دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح (با تأکید بر نقش پلیس جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 کارشناسی ارشد علوم جنایی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه­های بی­طرف و مستقل عمومیت دارند و در انواع دعاوی مدنی و کیفری قابل اعمال می‌باشند و برخی دیگر از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام ناظر بر دعاوی کیفری می­باشند. براین اساس توسعة عدالت کیفری در هر جامعه­ای با دادرسی عادلانه در آن جامعه که مستلزم حق­ها و آزادی­های کنشگران فرایند کیفری است، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع، دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح می­باشد که با روش اسنادی- کتابخانه­ای انجام پذیرفته است. در ادامه برای جمع‌آوری داده­ها و شواهد پژوهش حاضر از روش فیش­برداری و کسب نظر اساتید دانشگاه و مقامات قضایی مشغول در امر قضا استفاده شده است که برای تجزیه و تحلیل آن­ها از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده که نتایج نشان دهنده آن است؛ صلاحیت سازمان قضایی از لحاظ تشکیلات دادگاه­ها و تجدیدنظر در آرا متحول شده و همچنین در قانون جدید رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح­، با به‌کاربستن اصول دادرسی منصفانه از چالش­های قوانین قبلی کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fair Trial in Armed Forces Crimes Trial (with emphasis on the role of the Islamic Republic of Iran Police)

چکیده [English]

Fair trials include many instances in which every individual has a fair and civil hearing, some of which include the right to litigation, access to impartial and independent tribunals, and they are applicable in all types of civil and criminal cases. Criminal law is applicable, and others, such as the principle of exculpation, include the charge of criminal prosecution. Accordingly, the development of criminal justice in any society is closely linked to the fair trial in that society, which requires the rights and freedoms of the actors in the criminal process. In fact, the fair trial involves many instances in which everyone is involved in the judicial process. It is punishable by civil and criminal law. Therefore, the purpose of the present study is to identify the fair trial in dealing with armed forces crimes. This research has been carried out on the basis of documentary-library method. Then, to collect data and evidence of the present study, the method of recruiting and obtaining the opinion of university professors and judicial authorities was used. A descriptive-analytical approach has been used to analyze them, and the results show that the jurisdiction of the judiciary has changed in terms of court organization and appeals. In the new law dealing with the crimes of the armed forces, due to the application of the principles of fair trial, the challenges of previous laws have been reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair trial
  • Crime
  • Armed forces
  • Police
-آخوندی، محمود(1390) آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
-آشوری، محمد(1391) آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
-توجهی، عبدالعلی؛ قربانی قلجلو، مهدی(1390) مجله حقوقی بین المللی، 28(45)،13 -173
-حسینی، محمد؛ عبداللهی، سامان؛ سفیدی، سپیده (1392) نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد‌
-جاوید، محمد جواد(1387) نظریه نسبیت در حقوق شهروندی تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، تهران:نشر گرایش
-خالقی، علی(1392) آیین دادرسی کیفری ،تهران: انتشارات شهر دانش 
-رضوی، محمد(1386) حقوق کیفری نیروهای مسلح، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
-زراعت، عباس(1388) آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد، تهران: نشر دانش‌پذیر
-عظیم زاده ، شادی­(1388). کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، تهران: انتشارات دور اندیشان.
-یزدانیان، حسین(1388) دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران: گرایش، 1388.
- یاوری­، مجتبی(1383) حقوق جزای نظامی، تهران: نشر میثاق عدالت.
-کاظم‌زاده، علی(1379) ضابطین قوه قضاییه چه کسانی هستند، تهران: نشر مؤلف
-مهری، محمود(1386) شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تهران، نشر دادگستر.
-هاشمی، محمد(1382) حمایت ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی. مجله تحقیقات حقوقی،21(38 ) ، 12-51