ارائه راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای ارتقای امنیت اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. زیرا امنیت اجتماعی یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است و ایجاد آن باعث استمرار ارزش­ها و نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و تداوم آن باعث کاهش انحرافات و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی است. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت در قالب یک سیستم، با روش آمیخته به ارزیابی عوامل تأثیرگذار، تأثیر‌پذیر، کلیدی و استراتژیک بر سیستم و پایداری یا ناپایداری آن پرداخته است. پس از مرور متون و شناسایی مؤلفه­های تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی، سؤالاتی در اختیار خبرگان و صاحب­نظران قرار گرفت که پس از بررسی پاسخ­ها تعدادی گویه به­دست آمد. این گویه­ها برای پیمایش نظرات جامعۀ پژوهش در اختیار آن­ها قرار گرفت. برای بررسی روابط میان عوامل، از ماتریسی دو بعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار  میک‌مک استفاده شد که در ادامۀ تحلیل، نتایج نشان داد 37 عامل به­عنوان عوامل کلیدی در  چهار دسته عوامل تأثیر‌پذیر، تنظیمی، مستقل و دو وجهی شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پنج بعد فرهنگ، آموزش، تقویت باورهای دینی، نقش رسانه و بومی­سازی قوانین در ارتقای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش محوری دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Self-Disclosure Role in Virtual Social Networks in Promoting Societal Security Case Study; Hamedan City

نویسنده [English]

  • Akram Samavatiyan
Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this research is to identify the effects of self-disclosure in virtual social networks on the enhancement of Societal Security and Intent to identify Consequences of self- disclosure on social networks and Acting to enhance Societal security With discovery Threats and Opportunities and investigate The role of mediating social identity among them.
Methodology: Considering the nature and aim of the study, a quantitatively-qualitatively method is used. This means that in the first step (qualitative study), firstly, based on the available sampling method, Related documents and studies were studied. An interview was compiled by using a snowball sampling method With 10 faculty members, Academic experts and Media management professionals which had the highest level of bio-experience in the field of cyberspace. After categorization self-disclosure, Societal security and social identity indicators, based on research, In the quantitative research stage, after converting the categories identified to the items and formulating the questionnaire tool, based on Morgan table 768 users are chosen and we increase the number of sample to 800 to increase the credibility of data. We used classification sampling method. The main assumptions were tested based on the second-order structural equations and confirmation path analysis applying the Lisrel and Phoenix software.
Discussion and evaluation: The results of path analysis and implementation of the structural model were determined Self- disclosure is more than 70 percent related to social security. The results of hypothesis test show that pictures (photos) sharing, personal characteristics and expression of beliefs explains the self-disclosure 95, 78, and 76 percent respectively. When social security is dependent variable, and culture, identity and police are explanatory variables, the R-square is 54, 44, and 31 percent. Moreover, when social identity is the dependent variable, R-square is 87 considering national identity as independent variable. However, in this case, both religion and ethnic identities have almost the equal effects as much as 60 percent and modern identity does not have any meaningful relation. Considering the social identity variable, was measured the relationship between self- disclosure and Societal security in a direct and indirect way and based on the results, the role of social identity was confirmed in the increase of social security.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-disclosure
  • Virtual social network
  • social security
  • Police
افراسیابی، محمدصادق، (1392). مطالعات شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان. تهران، انتشارات سیمای شرق.
بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
بیات، بهرام، (1388). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی(با تاکید بر رسانه‌های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرائم). فصلنامه انتظام اجتماعی. سال اول، شماره اول: 29-9.
پوری، احسان، (1392). ارتباطات شبکه‌ای و رهبری مخاطب در شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه رسانه. دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 92، 23-32.
توفیقی، مظاهر، (1390). رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مـدرن؛ پژوهشـی در بـین دانشـجویان دانشگاههای شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی.
خواجه نوری، بیژن. کاوه ،مهدی.(1392). مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی. نشریه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. دوره 2، شماره2 (6); از صفحه 57 تا صفحه 78.
خواجه نیان، داتیس؛ فرهنگی، علی اکبر، هادوی نیا، عباس،(1388). طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی. نشریه   پژوهشهای ارتباطی، دوره 16، شماره4(60)، صفحه 11 تا صفحه36 
زالی، نادر،(1392). آینده نگاری راهبردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زالی، نادر،(1392). آینده نگاری راهبردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شربتیان، محمد حسن، (1392). تاملی نظری برجامعه شناسی امنیت اجتماعی. تهران، انتشارات. شماره2.
عظیمی، حسین، اقاجانلو، نرگس؛ نجفی، فاطمه (1391). تأثیر رسانه‌های جمعی بر ایجاد امنیت. فصلنامه دانش انتظامی زنجان. سال اول، ش 4.
فرهنگی، علی اکبر،(1373). ارتباطات انسانی. تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
مجردی، سعید، (1391). اینترنت و امنیت اجتماعی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
معمارثریا ؛عدلی پور، صمد ؛ خاکسار، فایزه،(1391). شبکه‌های ‏اجتماعی ‏مجازی ‏و ‏بحران ‏هویت. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دوره اول، شماره4.
همتیان، علی‌اصغر (1392). امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن. انتشارات بوستان کتاب.
یاسمی نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛ آمویی، محمد رضا، (1390). فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی‌ها. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار .
Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Ellison, N. B., Steinfield, C., and Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social networks sites. Journal of Computer Mediated Communication, 12 (4), 1143-1168.
 Godet, M., (1994). From anticipation to action: A handbook of strategic prospective. Paris:  Unesco Publishing.
Godet, M., Durance, P., Gerber, A. (2009). Strategic foresight: Use and misuse of scenario  building. Paris: Dunod
Kwon, M. W., D’Angelo, J., and McLeod, D. M. (2013). Facebook use and social capital: To bond, to bridge, or to escape. Bulletin of Science, Technology and Society, 33 (1-2), 35-43.
Lee, K. T., Noh, M. J., and Koo, D. M. (2013). Lonely people are no longer lonely on social networking sites: The mediating role of self-disclosure and social support. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16 (6), 413-418.
Miok Kwon,Kyungtag Lee,2015,The effect of self-disclosure on social capital and will bing,Proceedings of intcess15- 2nd International Conference on Education and Social Sciences
Paul, Roe,(2010). The societal dimension of global security.avaiable         fromhttps://www.eolss.net/sample-chapters/C04/E1-68-04.pdf
Steinfield, C., Ellison, N. B., and Lampe, C. (2008). Social capital, self esteem, and use ofonline social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29 (6), 434-445.
Stepanikova, I., Nie, N. H., & He, X. (2010). Time on the Internet at home, loneliness, and lifesatisfaction: Evidence from panel time-diary data. Computers in Human Behavior 26(3), 329~338.
Theiler, Tobias,(2003). Societal Security and Social Psychology. Review of InternationalStudies,Vol. 29, No. 2, pp. 249-268
Wilcox, K., & Stephen, A. T. (2013). Are close friends the enemy? Online social networks, self-esteem, and self-control. Journal of Consumer Research, 40 (1), 90-103.