رابطۀ مدیریت جهادی با میزان اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه: پلیس آگاهی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ مدیریت جهادی با میزان اثربخشی سازمانی انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی استان همدان می­باشند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونۀ­گیری تصادفی ساده 96 نفر به­عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر، به مت جمع­آوری داده­های موردنظر از دو پرسشنامۀ(پرسشنامۀ محقق­ساخته مدیریت جهادی و پرسشنامۀ استاندارد اثربخشی سازمانی پارسونز) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن­ها از روایی محتوایی و همچنین برای محاسبه پایایی پرسشنامه­های مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 93/0 به دست آمد. در ادامه برای تجزیه و تحلیل فرضیه­­های موردنظر از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، درصد، آزمون کالموگرف- اسمیرنوف، آزمون­t  تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج به­دست آمده نشان دهندۀ این واقعیت است که هر چهار فرضیه تحقیق تأیید شده و متغیرهای ساختار، محیط، رفتار با میزان اثربخشی سازمانی رابطه معناداری دارند. یعنی هر چه میزان رفتار، انعطاف­پذیری در ساختار، سخت­کوشی و نهادینه کردن اخلاق و ارزش­های دینی در محیط کار ارتقاء یابد، اثربخشی در پلیس آگاهی نیز مطلوب‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Jihadist Management and Organizational Effectiveness (Case Study: Hamadan C.I.D Police of NAJA)

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the impact of Jihadist management on organizational effectiveness. The present study is a descriptive-survey research and correlation study. The statistical population of this study is all the employees of Hamadan province's C.I.D Police of NAJA, among them, people were selected using Cochran formula and simple random sampling. In the present study, two questionnaires (Jihadist Management Researcher-made Questionnaire and Parsons Organizational Effectiveness Standard Questionnaire) were used to collect the required data. The results were obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.89 and 0.93, respectively. Descriptive and inferential statistics such as mean, percentage, Kalmogrov-Smirnov test, one-group T-test and Pearson correlation test were used to analyze the hypotheses.  The results show that all four research hypotheses are confirmed and the variables of structure, environment, behavior have a significant relationship with organizational effectiveness. That is, the more the behavior, flexibility in structure, hard work, and institutionalization of ethics and religious values in the workplace are promoted, the more effective will be the awareness of the police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadist management
  • Behavior
  • Police
  • Organizational Effectiveness
منابع
اسحاقی، جواد(1390). رابطه مدیریت مشارکتی و جو سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان بندرعباس، فصلنامه علوم تربیتی، 4(14)، 45-74.
جاجرمی‏زاده، محسن.، خورسند، مجید. و منصوری، حمزه(1387). تبیین الگوی مدیریت جهادی با رویکرد ساختاری– رفتاری و زمینه‏ای. مقالات همایش مدیریت، پایگاه اطلاع‏رسانی حوزه نمایندگیولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.
حیدری تفرشی، غلامحسین(1393)، مدیریت جهادی، تهران: اتشارات حکمت وعرفان.
حیدری‏نژاد، صدیقه. و صابری، امین. (1389). ارتباط بین سبک‌های رهبری و اثربخشی مدیران اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(11)، 75-87..
دسلر، گری(1394). مبانی مدیریت. ترجمه داود مدنی. تهران: چاپ آرین.
دفت، ریچاردال(1386). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
دلاور، علی (1376)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.
ذاکری قرآنی، زهرا (1393). تأثیر مدیریت جهادی بر اثر بخشی سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
رابینز. استیفن. پی. (1392). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
رضایی، محمدرضا. طلایی، رضا(1393)، تبیین الگوی مطلوب مدیریت جهادی در سازمان های امنیتی، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، 9(32)،35-56.
رضائیان، علی(1390). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.
زکی، محمدعلی.،ادیبی سده، مهدی. و بهجت یزدخواستی(1385). بررسی اثربخشی سازمانی مدارس آموزش و پرورش شهر اصفهان (آزمون مدل AGIL پارسونز)، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 24(2) 27-43.
زمردیان، اصغر(1385). مدیریت تحول. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ساعتچی، محمود(1390). روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
سلطانی، محمدرضا.(1393) مدیریت جهادی، چالش ها و الزامات، دو فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 22(2) 1-36.
علاقه بند، علی. (1394)، مدیریت عمومی، ویراست سوم، تهران، نشر روان .
علاقه‌بند، علی. (1394). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان.
قرآن کریم (1376)، ترجمه الهی قمشه ای، قم، انتشارات لقاء.
مقام معظم رهبری، بیانات رهبری درحرم رضوی(ع)، 1/1/1393..
نظری، محمدرضا. (1386). اصول مدیریت و سرپرستی. گرگان: انتشارات فراغی.
الوانی، مهدی(1391)، مدریت عمومی، تهران، نشرنی.
هرسی، پال. و بلانچارد، کنت. (1389). مدیریت رفتار سازمانی(کاربرد منابع انسانی)، ترجمه دکتر علی علاقه بند. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
هومن، حیدر علی. (1387)، مدل یابی معادلات ساختاری و کاربرد آن با نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، تهران
هوی، وین. کیو؛ سیسل میسکل(1382). تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه سیدمحمدعباس‏زاده، ارومیه: دانشگاه ارومیه.
Lecy, D. (2012). Non-governmental and not-for-profit organizational effectiveness. A Modern Synthesis, 23(2), 434-457.
Manzoor, Q. A. (2011). Impact of employee's motivation on organizational effectiveness. Business Management and Strategy, 3­(1),­1-12.
Reham, A. (2009). A strategic skill based model of supplier integration and its effect on supply management performance. Industrial Marketing Management, 38(90), 117- 122.

Shiva, M., & Damodar,­S.­(2012).­Transformational leadership, organizational culture, organizational effectiveness, and programmed outcomes in non-governmental organizations. Social Services and Welfare, 23, 684-710.