تحلیل و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه‌ریزی در کنترل حمل و نقل و ترافیک شهری با رویکرد کاهش تصادفات(مطالعه موردی: شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای

2 استاد تمام برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر-همدان

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی در کنترل حمل و نقل و ترافیک شهری با رویکرد کاهش تصادفات در شهرستان همدان است. نوع پژوهش به لحاظ ماهیت، تحلیلی- قیاسی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات مربوط به آن، از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. در مطالعات میدانی، از روش دلفی(به کمک نظرات متخصصان) استفاده شده و پس از تأیید نهایی راهکارها، با تهیه پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که برای به‌دست آوردن روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای محاسبه پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 85/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت تحلیل داده‌های به­دست آمده از تکنیک توصیفی و استنباطی(آزمون T تک­نمونه­ای، تحلیل واریانس و رگرسیون) در محیط نرم‌افزارهای 10gis، matlab و 25SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین راهکارهای مورد مطالعه جهت کنترلحمل و نقل و ترافیک، به‌طور کلی بالاتر از حد متوسط(3.95) می باشد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که راهکار مشارکت مردمی با بتای 0.360 و سیستم­های حمل و نقل هوشمند با بتای 0.329 بیشترین تأثیر را بر کنترل ترافیک در شهر همدان دارد و راهکار زیرساختی، طرح­ها و پروژه­های عمرانی با بتای 0.160 تأثیر کمی بر کنترل ترافیک شهرهمدان داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of management and planning strategies for the control of transportation and urban traffic with the crash reduction approach (case study: Hamedan City(.

چکیده [English]

Today, the most commonly used metropolitan area is urban traffic and transportation, which accounts for the largest amount of urban management energy and urban planning, and in many of the decisions and Planning is the main focus of the topics. The traffic of this emerging modernity and industrialization has always grown with the development of urban and urbanization and has taken on all aspects of life. One of the important issues in solving urban problems, such as traffic, lack of knowledge or evaluation of management and planning strategies in this The field. Obviously, by identifying and evaluating different approaches in this field, not only can a quick solution to the problem be solved, but also the loss of management costs can be reduced. To this end, the purpose of the research, analysis and evaluation of management and planning strategies for transportation control And urban traffic with a crash reduction approach in Hamedan. The type of research has been applied in terms of its nature, analytical-deductive and in terms of purpose, and the library and field method has been used to collect data and information about it. The Delphi method has been used in field studies (with the help of experts), and after final approval of the strategies, the required information is collected by providing a questionnaire. Data analysis was performed using one-sample T-test, analysis of variance and regression (in software: 10gis, matlab and 25 SPSS). The results of a one-sample T show that the average of the strategies used to control transportation and traffic is generally higher than the metric (3.95). The results of regression test also show that the public participation strategy with beta 0.360 and intelligent transportation systems with beta 0.329 have the greatest impact on traffic control in Hamedan city. Infrastructure strategy, designs and development projects with 0.160 beta have little effect on control Traffic has been in the city of Hamedan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Traffic
  • Management Solutions
  • Urban Planning
  • Accidents
  • Hamedan
آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی،مصوب 4/6/88 وزارت کشور وزارت راه و ترابری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت صنایع و معادن  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
امینی­نژاد، سید رامین و افتخاری، قدرت (1386)؛« مقدمه ای بر برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل شهری»، تهران، دانشگاه پیام نور.
بهبهانی، حمید (1374)،« مهندسی ترافیک»، سازمان حمل و نقل ترافیک تهران.
بیتی، حامد و پناهی، سیامند و سلیمی، مریم (1393)، «تحلیل سامانه حمل و نقل اتوبوس‌های تندروی شهری (BRT) و سنجش تحولات و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بر حوزه‌ها پیرامون در کلانشهر تبریز»، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 18، شماره 49.
پور محمدی، محمدرضا و بدری اصل، شیرین (1396)، « تحلیلی بر الگوهای مکان یابی ایستگاه‌های متروی شهری ( مطالعه موردی: شهر تبریز)»، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 21، شماره 60.
تولایی، س. 1386 .جغرافیای اقتصادی)صنعت، حمل و نقل، انرژی( انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی صفحه240.
جهانشاهلو، لعلا و امینی، الهام(1385)، « برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل ونقل پایدار شهری»، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
جعفری، م .امینی شیرازی، ح. 1389 ."ارایه مدل ارزیابی شاخص مبنا جهت اندازه گیری سطح پایداری حمل و نقل در برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه شهری". اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
حاجی حسین­لو، منصور(1387)، «بهبود جریان ترافیکی با استفاده از نرم افزار شبیه­سازی corsim»، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران: دانشگاه تهران.
رصافی، امیرعباس(1388)،« مهندسی ترابری»، قزوین: انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
رضایی ارجرودی، عبدالرضا، و تسبیحی، آمنه (1387)، «تعیین رابطه ریاضی بین توسعه حمل و نقل در رشد اقتصادی کشور»، تهران. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران.
رحمانی، محمد، 1393 ، طرح جامع تصادفات سازمان حمل و نقل پایان‌‌ها.
سلامی، مهرداد،(1389) ،تحلیل فضایی تصادفات در محورهای ارتباطی استان خراسان جنوبی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بجنورد
سوری،حمیدوهمکاران(1388).مدیریت سرعت،چاپ اول،تهران:مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی رانندگی ناجا.
شکویی،حسین(1374).دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.چاپ دوم.
شاهی، جلیل؛نادران، علی (1384)،« راهنمای سامان دهی تقاطع‌ها» چاپ اول، تهران: انتشارات نورپردازان.
شهیدی، محمدحسن (1368)، «نقش طراحی و مدیریت حمل و نقل و ترافیک در کاهش آلودگی هوای شهر»، تهران: سازمان حمل و نقل و ترافیک.
عبدالرحمانی، رضا (1384).«نقش خانواده در آمئزش فرهنگ ترافیکی»، نشریه آموزش علوم اجتماعی، دوره 8، شماره 3،ص.
فرهنگ باقری، عیسی (1373)، « برنامه ریزی حمل و نقل شهری»، گروه مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران.
کاشانی جو، خشایار و مفیدی شمیرانی، سید مجید (1388)، « سیر تحول نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل درون شهری»، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره4، بهارستان و تابستان. 
گزارش آماری اداره راه و شهرسازی استان همدان در سال 1396 اداره آمار و برنامه ریزی.
منتظری, م و اداوی، مجید، 1385 ، بررسی مولفه‌های ترافیکی سیستمهای حمل و نقل شهری و عوامل مؤثر بر آن، هشتمین همایش حمل و نقل ریلی، تهران، انجمن حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت.
منافی، سمیه و کلانتری، محسن (1391)، « کاربرد سامانه پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت ترافیک شهری»، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 25.
Anani, B Impact of Geometric design on high way safety at same intersection in Jordan world meeting,IRF.Rio,1984.             
C.S.Rpapacostas-P.D.Prevedouros Transportation Engineering and planning Third Edition published by university of Hawaii 2001.              
Highway Capacity Manual 2000.
Traffic Engineering Third Edition Roger P.Roess,illiam R.Mcshane. 
Torres, J, Maltinez, H. and ward, A.W, A Road Safety investment challenge for developing countries. Road safety and Traffic, 10th world meeting IRF.Rio, 1984.
Tomislov.S, Traffic accidents as function of design element of road. Volume and structure of Traffic flow Road usage and Traffic safety, 10th 49 world meeting, international Road federation (IRF), Rio (Brazil), 1984.    
The CIVITAS WIKI team, (2015), Intelligent transport systems and traffic management in  urban areas, European Union , http://WWW.civitasinitiative.org/       
 
Rue Andre-Pascal, 75775 PARIS CEDEX16,France, WWW.cemt.org.
Roy Jorgensen and Associate, evaluation a feriteria for safety improvements on the high way West at Research analyses, INC, 1966.
Roger P.Roess-Elenas.Prassas. Traffic Engineering Pearson Internatioal Edition 2004.
Stannard Baker, J, Traffic accident in restigation   man published by the Traffic in statute north western unit, Evanston ILLinois, 1975.                    
OECD/ECM (European Conference of Ministers of Transport), (2007), Managing Urban Traffic Congestion, ESMT Publications.
willoughby,C.R, Road safety compone nts in world bank project, 1982