، مجله علوم تربیتی روانشناسی شهید چمران اهواز. 2، (3): 285-271
ﮐﺎر، آلن. (2004). رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ: ﻋﻠﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻧﺴﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎﺷﺮﯾﻔﯽ و ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺠﻔﯽ زﻧﺪ، (1385)، ﺗﻬﺮان: رﺷﺪ.
کارور، چارلز. اس؛ شی­یر، مایکل. اف. (1994). نظریه­های شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، (1385)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی
گنجی، حمزه. (1389). بهداشت روانی. تهران: نشر ارسباران.
ملک‌پور، مختار. (1390). بررسی رابطه بین سلامت روانی با مثبت اندیشی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز، مقاله علمی-پژوهشی دانشگاه شیراز، بهار، 33: 25-19.
Bandura, A. (1986). Perceived self – efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychology, 28, 117-148.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercises of control. New York, H.W. Freeman and Company
Gallagher, E. N., & Vella- Brodick (2008). Social support and emotional intelligence as predictors of subjective well- being. Personality and Individual Differences, 44 (7): 1551-1561.
Kobasa SC, Maddi SR, (1984). Hardiness and health: a prospective study. J Pers Soc Psychol. Jan.42(1) :168-77.
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1-11.
Maddi, S. R. (2006). Issues and intervention in stress mastery. In (ED). Personality and disease. Friend man, S. H (ED)., Personality and disease. New York: Mc Graw.
Milne, S., Sheeran, P. & Orbell, S. (2000). Prediction and intervention in Health- related behavior: a meta analytic review of protection motivation theory. Journal of Applied Social Psychology, 30 (1): 106-143.
Pajares, F. & Miller, M.D. (1996). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology. 86(2), 193-203.
Scholz, U., Dona, BG., Sud, S., & Schwarzer, R. (2002). Is general self-efficacy a universal construct? Psychometric findings from 25 countries. European Journal of Psychological Assessment, 18 (3), 242- 251.
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individuals use PositiveEmotions to Bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 320-333.
Watkin, C. (2000). Developing emotional intelligence. International Journal of Selection and Assessment.
Woodruff, S., & Cashman, J. (1993). Task, domain, and general efficacy: A reexamination of the self- efficacy scale, Psychological Reports, 72: 423-432.