‏ احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس (موردمطالعه: مناطق 4 گانۀ حصار امام خمینی، شهرک ولیعصر، مزدقینه و خضر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق 4گانۀ حاشیه­نشین(دیزج، حصار امام، خضر و مزدقینه) شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق چهارگانه مذکور می­باشند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه­ها 384 ­نفر انتخاب گردیدند، لیکن جهت ضریب اطمینان بیشتر تعداد نهایی نمونه‌ها 402 نفر انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­های موردنیاز، از پرسشنامۀ محقق‌ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن­­ از روایی محتوایی و برای به‌دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن­ در پرسشنامۀ­ مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه­ها از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون‌های T دو نمونه مستقل، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون­ آماری t دو نمونۀ مستقل نشان­دهنده آن است که میزان احساس امنیت اجتماعی در مردان‌36/3 و در زنان 25/3 صدم می‌باشد. همچنین نتایج آزمون­های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نشان­دهنده آن است که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی، توانمندی پلیس، رفتار حرفه­ای پلیس، اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی، رابطۀ مستقیم و بین احساس محرومیت نسبی با احساس امنیت اجتماعی در مناطق هدف رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The sense of social security and the factors affecting it with an emphasis on the role of the police (Case study: 4 areas of Imam Khomeini Hasar, Vali-e-Asr, Mazdqineh and Khidr)

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the level of social security feeling and its effective factors in the four marginal areas (Imam Khomeini Hasar, Vali-e-Asr, Mazdqineh and Khidr) in Hamedan. In this research, correlation research method has been used.  The statistical population of this study was people over 18 years of age living in the four above-mentioned areas. A number of 384 people were selected by using cluster sampling and Krejcie and Morgan table, but in order to have more reliability, the final number of samples was 402 persons. In this research, a social security sense questionnaire has been used to collect the required data. To determine their validity, the content validity has been used and also the coefficient Cronbach's alpha was used in order to obtain their reliability. In the questionnaire, its value was 0.81. In this research, descriptive and inferential statistics such as mean, percentage, Kalmogorov-Smirnov test, T-test of two independent samples, Pearson correlation and regression test have been used in order to test the hypotheses. The results of the T-test of two independent samples indicate that the level of social security in men was 36.3 and in women was 25.3%, which indicates that there is a higher sense of security in men than women. Also, the results of Pearson correlation tests and multivariate regression show that there is a direct relationship between variables of socioeconomic status, police capability, police professional behavior, social trust with social security feeling, and there is a direct relationship between feeling of deprivation with social security feeling in the target areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Social Security
  • Social Factors
  • marginal areas
  • social damage
منابع
ابراهیم­زاده، عیسی، یاری، منیر، فراهانی، راضیه و احمد صحرایی(1392). احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس(مورد مطالعه شهر زاهدان)، فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، 5(7) ، 36-7.
انتظاری، علی، اسدپور، عهدیه و کاظم احمدی آهنگ(1394). احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس(مورد مطالعه: شهر نور)، فصلنامه انتظام اجتماعی، 7 (4)،34-7.
پریزاد بنام، شیدا، اسلامی بناب، رضا  و ابراهیم محمدپور(1394)، احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 4(19)، 33-1.
پور­مؤذن­، محمدهادی(1383) نگاهی به آسیب­شناسی امنیت ملی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 1(1)، 32-58.
ترابی، یوسف و آیت­گودرزی(1383)، ارزش­ها و امنیت اجتماعی­، فصلنامه دانش اجتماعی،6(2)،31-46.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، زهرا­(1397). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگه.
شعبان­پور، موسی(1388). جامعه­شناسی قدرت و امنیت درآمدی بر شناسایی تهدیدها و فرصت‌های قدرت‌های قوی و ضعیف، تهران : نشر آجا.
صدیق سروستانی، رحمت الله(1382)، به هنجار نظم و نابهنجار رفتار، فصلنامه دانش انتظامی، 1(1)، 53-37.
عریضی، فروغ السادات، محمدی، اصغر و گل‌نسا ساسانی(1391): رابطه ویژگی‌های اجتماعی و فردی زنان بر احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس، فصلنامه مطالعات شهری، 2(4)،110-91.
کلمنتس، کوین. (1384­)  به سوی جامعه­شناس امنیت، ترجمه محمد قاسمی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی،9 (24)، 56-82.
گروسی، سعیده، میرزایی، جلال و احسان شاهرخی(1386)، بررسی رابطه اجتماعی و احساس امنیت(مطالعه­موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت )،فصلنامه دانش انتظامی ،9(2) 63-87­.
گیدنز، آنتونی(1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران : نشرمرکز.
مختاری­، مریم­، بلالی­، اسماعیل، میرفردی، اصغر و اخگر حسینی(1391) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،­1(2)34-59­.
نبوی­، سید عبدالحسین  و علی حسین­زاده (1378)، بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی و هویت قومی براحساس امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، 10(2)، 63-84.
هابرماس، یورگن(1380)، بحران مشروعیت: تئوری دولت سرمایه­داری مدرن­، ترجمه­: جهانگیر معینی­، تهران­: گام نو.
هزارجریبی، جعفر، کشوری­چرمی، مصطفی و الهام فاروقی(1393). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن­(مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(20) ، 42-1.
Bilgin, Pinar.(2003). Invidual and Societal Dimensions of Security. Bilkent University Turket, Department of International Relation, International Studies rewiew 5.203-222.
Krisotakis, G & Gamarnikow, E (2004), 'What is social capital and how does it relate to health?' International Journal of Nursing Studies, Vol. 41, pp: 43-50.
Putnam, Robert, D and Goss, Kristin, A (2002), 'Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in contemporary Society', Oxford University Press.
Roe, Paul (1996), 'The Societal Security Dilemma', Copenhagen peace research institute (COPRI), Working papers. - Schneier, B (2008), 'The Psychology of Security', In S. Vandenay (Ed.): AFRICACYPT, Germany: Spriger-Verlad Berlin Heidelberg.
Schneier, b.(2008). The Psychology of Security, In S. Vandenay (Ed):Africacypt, Germany: Spring-Verlad Berlin Heidelberg.
Shaw, Clifford R, McKay, Henry, D., (2012) he social disorganization theory. Center for Spatially Integrated Social Science, Retrieved from www.csiss.org/ classics/ content/66.
  Vuetic, S. (2002), Traditional versus societal security and the role of securitization, Toronto: Free University of Berlin and York University. -www.Sci. org.ir.
Vuetic, S. (2002). Traditional versus societal security and the role of securitization, Toronto: Free University of Berlin and York University.
Webb, D. & Wills, E. (2012). Subjective well- being and security. London: Springer.