شناسایی روش های تربیتی کارکنان ناجا از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزش بزرگسالان. (نویسنده مسؤول) azhdarshamkani@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد ربان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش­های تربیتی کارکنان ناجا از دیدگاه قرآن کریم انجام پذیرفته است؛ چرا که تعلیم و تربیت انسان‌ها به اخلاق نیکو، هدف بزرگ پیامبر اسلام(ص) بوده است. چنانچه آن حضرت می‌فرمایند:"من برای زنده کردن مکارم اخلاق مبعوث شده‌ام." روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی(اسنادی) بوده است. ابزار پژوهش نیز فیش‌برداری می­باشد؛ لذا یافته­های پژوهش نشان می­دهد که روش­های تربیت از منظر قرآن کریم فراوان است که از جمله می‌توان به روش­های زیر اشاره کرد: انذار، تبشیر، تحمیل به نفس، تلقین به نفس، محاسبه نفس، الگوسازی، توبه و...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the educational methods of NAJA staff from the perspective of the Holy Qur'an

چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of identifying the educational methods of NAJA staff from the point of view of the Holy Qur'an, because the education of human beings towards good ethics has been the great goal of the Prophet of Islam (PBUH). If the Prophet says: "I was sent to uphold and complement ethical values". The research method was descriptive-analytical (documentary). The research tool is also figuring out, therefore, the research findings show that the methods of education from the perspective of the Holy Qur'an are abundant, including the following methods: preaching, evangelism, self-immolation, induction Self-calculation, self-calculation, modeling, repentance,…

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Human
  • Education
  • methods of education
  • coach
  • teacher
  • soul
  • practice
قرآن کریم
اسلامپور،عسگری،(1385)،روش­های تربیتی در قرآن، ماهنامه پاسدار اسلام،سال بیست وپنجم، شماره 297.صص 38-42.
باقری،خسرو،(1374) ،نگاهی دوباره به تربیت اسلامی،تهران: نشر مدرسه.
پور علی فرد،محمد مهدی،(1379)،نکته هایی درباره روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان، قم: نشر شاکر.
حسینی (ژرفا)،ابوالقاسم،(1379)،مبانی هنری قصه های قرآن،قم: انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
حسینی­نسب،داوود،اقدم،علی اصغر،(1375)،فرهنگ واژه ها،تعاریف و اطلاعات تعلیم و تربیت،تبریز: انتشارات احرار.
خوانساری، جمال الدین محمد،(1373 )،شرح غررالحکم ودررالحکم،تهران: دانشگاه تهران.
دهخدا،علی اکبر،(1336)، لغت نامه،تهران: انتشارات مجلس شورای ملی.
دهشیری،اعظم،(1375) ،نگرشی به تربیت اخلاق از دیدگاه اسلام، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
دیویى چمبرز،(1366)،قصّه گویى و نمایش خلاّق، ترجمه ی ثریّا قزل ایاغ، مرکز نشر دانشگاهى.
رهگذر، رضا(1366)، و امّا بعد( چند و چونی  در ادبیات  کودکان و نوجوانان)، تهران: حوزه هنرى سازمان تبلیغات اسلامى.
مرتضوی، محمد،(1375)، اصول و روش های در نظام تربیتی اسلام، مشهد: انتشارات گلنشر، چاپ اول، جلد اول.
- ملکی، حسن،(1390)، درآمدی بر اهداف، اصول و روش های تربیت در قرآن، فصلنامه پژوهش و اندیشه، شماره نوزدهم. صص 3-16.
مددابراهیمی، علی،(1384)، اصول و روش های تربیتی از دیدگاه فرآن، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی فقه.
 مکارم شیرازی، ناصر،(1374)،تفسیر نمونه،‏تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 مظلومی،رجبعلی،(1386)،گامی در مسیر تربیت اسلامی،تهران: نشر آفاق.
 ناروئی،عبدالرحمن،(1374)، بررسی روش های تربیتی در قرآن وسنت،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تعلیم     و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 طباطبایی،محمد حسین،(1372)،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.
 قطب، محمد،(1362)،روش تربیتی اسلام، ترجمه­: سید محمدمهدی جعفری، بی‌جا: مؤسسه­ انجام کتاب.
رحمان ستایش،محمد کاظم، محسنی،فاطمه،1389ش،روش تربیتی تمثیل در قرآن و روانشناسی با تاکید بر تفاسیر معاصر شیعه، منهاج،سال ششم، شماره دهم.
زارعی،محمد،(1388)،تحلیل وبررسی دیدگاه های تربیتی امام صادق(ع)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.