تأثیرآموزش مهارت‌های کنترل خشم بر تاب‌آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان (موردمطالعه: مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر آموزش مهارت­های کنترل خشم بر تاب­آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر همدان(مراجعه‌کنندگان به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی ‌انتظامی استان همدان) انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق نیمه­آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ نوجوانان(دختر و پسر) مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی­انتظامی استان همدان تا دی ماه 1397(200=N)  می­باشند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از جدول تعیین نمونه کوهن تعداد 30 ­نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش، جهت جمع­آوری داده­های موردنیاز از دو پرسشنامه استاندارد، تاب­آوری کونور و دیویدسون (2003) و سازگاری اجتماعی بل(1961) استفاده شده است. که برای تعیین روایی آن­­­ها از روایی محتوایی و همچنین برای به­دست آوردن پایایی آن­ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. که مقدار آن­ در پرسشنامه­های­ مذکور به ترتیب 87/0 و 84/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه­ها از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی نظیر، میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل­کوواریانس چندمتغیره و یک­متغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون­ آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت­های کنترل خشم به­طور معنی­داری­(0001/.= P) بر تاب‌آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی استان همدان تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Anger Control Skills Training on Adolescents' Social Resiliency and Adaptation (Case Study: Clients of Center for Social Work and Counseling, Hamadan Province Police)

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the effect of anger training skills on Adolescents' Social Resiliency and Adaptation in Hamadan (referring to Clients of Center for Social Work and Counseling, Hamadan Province Police). In this study, a quasi-experimental research with unequal control group design was used. The target population of this study was all adolescents (boys and girls) referred to Center for Social Work and Counseling in Hamedan Province by January 1977 (N = 200). Cohen's sample of 30 individuals was selected and randomly assigned to control and experimental groups. In this study, two standard questionnaires, namely Conor and Davidson Resilience (2003) and Bell's Social Compatibility (1961), were used to collect the required data. Content validity and Cronbach's Alpha Coefficient were used to determine their validity. The values ​​of these questionnaires were 0.87 and 0.84, respectively. Descriptive and inferential statistics such as mean, percentage, Kalmogorov-Smirnov Test, multivariate analysis of covariance, and one-way ANOVA were used to test the hypotheses. The results of covariance analysis showed that anger control skills training significantly (P <0.0001) had a significant effect on adolescents' social resiliency and adaptation in Hamadan Province Police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger control skills
  • Resiliency
  • social adjustment
ایروانی، صمد و رجبعلی ایزدی(1378). بررسی رابطه سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 6(14)، 27 - 36.

خانی، ابراهیم­؛ محمدرضا، لطفی­منزه، زهرا و علی خالق­خواه(1393). نقش شبکه­های اجتماعی مجازی بر سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

حیدری­راد، حدیث­(1393). رابطه بین سبک­های دلبستگی، کمال­گرایی، خشم و سازگاری اجتماعی در دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

خانلو، فرزاد محمد. (1394). اثربخشی آموزش مهارت­های مدیریت خشم با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر میزان پرخاشگری و سازگاری اجتماعی، عاطفی و تحصیلی کاراته­کاران شهرستان تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

دلاور، علی. (1385). روش­های تحقیق در روان­شناسی و علوم­تربیتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور.

صادقی، طاهره. (1395). بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی وسلامت عمومی دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره اول متوسطه شهر قهاوند. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

کابوسی، محمدباقر و قربانی، عالمه. (1395). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال سلوک. تعلیم و تربیت استثنایی، 16(1)، 30-22.

کاپلان، هرولد. (1987). (ترجمه حسن رفیعی و خسرو سبحانیان، 1379). خلاصه روانپزشکی،  علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، تهران: ارجمند.

مهنی­زاده فلاحیه، سمیه. (1394). کنترل خشم و تاب آوری در دختران نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء، دانشکده اقتصاد و حسابداری.

مرتضی­زاده، خدیجه. (1393). بررسی رابطه سبک­های فرزندپروری و تاب­آوری با کنترل خشم دانش­آموزان مقطع دبیرستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشنا

نویدی، احد. (1397). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(4)، 403- 394.

Brasnan, R. C., & Halle, S.V. (2011). "Effects of anger management training with mentally retarded adults in group treatment". Journal of Consulting in Clinical Psychology, 54(7),

728-729.

Feindler, E. L., & Weisner, S. (2006). Youth anger management treatments for school violence prevention. Handbook of school violence and school safety: From research to practice, 353-363.

 

Furnham, A. & Chamoro-Premuzic, T. (2008). Personality and intelligence as predictors of statistics examination grades. Personality and Individual Differences. 37(8), 943-955.

 

Goldstein, A. P., & Glick, B. (2018). Aggression replacement training intervention for aggressive youth: A comprehensive intervention for adolescent. Champaign, IL: Research Press.

 

Iwaniec, D. (2006). The emotionally abused and neglected child: identification, assessment and intervention: a practice handbook. John Wiley & Sons.

 

Kitamura, T., & Hasui, C. (2006). Anger feelings and anger expression as a mediator of the effects of witnessing family violence on anxiety and depression in Japanese adolescents. Journal of interpersonal violence, 21(7), 843-855.

 

Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S., Singh, J., Singh, A. N., & Singh, A. D. (2011). Peer with intellectual disabilities as a mindfulness-based anger and aggression management therapist. Research in developmental disabilities, 32(6), 2690-2696.

 

Stern, S. B. (1999). Anger management in parent-adolescent conflict. American.  Journal of Family Therapy, 27(2), 181-193.

 

Strachan, L., & Munroe-Chandler, K. (2006). Using imagery to predict self-confidence and anxiety in young elite athletes. Journal of imagery research in sport and physical activity, 1(1), 98- 114.