رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت پیشگیری از جرم هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین(نویسنده مسؤول) salimo.1391@yahoo.com

2 دکترای امنیت، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دکترای آمار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رویه­های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان حوزه استحفاظی سرکلانتری .... پس از عملی شدن طرح نگهبان محله انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش، کلیه افراد 20 تا 45 سال ساکن در در حوزه سرکلانتری ... می­باشند و از طریق نمونه­گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه­ها حدوداً 200 نفر انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه احساس امنیت عمومی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن­ از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه‌ مذکور 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها، از آزمون تی تک گروهی استفاده شد و یافته­های حاصل از این تجزیه و تحلیل آماری آشکار ساخت که به­کاربرد رویه استفاده از نگهبان محله بر احساس امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش آن­ها در بین شهروندان می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective procedures of the performances of the neighborhood guard on the sense of security of citizens

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effective procedures of the performances of the neighborhood guardian on the security of citizens in the area of ​​guardianship of the headquarters… after the implementation of the guardian plan of the neighborhood. In this research, survey method has been used. The statistical population of this research is all people aged 20 to 45 years in the Law Enforcement Complex…. The statistical population of this study is all people aged 20 to 45 years in the field of Law Enforcement Complex…. The samples were sampled by targeted sampling, using Krejcie and Morgan tables. Approximately 200 people were selected. In this research, public safety sense questionnaire was used to collect data.
  Content validity has been used to determine its validity. Also, Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the reliability. The value of this questionnaire was 0.89. Its value in the questionnaire was 89 / 0 was calculated. In this research, one-group t test was used to test the hypotheses. The findings of this statistical analysis revealed that the use of neighborhood guarding procedures had a positive effect on the people's psychological, financial and psychological safety and increases the number of citizens among them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of security
  • Procedural
  • Security
  • neighborhood guards
  • Citizens
  • social participation
  • social security
قرآن مجید
نهج البلاغه، صبحی صالح ، نامه 53
آشوری، داریوش ( 1366)، دانشنامه سیاسی، تهران؛ انتشارات مروارید
آراسته خو، محمد ( 1374 )، تأمین و رفاه اجتماعی؛ تهران ؛ انتشارات پیام نور
امیدوار، احمد ( 1379 )، امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردهای عملی، تهران؛ انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
افتخاری، اصغر ( 1381 )، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ، تهران ؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی
افتخاری، اصغر ( 1382 ) « ساخت اجتماعی امنیت با در آمدی بر جامعه شناسی امنیت » فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 4 زمستان 1382
الیاسی، محمد حسین ( 1386 ) بررسی رابطه احساس امنیت شهروندان تهرانی و منزلت اجتماعی پلیس تهران، فصلنامه تخصصی دانشکده علوم مرزی و انتظامی – سال دوم – شماره اول – بهار 1386
اشتهاردی، محمد ( 1375 ) حجاب بیانگر شخصیت زن، تهران، معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا
امین صارمی، نوذر ( 1384 ) در آمدی بر کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی، تهران ؛ انتشارات جهان جام جم
امین زاده. بهناز (1379) «مبانی امنیت در شهر اسلامی»، فصل نامه پژوهشی شماره چهارم، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
بوزان، باری ( 1378 ) مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران
بشلر، جان ( 1370 ) ایدئولوژی چیست؟ ترجمه محمد اسدی، تهران؛ انتشارات سروش
بیگدلی، علی ( 1381 ) جهانی شدن و امنیت ملی ایران، مجله امنیت ؛ شماره 21-22
بخشی، علی آقا و مینو افشاری ( 1379 ) فرهنگ علوم سیاسی، تهران؛ انتشارات چاپار
بیابانی، غلامحسین و علیرضا حسن زاده ( 1378 ) نقش نیروی انتظامی در فرآیند توسعه اجتماعی و فرهنگی، مجموعه مقالات همایش نظم و امنیت معاونت اجتماعی ناجا؛ تهران 1379
توسلی، غلامعباس، رضا فاضل ( 1379 ) مبانی جامعه شناسی، تهران؛ نشر رایزن
تنهایی، حسین ابوالحسن ( 1374 ) مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، تهران؛ نشر مرندیز
چلبی، مسعود ( 1389 ) جامعه شناسی نظم، تهران؛ نشرنی
حافظ نیا، محمد رضا ( 1393 ) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران؛ انتشارات سمت- چاپ یازدهم
-دعاگویان، داوود (1384)تعامل پلیس و مردم ،تهران ، انتشارات جام جم.
سلیمان پور، محمد جواد ( 1384 ) بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان 8 شهر مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد 3، تهران؛ معاونت اجتماعی ناجا
ستوده، هدایت الله (1381) آسیب شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور.
45- شاملو، سعید ( 1369  ) بهداشت روانی، تهران؛ انتشارات رشد
شکر خواه، یونس ( 1378 ) اینترنت آخرین رگ انقلاب ارتباطات، فصل سوم از جروه ارتباطات بین الملل، جزوه آموزشی دوره روزنامه نگاری مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
عمید، حسن ( 1360 ) فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، جلد اول، چاپ سوم؛ تهران  
عبدا... خانی علی ( 1383 ) امنیت بین الملل (2) فرصت ها، تهدیدات، چالش های فراروی امینت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، جلد 8 ؛ شماره 3
عیوضی، رحیم ( 1380 ) ارتباط بین توسعه سیاسی و امنیت عمومی و وحدت ملی معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی؛ چاپ اول
58- عربی، فرانک ( 1384 ) بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان 8 شهر، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی جلد 3، سال پنجم، شماره 23 و 24، سال 1379
غررالحکم و دررالکلم علی (ع):آمدی: چاپ دانشگاه تهران: جلد 4
فرجسته، هوشنگ ( 1379 ) بررسی تاریخی ایستارها و ذهنیتها در ایران و ارتباط آن با امنیت عمومی، تهران؛ انتشارات وزارت کشور
فتح الهی، سید سیامک ( 1383 ) قانون مجازات اسلامی، تهران؛ انتشارات دانشگاه علوم انتظامی
فرید من، لورنس (1375 ) مفهوم امنیت، تهران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی
قاضی، ابوالفضل ( 1375 ) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران
اول، شماره اول
کریمی، یوسف ( 1377 ) روانشناسی اجتماعی، نظریه ها، مفاهیم و کاربردها، چاپ چهارم، تهران، نشر ارسباران
مؤذن جامی، محمد هادی ( 1378 ) مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های آن، فصلنامه دانش انتظامی؛ شماره یک
مجله امنیت، سال پنجم، شماره 23 و 24 سال 1379
محکی، علی اصغر ( 1380 ) ارتباطات بین الملل، جزوه آموزش دوره کارشناسی علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طبا طبایی
منظمی تبار،جواد(1385)نقش مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی ،فصلنامه دانش انتظامی،سال هشتم، شماره اول
نادری،محمد(1385)اهمیت امنیت در اسلام، فصلنامه دانش انتظامی،سال هشتم، شماره اول