بررسی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای اعتماد عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نورهمدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کیفیت دولت الکترونیک بر مشارکت عمومی با در نظر گرفتن نقش واسطه­ای اعتماد عمومی انجام پذیرفته است. در این پژوهش، از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه‌کنندگان به دفاتر پلیس +10 شهر همدان می­باشند که در فرآیند نمونه‌گیری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه­ای برابر با 341 نفر به شیوه طبقه­ای نسبی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه­های استاندارد اعتماد عمومی و کیفیت دولت الکترونیک و مشارکت عمومی نولحسنا و همکاران، 2017، استفاده شده است که برای تعیین روایی آن­ها از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن­ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 71/0و 70/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه‌ها، تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی(pls)، نرم‌افزار SmartPLS ، نرم‌افزار SPSS و Smart PLS2  استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر اعتماد نهادی و اعتماد بین فردی در مراجعه‌کنندگان به دفاتر پلیس+10 شهر همدان مؤثر است، به‌طوری‌که 44 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 53 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت سیستم تبیین می‌شود. همچنین 27 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 38 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت اطلاعات تبیین می‌شود. بر اساس ضرایب به‌دست‌آمده، 9 درصد از تغییرات اعتماد نهادی و 16 درصد از تغییرات اعتماد بین فردی توسط کیفیت خدمات تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of e-government quality on public participation, considering the intermediate role of public trust

چکیده [English]

The e-government provides a mass movement to move towards higher quality, more efficient services, and better communication between the people and the government. This study examines the impact of e-government quality on public participation, taking into account the intermediate role of public trust. The research is descriptive and correlational. The statistical population of this research includes all the respondents to Hamedan Police +10 offices; a sample of 341 people was randomly selected in the sampling process using the Morgan table. To measure the variables, the questionnaire of general trust and the quality of e-government and public participation was carried out by Nulhusna et al., 2017. Data analysis was performed using SPSS and Smart PLS2 software and structural equation modeling. The findings of the research indicate that system quality, quality of information and quality of service affect institutional trust and interpersonal trust among those referring to Poles + 10 cities in Hamedan, where 44% of changes in institutional trust and 53% of interpersonal trust changes The quality of the system is explained. Also, 27% of changes in institutional trust and 38% of interpersonal trust changes are explained by the quality of information. Based on the obtained coefficients, 9% of the changes in institutional trust and 16% of interpersonal trust changes are explained by the quality of services. Serious trust, institutional trust and interpersonal trust are also effective in the intentions of continuous use and electronic advertising of the mouths of those who come to the police +10 cities of Hamadan. As 15% of the changes are intended to be used continuously and 21% of the changes in the electronic advertising of the mouths are explained by the nature of trust. Also, 5% of the changes are intended to be used continuously and 34% of changes in electronic advertising of the mouths are explained by institutional trust. 51% of the changes in the intention to use continuously and 44% of the changes in the electronic advertising of the mouths are also explained by interpersonal trust. Regarding the path coefficients, the quality of the system has the greatest impact on interpersonal trust. Therefore, it is suggested that special attention be paid to the fieldwork to improve the quality of systems used in e-government

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-government quality
  • Public Participation
  • public trust
 

اصغری، حرمت، اسدی، اسماعیل. (1392). تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران). خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 4 (شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)), 53-75.

الوانی، دکتر سید مهدی, فرد, حسن دانایی. (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. فصلنامه دانش مدیریت، شماره 55.

ایمانی, عبدالمجید, صالح نیا, منیره, محمدی, فاطمه. (1396). بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان‌های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی). پژوهش‌های مدیریت عمومی, 10(35), 299-324.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، (1382)، استراتژی دولت الکترونیک آمریکا، تهران، فروردین 1382.

ستوده آرانی، حسین، غفاری، نرگس، حسن زاده، نسیم (1394)، تأثیر مؤلفه­های کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان)، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 1، شماره 1.

سیدجوادین، سیدرضا، (1385)، مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، نگاه دانش.

فوکویاما، فرانسیس. (1385)؛ پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: حکایت قلم نوین.

قدمی, محسن, کوثر, زهرا. (1392). تأثیر دولت الکترونیک بر مسؤولیت پذیری اجتماعی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 22(71), 75-104.

نجاری, رضا, سرلک, محمد علی, حضوری, محمدجواد, آهنگری, جعفر. (1395). بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی. پژوهش‌های مدیریت عمومی, 9(32), 25-45.

نرگسیان, عباس, طهماسبی آقبلاغی, داریوش, دیندار, یاشار. (1393). مطالعۀ تأثیر ابزارهای بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی (مورد مطالعه: شهروندان منطقۀ 5 شهر تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی, 6(3), 603-624.

Abu-Shanab Emad , (2014) "Antecedents of trust in e-government services: an empirical test in Jordan: ", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 8 Issue: 4, pp.480-499, https://doi.org/10.1108/TG-08-2013-0027.

Alzahrani, L., Al-Karaghouli, W., & Weerakkody, V. (2017). Analysing the critical factors influencing trust in egovernment adoption from citizens’ perspective: A systematic review and a conceptual framework. International Business Review, 26(1), 164-175.

Azmi, A., Ang, Y.D., Talib, S.A. (2016)."Trust and justice in the adoption of a welfare e-payment system", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 10 Issue: 3, pp.391-410, https://doi.org/10.1108/TG-09-2015-0037.

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model. MIS Quarterly, 25(3).

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K., Walsh, G., & Gremier, D.D. (2004). Electronic Word-of-Mouth via Consumer-Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on The Internet?. Journal of Interactive Marketing, Vol. 18(1), 38-52.

Jaeger, P.T., (2003), The endless wire: E-government as global phenomenon, Government Information Quarterly, (20), pp. 323-331.

Lee, J. & Rao, H. (2005). Risk of Terrorism, Trust in Government, and e-Government Services: An Exploratory Study of Citizens’ Intention to use e-Government Services in a Turbulent Environment. YCISS Working Paper Number 30.

Nader, R (2004). “ Public Participation and the Erosion of Democracy”, The Humanist, 64(1).

Nour Mohamad A, Abdel Rahman A. Abdel Rahman, Adam Fadlella. A Context-Based Integrative Framework for EGovernment Initiatives. Government Information Quarterly; 2007.

Nulhusna, Rizqa, Sandhyaduhita Puspa, Achmad Nizar Hidayanto, Kongkiti Phusavat, (2017), "The relation of e-government quality on public trust and its impact towards public participation", Transforming Government: People, Process and Policy, https:// doi.org/10.1108/TG-01-2017-0004

Petter, S., DeLone, W., & McLean, E. (2008). Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems 17(3), 236–263.

Sharma, G., Bao, X. and Peng, L. (2014) Public Participation and Ethical Issues on E-Go- vernance?: A Study Perspective in Nepal. Electronic Journal of E-Government, 12, 82-96.

Sharma, S.K. (2015). Adoption of e-government services: The role of service quality dimensions and demographic variables. Transforming Government: People, Process and Policy, 9(2), 207 – 222.

Tan, F. B. & Sutherland, P. (2004). Online Consumer Trust: A Multi-dimensional Model. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 2(3), 40-58.

Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M. & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1): 159-205.

Tung, L., Rieck, O., (2005), Adoption of electronic government services among business organizations in Singapore, Journal of Strategic Information Systems.

United Nations. (2008). United Nations e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance. New York: United Nations.