مقایسه هیجان خواهی در بین زندانیان معتاد و غیرمعتاد(مورد مطالعه شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ازاد همدان

2 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه هیجان­خواهی در بین زندانیان معتاد و غیرمعتاد می­باشد که با استفاده از روش پژوهش­ علی- مقایسه­ای انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زندانیان زندان مرکزی شهر همدان در سال 1396 بود. حجم نمونه با فرمول کوکران 212 نفر معین گردید که با بهره­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 143 نفر معتاد و 69 نفر غیرمعتاد به­عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه هیجان­خواهی زاکرمن استفاده گردید که برای تعیین روایی آن­ها از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن­ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در مقیاس­های موردنظر 72/0 تا 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها، از آزمون‌های کالموگروف- اسمیرونوف و آزمون من - ویتنی یو در محیط نرم­افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد فقط بعد تجربه­طلبی هیجان­خواهی زندانیان معتاد از غیر معتاد به­طور معنی­داری بیش­تر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of excitement among addicted and non-addicted prisoners

نویسنده [English]

  • Hediye mohagg 1
1 hamedan
چکیده [English]

The purpose of the research was to compare the excitement among addicted and non-addicted prisoners. The research method was causal-comparative. The statistical population included all the prisoners in the central prison of Hamedan in 2017. The sample size was 212 with Cochran formula. 143 addicts and 69 non-addicts were selected randomly. The Zuckerman excitement questionnaire was used to collect data. Because the data distribution was not based on the Kolmogorov-Smirnov test, the Mann-Whitney U test was used. Data analysis was done using SPSS software. The results showed that the emotional exertion experience of addicted prisoners was significantly higher than non-addicted ones

کلیدواژه‌ها [English]

  • excitement
  • substance abuse
  • Addiction
  • Prison
آیزنگ، هانس­یورگن (1977). جرم و شخصیت. چاپ اول. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند (1375). تهران: انتشارات سخن.
آیزنگ، هانس­یورگن و ویلسون، گلن (1975). خودشناسی. چاپ پنجم. ترجمه شهاب قهرمانی (1369). تهران: انتشارات شباویز.
شولتز، دوان و شولتز سیدنی، الن (1994). نظریه­های شخصیت. چاپ اول. ترجمه یحیی سید محمدی (1375). رودهن: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
کریمی، یوسف (1370). روان­شناسی شخصیت. چاپ اول. تهران: دانشگاه پیام نور.
ارجی، اکرم (1387). مقایسه ویژگی­­های شخصیتی هیجان­خواهی و راهبردهای مقابله­ای بیماران HIV معتاد با گروه سالم. تبریز: پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه تبریز.
ایرانی، سید سجاد (1387). مقایسه صفات شخصیتی، اختلالات شخصیتی و راهبردهای مقابله­ای بیماران با اختلال وابستگی به مواد و گروه بهنجار. تبریز: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
رحمانیان، مهدیه و حسنی، جعفر (1384). مقایسه هیجان­طلبی در افراد سوء مصرف کننده مواد و افراد بهنجار. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران (اندیشه ورفتار)
ریو، جان مارشال (2001). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی، تهران: انتشارات ویرایش.
عبدالله­زاده، بیانه (1386). مقایسه عوامل شخصیتی، سبک­های حل مسئله و میزان استرس تجربه شده در بهنجاران و معتادان. تبریز: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
کاویانی، حسین (1382). نظریه­های زیستی شخصیت. تهران: انتشارات شفا.
گروسی فرشی، میرتقی (1380). رویکرد نوین در ارزشیابی شخصیت. تبریز: نشر جامعه پروژه.
 
Castellani, B & .Rugle, L. (1995). A comparison of pathological gamblers to alcoholics and cocaine measures on impulsivity, sensation seeking, and craving. International journal of  the addictions, 30 (3): 275-289.
Daderman, A.  & Klintebery, B. (1997). Personality dimensions characterizing severely conduct disordered male juvenile delinquents. European journal of personality, 6(4): 245-266.
Farre, M., Lamas, X. &  Cami, J. (1995). Sensation seeking amongst healthy Volunteers. British Journal of clinical pharmacology. 39 (4): 405-409.
Furnham, A. & Saipe, J. (1993). Personality ­­­­­­­­­­­­correlates of convicted drivers. Personality and individual differences. 14(2): 329-336.
Gorden, W., Caltabiano, R. & Marie, L. (1996). Urban-rural differences in seeking as predictors of leisure-time usage and satisfaction. Adolescence, 31(124): 883-901.
Jefferson, T., Johnson, W. & James, H. (1997). The relationship of hyperactivity and sensation seeking to delinquency subtypes. Criminal justice and behavior. 18(2): 195-207.
Reber, Arthur. S. (1985). Dictionary of psychology (first ed). England: Penguin Ine.
Scorfield,  J., Stevens, DE. & Merikangas,  KR. (1996). Substance- abuse, Comorbidity, and sensation seeking- genedet differences. Comprehensive Psychiatry.
  37, ( 6): 384-392.
Soloman,  Z., Ginzburg,  K. & Neria, Y.,  A (1995). Coping with war captivity the role
of sensation seeking. European Journal of Personality, 9, (1): 57-70.
Steel. Zachery, Blaszcynski. & Alex. (1996). The Factorial structure of pathological        Gambling . Journal of Gambling Studies, 12(1): 3-20.
Weiten, & Wayne. (1989). Psychology, Themes and Variation. CA; Brooks/Cole  Publishing  Company.
Williams, Sarah, and others. (1982). The effects of sensation seeking and Misattribution     of arousal on attraction toward similar or dissimilar Strangers. Journal of research in personality, 6, No2. 217-226
Wood, P.B., Cochran, J.K., Pfefferbaum, & Ameklev, B.J. (1995). Sensation Seeking and delinquent substance use and extension of learning-theory. Journal of drug issues. 25, ( 1): 173-193.
Young, & Thomas, J. (1990). Sensation seeking and self- reported criminality among
student- sthletes. Perceptual and Motor Skills. 70 (3Pt1). 959-962.