‏ بررسی رابطه بین سبک مدیریت رابطه‌مدار با انگیزش شغلی کارکنان(مورد مطالعه: فرماندهی‌انتظامی شهرستان‌ همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین سبک مدیریت رابطه­مدار با انگیزش کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان انجام گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان می­باشد که در برگیرنده ... نفر بوده و از طریق نمونه­گیری طبقه­ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه­ها حدوداً 108 نفر استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، جهت جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه محقق‌ساخته مورد استفاده قرار گرفته است که پرسشنامه اول از سه بخش اصلی متناظر با سه متغیر«اعتمادسازی مدیران»، «مشارکت‌جویی مدیران» و «خودکنترل‌خواهی مدیران» طراحی و تشکیل شده است که برای تعیین روایی آن‌­ها از روایی محتوایی و همچنین برای به­دست آوردن پایایی پرسشنامه­های مذکور از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن در پرسشنامه­های موردنظر 73/0 و 74/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه­ها، از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ درصد، فراوانی، آزمون کالموگروف-اسمیرونوف، آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از آزمون پیرسون، بین سبک مدیریت رابطه‌مدار با انگیزش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به عبارت بهتر، هرچه سبک مدیریت رابطه‌مدار بالاتر باشد، انگیزش شغلی کارکنان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the “relation oriented management style " and "employees' motivation" (case study: command headquarters of Hamedan Province)

چکیده [English]

Background and Purpose:  One of the possible reasons for appearance of the lack of motivation among employees is the managers' inability in communicating with staff and the lack of adequate skills of commanders and managers in creating good human relationships. Accordingly, the present study is interested in focusing on the motivation element of employees to study the relationship between the" Relation oriented management style " and "employees' motivation" and based on this, offer scientific and practical answer to this fundamental question of the research that is "What is the role of relation oriented management style on employee's (command headquarters of Hamedan Province) motivation?
Method:  The present study is based on a descriptive survey method as an applied research in the field of studying the relationship between relation-oriented management style and employee's motivation in the police command center of Hamedan. The target population of this study is the Hamedan Police Command. Accordingly, the statistical community will comprise more than 220 elements. The purpose of this study is to extract and study random samples from a sample of 108 randomly selected units (18 commanders 29 managers and 61 experts) based on the logic of a simple random sampling approach. Conducting library studies and using the questionnaires designed by the researcher are two methods that the present study has used to collect the information it needs. Cronbach's alpha is used to test the reliability of the measuring instrument used in the study. Also, in order to test the content validity of the tool the views of the elite related to the subject under study, along with the literature and theoretical theories will be considered.
Findings:  Statistical analysis of the data and information gathered from the field of study shows that each of the three elements of the trust building of managers, managers' seeking of participation and the managers' seeking of self-control is dependent on the motivation variable of the police commanders of Hamedan,
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relation oriented management style
  • employees' motivation
  • command headquarters of Hamedan Province
آرمسترانگ، مایکل.(1381)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، ترجمه، سید محمد اعرابی و داود ایزدی،تهران: نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.     

استونر، استیفون پی.(1393)، مدیریت: سازماندهی، رهبری، کنترل، ترجمه سید مهدی اعرابی و علی پارسائیان، تهران: انتشارات پژوهش­های فرهنگی.

الوانی، سیدمهدی.(1382)، رفتارسازمانی، چاپ شانزدهم ،تهران: انتشارات مروارید.

احمدی، علیرضا.(1391)، شعب رهبری - انگیزش، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انتشارت سمت.

ایران نژاد پاریزی، مهدی. (1375)، روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران: نشر میدان

بلانچارد، کنت و هرسی، پال. (1375)، مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران: انتشارات امیرکبیر.

رضائیان، علی. (1390)، اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

مارشال، ریوجان. (1999)، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات ویرایش.

محمدی، علی. (1395)، بررسی رابطه رهبری خدمتگزاروتوانمند سازی کارکنان ستاد انتظامی استان همدان، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین. 

مقیمی، محمد. (1385)، سازمان ومدیریت: رویکردی پژوهشی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ترمه.

 

Armstrong, M and Baron, A(2002)Strategic HRM:  The route to improved business performance, chartered Institute of Personnel and Development, London.

Armstrong, Michael (2014). Strategic Human Resource Management:  A Guide to Action. London:  Kogan page,4 th Ed.

 

Barney ,J,B.(1991).Firm resources &sustaind competitive adventege .journal of management ,17(2)99-120.

Bamberger, P. & Meshowlam, L. (2000).”Human Resources strategy: Formulation, Implementation and Impact”, London :  Sage Publication Inc.4-Beer,.

daft, S, & Menguc, B. (2002)« The employee – organization relationship , organizational citizenship behaviors, and superior service quality»,Journal of retailing, 20,(78) 131-146.

khong,L.(2007)." Transformational leadership in an acquisition: A field study of employees",The leadership quarterly, 8(18),49-68.

Washington.r.r.sutton.c.d.and field.h.s(2006)."individual difference in servant leadership: The roles of values and personality",The Leadership andOrganization Development Journal retailing retailing,Vol.27 No.8(30),700-716.

Washington.,R.R.(2007)."Empirical relationship amongservant, transformationaland transactional leadership:similarities, difference and correlation with jobsatisfaction and organizational commitment ", A Dissertation presented in Partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy,auburn university.