بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی کشور انجام پذبرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ طرح و روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان پلیس آگاهی نیروی انتظامی و دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با استفاده از جدول کوکران 120 نفر به­عنوان نمونه و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که برای بررسی روایی پرسشنامه موردنظر از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی و 88/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی و پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که قاچاق کالا بر ابعاد امنیت اقتصادی تأثیرگذار است به نحوی که با افزایش قاچاق کالا میزان مشارکت مردمی، ثبات سیاسی، سلامت نظام حقوقی، سلامت نظام اداری، دسترسی سریع کشورها به کالاهای ضروری و راهبردی کشور و میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از طرفی با افزایش قاچاق کالا، میزان خشونت سیاسی کشور افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trafficking on economic security

چکیده [English]

This article aimed to study the effect of trafficking on Iran's economic security. This is an applied, descriptive-correlational study. The statistical population consisted of police officers working in Criminal Investigation Department of Law Enforcement Force of Islamic Republic of Iran and students of Amin Police Academy. A total of 120 members were enrolled as the sample using random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Face validity and the comments of researchers were employed to verify the validity. The Cronbach's alpha was 0.88 showing that the reliability was verified. Pearson correlation test was employed to analyze the data. The results showed that trafficking was effective in economic security. The increase in trafficking results in reducing public participation, political stability, legal system health, administration system health, quick access to essential and strategic goods, and country's economic growth. On the other hand, the increase in trafficking leads to increasing political violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Security
  • Trafficking
  • Goods
  • domestic production
بوزان، باری(1378). مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
بیابانی، غلامحسین (1391). قاچاق در شهرهای ساحلی، تهران ، انتشارات رهروان پویش
جمعی از نویسندگان(1381). بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت‌های قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی ، معاونت پژوهش جهاد دانشگاهی تهران
رازینی ، ابراهیم علی(1378). روش‌های منطقی کردن تعرفه‌ها در اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
رازینی، ابراهیم علی(1378). روش‌های منطقی کردن تعرفه‌ها در اقتصاد ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
سالواتوره، دومینیک(1374). تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل، ترجمه هدایت ایران پرور و حسن گلریز، نشر نی
سیف، اله مراد (1387). قاچاق کالا در ایران ، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
عرب مازار یزدی، علی (1380). اقتصاد سیاه در ایران، یک رویکرد کلان اقتصادی،پایان نامه دکترا ، دانشگاه علامه طباطبایی
محمودی، حسین(1384). مبارزه با جرائم اقتصادی ( قاچاق کالا )، تهران، معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی، انتشارات جهان جام جم
نیکوپور دیلمی، حسام(1381). تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی رابطه آن با برخی متغیرهای کلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
ولیدی، محمدصالح(1382). نگاهی به موقعیت کیفری اقتصادی در ایران، نشریه دادرسی، ش 40 ، مهر و آبان.