بررسی تحلیلی- توصیفی مقولۀ خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و توصیف مقولۀ خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان و با استفاده از روش فراتحلیل انجام پذیرفته است. خودکشی از ریشه لاتین Sui به معنی «خود» و  Caedere  به معنی «کشتن» مشتق شده است و در حال حاضر نه به صورت «خودکشتن» که به‌صورت خودکشی استعمال می‌شود. براین اساس، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﺗـﺸﺨﯿﺺﻫـﺎی روانپزشکی، افسردگی اساسی شایع‌ترین بیماری عصبی­-روانی مشاهده شده در اقدام کنندگان به خودکشی است. این پژوهش با ‌روش بنیادی به بررسی تحلیلی-توصیفی نتایج پژوهش­ها، نظریه­ها و دستاوردهای پژوهشگران و صاحبنظران در عرصه ملی و بین­المللی به­صورت: 1. شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش­ها 2.ترکیب نتایج پژوهش­های انتخاب شده و مقایسه آن­ها با یکدیگر3.ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا پرداخته است و با ارائه راهکارهای کاربردی، منسجم، یکپارچه به چگونگی پیشگیری از خودکشی در بین نوجوانان و جوانان پرداخته است. بنابراین، براساس مطالعات انجام پذیرفته مشخص گردید مهم­ترین عوامــل خودکشی در بین گروه سنی موردنظر عبارت است از؛ عوامل روان­شــناختی، زیســت‌شــناختی و ویژگــی‌هــای جمعیـت­شــناختی(ســن و جــنس)، خــانوادگی(فقدان والـدین، بیمــاری والــدین)، محیطــی(شــهری یــا روســتایی بــودن) و جامعــه شناختی(بی­کاری، وضـعیّت اجتمـاعی- اقتصـادی پـایین) می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta analysis of the suicide category among teen and adolescent age groups using the Descriptive Method

نویسنده [English]

  • Hamed Atari
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of analyzing and describing the suicide category among teen and adolescent age groups using a meta-analysis method. The "suicide" has been derived from the Latin root of " Sui" meaning "self" and "Caedere" meaning "killing". Therefore, identifying risk factors for suicidal behaviors is very important in suicide prevention programs. Among the diagnoses of psychiatry, major depression is the most common neuropsychological disease observed in suicide attempters. This research is based on analytical-descriptive research results, theories and achievements of researchers and experts in the national and international arena as: 1. Identification of resources and evaluation of research results. 2. Compilation of research results. 3. Evaluation of the meta-analysis results in order to reduce the error and providing integrated, integrated, integrated approaches to suicide prevention among adolescents and young people. Therefore, according to the performed studies, the most important factors in suicide among the above-mentioned age group were psychological, biological and demographic characteristics (age and sex), family (lack of parents, parental disease), environmental (urban or rural) and sociological (unemployment, low socioeconomic status).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Youth
  • Mental Health
  • depression
  • Community
ابراهیمی بهار، نسرین(1394)، علل و عوامل خودکشی و راه‌های پیشگیری از آن، کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.

پورجبلی،کوثر(1396). هفت راه آسان اما مهم برای ایفای نقش در هفته‌ی جهانی جلوگیری از خودکشی.virtual dr.نشریه دکتر مجازی.

حافظ نیا, محمد؛ شیما اصغری؛ حسن امین پور و شفیع آذری(1394) ، نقش شیوه­های فرزند پروری والدین در پیش بینی افکار خودکشی دانش آموزان، کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز مطالعات و تحقیقات.

حسانی، جلال الدین و سولماز ایواز(1396) ، پیشگیری از خودکشی و اقدام به آن از چشمانداز آموزه‌های دانش جرم شناسی، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.

دانش فرد، ابوطالب؛ سیدعلی مرعشی و نجمه حمید(۱۳۹۵) اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور بر گرایش به خودکشی، سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان.

ذاکرزاده، زینب و هومان امیری ابراهیم محمدی(۱۳۹۴) بررسی رابطه افکار خودکشی،هوش معنوی و نوع سبک اسنادی دانش­آموزان دبیرستان­های شهرستان آمل، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ترکیه - استانبول، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.

رحیم پور، عدنان و حسین رحیم­زاده(۱۳۹۴) راهکارهای فقهی پیشگیری از آسیب اجتماعی خودکشی، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، استان خوزستان - شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان.

سپهری، حسین و همکاران، (۱۳۸۰). بررسی میزان شیوع افکار خودکشی و افسردگی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در سال ۱۳۷۵. مجموعه خلاصه مقالات اولین سمینار بهداشت روان دانشجویان، چاپ مؤسسه فرهنگی و هنری سبز آرنگ توسعه.

ستوده ،هدایت االله .(1378).آسیب شناسی اجتماعی . تهران : آوای نور.

شکوهی، ترانه (۱۳۸۵). بررسی میزان خودکشی در مراجعه کنندگان بخش اورژانس بیمارستان‌های تهران. پایان نامه دکترای پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی.

شهر آرای.(1384).روانشناسی رشد نوجوانان: تهران: انتشارات نشر علم.

کاظمی, خرم و رضا کاظمی(1394) مقایسه ویژگی‌های شخصیتی- روانی و سبک‌های فرزند پروری والدین افراد اقدام کننده به خودکشی و والدین افراد عادی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند ، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

کاکاوند، علیرضا .(1385).روانشناسی مرضی کودک ؛تهران:نشر ویرایش.

کوکرین، ریمونـد(1376). مبـانی اجتمـاعی بیمـاری‌هـای روانـی‌. فریـده براتـی سـده و بهمـن بخاریـان(مترجمـان). تهـران : انتشارات رشد.

 الیاسی­فر، فاضل؛ سامان یداللهی؛ محمد جهانبازنژادقادی و رضا ذاکری المشیری(۱۳۹۵)، بررسی علل و عوامل پدیده خودکشی در ایران و راه‌های پیشگیری از آن، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

یعقوبی، حسن و فرزاد خورشید پناه(۱۳۹۵) ویژگی­های شخصیتی افراد اقدام کننده به خودکشی، کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه روانشناسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش­های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

Conner. K. R. Duberstein. P. R. Conwell. Y. Seidlitz. L. & Caine. E.D. (2001). Psychological vulnerability to completed suicide: A review of empirical studies. Suicide and life-Threatening Behavior. 31(4).353-385.

Pfeffer, R., C. (2001). Young suicide: Prevention through risk management, Clinical Neuroscience Research, 1,362-365.

Zimmerman, K. J. 1995. Treatment Approaches with suicidal. New York. Adolescents, Publication series of the Department of psych