بررسی رابطۀ التزام عملی به نماز و احساس امنیت ‌اجتماعی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور واحد نهاوند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدعلوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران (نویسنده و مسؤول

2 دکترای سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد نهاوند

4 کارشناس الهیات و فقه و حقوق

5 کارشناس ارشد ادبیات عرب

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ  بین میزان التزام عملی به نماز و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد نهاوند بوده است. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی-همبستگی است و جامعۀ آماری آن را دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد نهاوند داده است. بدین منظور، نمونه‌ای برابر با 100نفر با بهره‌مندی از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه میزان التزام عملی به نماز(انیسی و همکاران 1389) وپرسشنامۀ احساس امنیت اجتماعی محقق ساخته جمع‌آوری شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه‌ها روش محتوایی به کار گرفته شد و اعتبار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه امنیت 95/. . برای پرسشنامۀ نماز90/. به‌دست آمد که مطلوب است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (68/0=r) مؤید رابطۀ معنادار بین دو متغیر التزام عملی به نماز و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر در سطح اطمینان 99% است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation Between Practicing Prayer and Social Security in Students (Case Study: Payam Noor University of Nahavand)

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between practical commitment to prayer and social security feeling of female students of Payame Noor University of Nahavand. This research is a descriptive survey-correlation study. Statistical population of this study was female students of Payame Noor University of Nahavand. For this purpose, 100 people were selected using the Morgan table and selected by random sampling. The data were collected through a questionnaire on practical commitment to prayer (Anessa et al. 2010) and a researcher-made social security questionnaire. To assess the validity of the questionnaires, a content method was used and Cronbach's alpha validity for the security questionnaire was used. . For prayer questionnaire 90 /. It was desirable.
    The results of statistical analysis using Pearson's correlation coefficient (r = -0.68) confirmed the significant relationship between the two variables of practical commitment to prayer and the level of social security among female
students at a confidence level of 99,000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Payam Noor University
  • practical commitment to prayer
  • Sense of Social Security
-قرآن کریم
- ابراهیم زاده، فریمان (1380)"نگرش دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه آزاد واحد شیروان در مورد اثرات نماز در رفع مشکلات روانی آن‌ها "مجموعه مقالات برگزیده یازدهمین اجلاس سراسری نماز، دبیرخانه دائمی اجلاس سراسری نماز. تهران: ستاد اقامه نماز.
-احمدی، یعقوب واسماعیلی عطاء(1389) "سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد"جامعه شناسی کاربردی،سال 21،ش 2.
-بیات، بهرام(1388).جامعه شناسی احساس امنیت.تهران: انتشارات امیر کبیر.
-پاتنام، روبرت(1380).دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران:غدیر.
-پناهی، حمید و همکاران(1389)"افزایش احساس امنیت شهروندان شهر ری با اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش" مطالعات امنیت اجتماعی.
-پوراحمد، احمد؛عیوضلو، محمود؛ حامد، محبوبه؛عیوضلو، داود؛ رضایی،فرشته ( 1391 ) "بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی" فصلنامه پژوهشهای امنیت و نظم  اجتماعی، سال اول، شماره اول.
-رسولی،رضا،صالحی،علی(1390)"بررسی و تبیین عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جوانان" فصلنامه دانش انتظامی،شماره 2.
-شایگان، فریبا و رستمی فاطمه(1390) "هویت اجتماعی و احساس امنیت" فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی سال سوم،ش 9.
-شاه نیا، هوشنگ(1382)"قاچاق کالا و امنیت اجتماعی" مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا
-صالحی امیری، رضا، اشاری،افسر(1390)" ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎی. اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻬﺮان"فصلنامه راهبرد ،شماره 59.
-میر زمانی، محمود(1382)"امنیت و سلامت" مجموعه مقالات  همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
-خلیلی، رضا ( 1381)"مهاجرت نخبگان"فصلنامه مطالعات اجتماعی ، سال پنجم، شماره مسلسل
-شفیعی، حسن، محقر،علی(1384)" سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار" مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی،جل سوم.
-خوش فر، غلامرضا(1381)"گرایش مردم نسبت به مشارکت در تامین امنیت" مجموعه مقالات امنیت اجتماعی در راهکارهای توسعه،بابل:دانشگاه آزاد اسلامی.
-خشنود مقدم، علی ،جعفری، محمدتقی. (1380)" بررسی و تحلیل جایگاه نماز در میان دانشگاهیان. در نماز و دانشگاه "(مجموعه مقالات برگزیده یازدهمین اجلاس سراسری نماز، مؤلف: دبیرخانه دائمی اجلاس سراسری نماز. تهران، ستاد اقامه نماز،
-صفری، نوش آفرین،و همکارن(1393)" بررسی رابطه تقید به نماز و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم‌آباد"فصلنامه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان.دوره شانزدم..
-مهدوی نژاد، غلامحسین،و همکاران(1393)" میزان پای بندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به اقامه نماز"کومش،شماره 1.
-مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (1380)" سنجش گرایش به نماز در بین دانشجویان" فصلنامه نیایش،شماره 7 و 8.
-      مختاری، مریم؛ بلالی،اسماعیل؛ میرفردی، اصغر؛حسینی، اخگر؛سیده، معصومه ( 1391 )" بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج" پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره اول،
-      نصری، قدیر(1381)"معنا، ارکان جامعه شناسی امنیت"فصلنامه مطالعات راهبر،شماره 26.
-      نوروزی، فیض الله؛ فولادی سپهر، سارا ( 1388 )". بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان 15-19 ساله شهر تهران و عوامل موثر بر آن" فصلنامه راهبرد، سال هیجدهم، شماره 53 ..
-      نصیری، قدیر(1381)"معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت:امنیت پایدار،سرمایه اجتماعی و جنبش های اجتماعی" راهبرد،شماره بیست و ششم.
-      نوید نیا، منیژه ( 1387 ) "تحلیل رایطه وضعیت رفاهی و امنیت اجتماعی تحقیقی در شهر تهران" پژوهش - نامه نظم و امنیت انتظامی، شماره اول.
-      هادوی، اصغر، حشمتی،محمد رضا(1391)" عوامل موثر بر گرایش دانشجویان پردیس دانشگاه شاهد به نماز خواندن (با تاکید بر جو دینی خانواده، گروه دوستان، استادان دانشکده)" فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال دوم،شماره 3.
-      یزدانی، عنایت ا...،صادقی،زهرا(1389)"امنیت اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در قالب تهدیدات فرهنگی-اجتماعی" مهندسی فرهنگی،سال چهارم،شماره 39.
-Watsov,Scott.(2005).Agents in search of a  Actor:Societal Security for the Palestinians and Turkish kurds,New York:Columbia University Press.
-Putnam,R.D.(2000).Bowling Alone:The Collapse andRevival of American Community.New York:Simon andSchuster.