بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر سکوت‌سازمانی کارکنان در مراحل مختلف چرخۀ حیات سازمان‌های دانش‌بنیان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر سکوت سازمانی کارکنان در مراحل مختلف چرخۀ حیات سازمان­های دانش بنیان انجام پذیرفت. رویکرد این پژوهش از نوع کیفی بوده و اطلاعات گردآوری شده به دو شیوه اطلاعات میدانی(مصاحبه) و منابع کتابخانه­ای گردآوری شده است که برای جمع­آوری اطلاعات مورد نظر از دو مصاحبه­ نیمه ساختاریافته­ای با20 تن از خبرگان(مدیران شرکت­های دانش‌بنیان، اساتید دانشگاه) با استفاده از نمونه­گیری گلوله­برفی به­عمل آورد که برای پایایی آن­ها به دو شیوۀ(کدگذاری در دو مقطع زمانی) و میان دو کدگذار(بهره­گیری از فردی دیگر جهت کدگذاری مصاحبه­ها به شیوۀ تحلیل تم) اندازه گیری شد که به ترتیب 77% و 79% محاسبه گردید. داده­های به­دست آمده با روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که رهبری زهرآگین در سازمان­های دانش‌بنیان در مرحلۀ کارآفرینی و شکل‌گیری اولیه منجر به کاهش سکوت سازمانی کارکنان، در مراحل کنترل(رسمیت) و پیچیدگی افزایش سکوت سازمانی کارکنان و در نهایت مرحلۀ افول موجب کاهش سکوت سازمانی کارکنان سازمان­های دانش بنیان می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Toxic Leadership on Organizational Silence of Employees at Different Stages in the Life Cycle of Knowledge Based Organizations

چکیده [English]

The toxicological leadership and analysis of its effects on knowledge based organizations in today's competitive environment is of great importance. The purpose of this research is to investigate the effect of leadership of the eagle poison on the silence of employees of knowledge-based organizations in different stages of the organization's life cycle. Qualitative research method And interviews were conducted with 20 experts (managers of knowledge-based companies, university professors in snowball mode) and knowledge available for data collection. The findings of this study were analyzed using the theme analysis method. The findings of this research show that poison management in knowledge-based organizations in the stage of entrepreneurship and initial formation has led to a decrease in employee organizational silence, in the control stages (and formalities), and The complexity of increasing organizational silence of employees and, finally, the phase of decline will reduce the organizational silence of employees of knowledge-based organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • toxic leadership
  • Organizational Silence
  • Life Cycle
  • Knowledge Based Organization
  • Theory Analysis
قلی­پور،آرین(1391). بررسی علل و پیامدهای رهبری زهرآگین در سازمان‌ها.دهمین کنفرانس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف.

Einarsen, S., Schanke Aasland, M., & Skogstad, A. 2007. Destructive Leadership Behavior:A Definition and Conceptual Model, The Leadership Quarterly, Vol.18, Pp. 207-216.

Jung, D. I., & Avolio, B. J. 2000. Opening the black box: An experimental investigation of the mediating effects of trust and value congruence on transformational and transactional leadership. Journal of Organizational Behavior, 21, 949−964.

Heppell,  T.  (2011).  Toxic  leadership:  Applying  the  Lipman-Blumen  model  to  political leadership. Representation, 47(3), 241-249.

Hogan, R., & Hogan, J. 2001. Assessing leadership: A view from the dark side. International Journal of Selection and Assessment, 9, 40−51.

Kusy,  M.,  &  Holloway,  E. 2009. Toxic  workplace!:  Managing  toxic  personalities  and their systems of power, San Francisco: John Wiley & Sons.

Kets de Vries, M. (2006). The spirit of despotism: Understanding the tyrant within. Human Relations, 59, 195−220.

Rest, J. 1979. Development in judging moral issues. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Ros, E. 2003. Fidel Castro y el gatillo alegre: Sus años universitarios. Miami, FL: Ediciones Universal.

Rosenthal, S. A., & Pittinskya, T. L. 2006. Narcissistic leadership.Leadership Quarterly, 17, 617−633.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement.Psychological Monographs, 80 (1, Whole No. 609).

Maccoby, M. 2000. Narcissistic leaders: The incredible pros, the inevitable cons. Harvard Business Review, 78, 68−77.

Mehta, Sunita; Maheshwari, G C. 2013. Consequence of Toxic leadership on Employee Job Satisfaction and Organizational Commitment. Journal of Contemporary Management Research; Tiruchirappalli 7.2  .pp 1-23.

Mehta, S., & Maheshwari, G. 2014. Toxic leadership: Tracing the destructive trail. Journal Impact Factor, 5(10), 18-24.

Steele, J. P. 2011. Antecedents and consequences of toxic leadership in the US Army: A two year review and recommended solutions, DTIC Document.

Pelletier,  K.  L.  2010.  Leader  toxicity:  An  empirical  investigation  of  toxic  behavior  and rhetoric. Leadership, 6(4), 373-389.

Popper, M. 2001. The dark and bright sides of leadership: Some theoretical and practical implications. In J. M. Burns, G. Sorenson, & L. Matusak (Eds.), Concepts, challenges, and realities of leadership College

Park, MD: Academy of Leadership. Quirk, R. 1993. Fidel Castro. New York: W. W. Norton.

1- هادوی­نژاد، مصطفی. کلوندی، مریم(1395). کاوش پویایی­های پیایندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدل­یابی ساختاری تفسیری،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،سال پنجم،شماره3.صص 1-24

 سیدجوادین،سیدرضا.قلی پور،آرین.جانعلیزاده شوکی،محمد(1394).مروری بر پدیده رهبری زهرآگین و بررسی احتمال پیدایش آن در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان.فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه،دوره28،شماره2،صص3-18.

سپهری،مهران.آبرون،فرناز(1386).مطالعه چرخه حیات سازمانی در سازمان‌های ایرانی با اندازه کوچک و متوسط،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،صص35-52.