‏ بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40 - 60 سالۀ شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور‌ (نویسنده مسوؤل)

2 کارشناسی ارشد مطالعات برنامه‌درسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40–­60 سالۀ شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، گروه سنی40 –­ 60 ساله شهر همدان می­باشند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه­ها 384 ­نفر انتخاب گردیدند .­در این پژوهش، جهت جمع­آوری داده­های موردنیاز از پرسشنامه محقق‌ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن­­ از روایی محتوایی و همچنین برای به‌دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن­ در پرسشنامۀ­ مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیرمیانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون­ آماری T تک گروهی نشان دهنده آن است که میزان امنیت اجتماعی در مردان­76/3 و در زنان 19/3 درصد بوده که این نتیجه بیانگر بالا بودن احساس امنیت بیشتر در مردان نسبت به زنان می­باشد. همچنین، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان­دهنده آن است که متغیرهای جنس، محل سکونت، میزان گرایش به مشارکت در تأمین امنیت، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با میزان احساس امنیت اجتماعی گروه سنی موردنظر رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of social factors affecting social security feeling among the age group of 60-60 years old in Hamadan

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify social factors affecting social security among the age group of 60-60 years old in Hamadan. In this research, correlation research method has been used. The statistical population of this research is the age group of 40-60 years old in Hamadan. The samples were selected by cluster sampling and using Krejcy and Morgan tables. The number of samples was 384 niners. In this study, for collecting data The required social security sense questionnaire has been used. To determine its validity, content validity has been used and its reliability has been used by Cronbach's alpha coefficient. The value of this questionnaire was 0.81. In this research, descriptive and inferential statistics such as mean, percent, Kolmogorov-Smirnov test, single-group T test and Pearson correlation test were used in the SPSS software to test the hypotheses. The results of the single-group T-test showed that social security was 3.76 in men and 3.9% in women, which suggests that there is a higher sense of security in men than women. Also, Pearson correlation test results indicate that gender, place of residence, tendency to participation in security, social trust and socioeconomic status have a significant relationship with the level of social security of the age group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • social security
  • social trust
  • Social-economic Base
ابراهیم­زاده، عیسی، یاری، منیر، فراهانی، راضیه، صحرایی، احمد(1392). احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس(مورد مطالعه شهر زاهدان)، فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، 5(7) ، 36-7.
انتظاری، علی، اسدپور، عهدیه و کاظم احمدی آهنگ(1394). احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس(مورد مطالعه: شهر نور)، فصلنامه انتظام اجتماعی، 7 (4)،34-7.
پریزاد بنام، شیدا، اسلامی بناب، رضا، محمدپور، ابراهیم(1394)، احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 4(19)، 33-1.
پور­مؤذن­، محمدهادی(1383) نگاهی به آسیب­شناسی امنیت ملی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 1(1)، 32-58.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، زهرا. (1397). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگه.
شعبان­پور، موسی(1388). جامعه­شناسی قدرت و امنیت درآمدی بر شناسایی تهدیدها و فرصت‌های قدرت‌های قوی و ضعیف، تهران : نشر اجا.
صدیق سروستانی، رحمت الله، 1382، به هنجار نظم و نابهنجار رفتار، فصلنامه دانش انتظامی، 1(1)، 53-37.
عریضی، فروغ السادات، محمدی، اصغر، ساسان، گل‌نسا (1391): رابطه ویژگی‌های اجتماعی و فردی زنان بر احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس، فصلنامه مطالعات شهری، 2(4)،110-91.
کلمنتس، کوین. (1384­)  به سوی جامعه­شناس امنیت، ترجمه محمد قاسمی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی،9 (24)، 56-82.
گروسی، سعیده، میرزایی، جلال و احسان شاهرخی(1386)، بررسی رابطه اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت )،فصلنامه دانش انتظامی ،9(2) 63-87 .
گیدنز، آنتونی(1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران : نشرمرکز.
مختاری ، مریم ،بلالی ، اسماعیل ، میرفردی ، اصغر ، حسینی اخگر،( 1391) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(2)34-59 .
نبوی­، سید عبدالحسین  و علی حسین­زاده (1378) بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی و هویت قومی براحساس امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، 10(2)، 63-84.
هزارجریبی، جعفر، کشوری­چرمی، مصطفی، فاروقی، الهام .(1393). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن  (مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(20) ، 42-1.
هابرماس، یورگن(1380)، بحران مشروعیت: تئوری دولت سرمایه­داری مدرن­، ترجمه­: جهانگیر­معینی­، تهران­: گام نو.
Bilgin, Pinar. 2003. Invidual and Societal Dimensions of Security. Bilkent University Turket, Department of International Relation, International Studies rewiew 5.203-222.
 
Schneier, b.(2008). The Psychology of Security, In S. Vandenay (Ed):Africacypt, Germany: Spring-Verlad Berlin Heidelberg.
Shaw, Clifford R, McKay, Henry, D., 2012 he social disorganization theory. Center for Spatially Integrated Social Science, Retrieved from www.csiss.org/ classics/ content/66.
Vuetic, S. 2002. Traditional versus societal security and the role of securitization, Toronto: Free University of Berlin and York University.
Webb, D. & Wills, E. 2012. Subjective well- being and security. London: Springer.