ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف­کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می­شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه­ای انجام پذیرفته است. بنابراین شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانونگذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف­کننده، موثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه­های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن‌لا و دادگاه­ها به این موارد غالباً رأی می­دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jihadist Management, Behavior, Police, Organizational Effectiveness.

چکیده [English]

The laws of European countries are based on the protection of consumers against unfair contractual conditions through specific laws. In domestic law, the gap of such regulations is quite evident. Therefore, the present study aimed to identify the dimensions of unfair terms in E-commerce law using library documentary method. Therefore, the unfair condition was not recognized in the Iranian legal system until the adoption of the E-Commerce Act. But since the unfair condition is explicitly stated in the Antitrust Act, and our legislator has adopted the E-Commerce Act from the Antitrust regardless of the effects it may have on the legal system, therefore, this condition is set out in Article 46 of the E-Commerce Act as follows: "The use of contractual terms contrary to the provisions of this chapter as well as the application of unfair terms to the consumer is not effective." This condition does not make sense in our courts, but in the Commonwealth system, the courts frequently rule on these cases and modify or invalidate the imposed contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • Unfair
  • Contract
  • e-commerce
 

امامی، سید حسن(1383)، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (­1380­)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. چاپ یازدهم

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1386 )، ترمینولوژی حقو ق تهران، انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1390 )، فلسفه ی حقوق مدنی جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

­سماواتی،حشمت ا...، ( 1374 )، حقوق رقابت تجارت . ی تهران، انتشارات فردوسی.

شهیدی، مهدی ، ( 1386 )، آثار قرادادها و تعهدات تهران، انتشارات مجد.

شهیدی، مهدی ، ( 1388 )، (الف) )، تشکیل قراردادها و تعهدات تهران، انتشارات مجد.

شهیدی، مهدی ، (1386 )، (ب) )، اصول قراردادها و تعهدا . ت تهران، انتشارات مجد. 38

شیروی، عبدالحسین، ( 1381 )، قراردادهای استاندارد در حقوق کامن لا، قم، مجله مجتمع آموزشی عالی ،شماره 12

شیروی، عبدالحسین، (1389)، حقوق تجارت بین الملل تهران، انتشارات سمت.

صالحی راد، محمد، ( 1390 )، آئین نگارش آراء قضایی تهران، انتشارات مجد.

کاتوزیان، ناصر، (1384) (ب))، مسئولیت ناشی از عیب تولی د تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر، (1385)، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم، تهران، انتشارات شرکت  سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، (1386)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران تهران،  انتشارات سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، (1387)(ب))، گامی به سوی عدالت. جلد سوم، تهران، انتشارات میزان.

کاتوزیان، ناصر، (1390)، قواعد عمومی قراردادها جلد چهارم، تهران، انتشارات شرکت  سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، و عباس زاده، محمد هادی، ( 1392) « حسننیت در حقوق ایران » فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 43 ، شماره 3، صص .167-186

کاظمپور، سید جعفر، ( 1392 )، راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قراردا.د تهران، فکرسازان.

کریمی، عباس، ( 1390)مطالعه ی تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه در خصوص حق موضوع سوء استفاده در حقوق قراردادها،حقوق مدنی تطبیقی، به قلم گروهی از نویسندگان، تهران، انتشارات سمت.

مکین،محمد(1385) شرایط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی، تهران، چاپ سوم

منافی، شهرام(1382) بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران، نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی عالی قم.