بررسی جامعه‎شناختی عوامل مؤثر برسرمایۀ ‌اجتماعی در بین خانواده‌های ساکن در شهر ملایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی علل فراز و فرود سرمایۀ اجتماعی در بین خانواده‌های ساکن در شهر ملایر در سال1397 اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است که با روش پیمایشی به انجام رسیده است. جامعۀ آماری، کلیه خانواده‌های ساکن در شهر ملایر بوده است. حجم نمونه انتخابی براساس فرمول کوکران 376 خانوار به‌دست آمده که برای جلوگیری از تورش احتمالی در تحقیق 400 نفر لحاظ گردید، برای انتخاب نمونه تحقیق از روش خوشه‌ای استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری، جمع آوری شده است. میزان آلفای کل سؤالات پرسشنامه 75.(که نشان دهنده ثبات و قابلیت اعتماد آن است) و نتایج آزمون68.kmo= و معنی‌داری کرویت بارتلت نشان دهنده همبسته بودن سؤالات شاخص‌های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، و در نتیجه، اعتبار آن بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایۀ اجتماعی 5. 65 درصد از خانواده‌ها بالا، 33 درصد متوسط و 5. درصد پایین بوده است. براساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای مقبولیت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، و دین‌داری به‌صورت افزاینده، ومتغیرهای خشونت‌خانوادگی، روابط استبدادی والدین و نظارت شدید خانوادگی به‌صورت کاهنده، بر سرمایۀ اجتماعی خانواده مؤثر بوده‌اند فراز و فرود سرمایۀ اجتماعی در خانواده بیشتر متأثر از عوامل برون خانوادگی و اجتماعی است؛ برای جلوگیری ازکاهش سرمایۀ اجتماعی خانواده، نقش مراکز و نهادهای آموزشی و فرهنگی ، حمایتی و رفاهی ، امنیتی و بهزیستی دارای اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Factors Affecting Social Capital among Families Residing in Malayer

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the sociological causes of ups and downs of social capital among families living in Malayer in 1977. This is a descriptive study conducted through a survey method. The statistical population was all families living in Malayer city. The sample size was based on Cochran's formula of 376 households, which included 400 people to avoid probable bias in the study. The required information for this study was collected through questionnaires and face-to-face interviews. The total alpha of the questionnaire was 75 (indicating its stability and reliability) and the test results = 68. kmo and the significance of Bartlett's sphericity indicate the correlated questions of the indicators of social capital formation and, consequently, its validity. The results showed that 65% of households were high, 33% moderate and 5.% low. According to path analysis results, variables of social acceptability, socioeconomic status, and religiosity were increasing, and variables of family violence, despotic parental relationships, and severe family supervision were decreasing, affecting family social capital. The role of educational and cultural, supportive and welfare, security and welfare centers and institutions is important to prevent the decline of family social capital.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociology
  • social capital
  • family
  • residence
  • Violence
اعزازی،شهلا.(1385).جامعه شناسی خانواده.تهران: انتشارات روشنگران . مطالعات زنان.

امیر کافی، مهدی.(1374). اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

بوردیو، پیر.(1380). نظریه کنش.(مرتضی مردیها،مترجم). تهران: انتشارات نقش و نگار.

تاجبخش، کیان.(1384).سرمایه اجتماعی، اعتماد،دموکراسی و توسعه. (افشین خاکباز و حسن پویان، مترجمین). تهران:نشرشیرازه.

چلبی، مسعود.(1385).تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشرنی.

رجبزاده، احمد( 1382). رفتارهای فرهنگی ایرانیان. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،دفتر طرح های ملی .

رجبلو، موسی،(1385). بررسی میزان اعتماد اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی، اقتصادی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

رحمانی، جعفر، میرزاحسینی، حسن.(1380). طرح بررسی قابلیتها و موانع فرهنگی در توسعه استان قم. استانداری قم.

رضایی، علیرضا(1387) .آسیب شناسی فرهنگی: تبیین مفهومی، نظری و راهبردی .تهران، فصلنامه مهندسی فرهنگی، انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 17و 18.

رفیع پور، فرامرز( 1373) .اعتماد و آنومی؛ آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران .

رهنمایی، سید احمد (1393). آسیب شناسی فرهنگی. تهران: انتشارات سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران .

صفری شالی، رضا.(1382). ‌راهنمای تدوین طرح تحقیق، ‌تهران : نشرجامعه و فرهنگ.

عبدی، کافیه.(1382). بررسی وضعیت اشتغال زنان و موانع توسعه آن در کشور. مجله جامعه شناسی ایران ، دوره پنجم، ‌شماره 2.

علاقه بندی، مهدی(1384). درآمدی بر سرمایه اجتماعی. تهران: نشردهخدا.

علی پور، مسیح.(1379).بررسی وضعیت فرهنگ عمومی کشور. فصلنامه پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. سال چهارم، شماره 14.

غفاری،  غلامرضا(1394). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی.تهران:  انتشارات جامعه شناسان.

فوکویاما، فرانسیس.(1385). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن.(غلامعباس توسلی، مترجم). تهران: حکایت قلم نوین.

کاظمی پور، عبدالحمید( 1393). سرمایه اجتماعی در ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات طرح های ملی .

کلمن، جیمز.(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی.(منوچهر صبوری).تهران:نشرنی.

گیدنز، آنتونی(1396).جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران:نشرنی.

ناطق پور،محمدجواد،فیروزآبادی،احمد(1384).سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران،مجله انجمن جامعه شناسی.دوره ششم،شماره4.

وایت، راب، هینز، منیو.(1383).جرم و جرم شناسی.(علی سلیمی، مترجم). قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.