بررسی عوامل اقدام به قاچاق موادمخدر (موردمطالعه: قاچاقچیان دستگیر شده توسط پلیس مبارزه با موادمخدر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقدام به قاچاق در بین قاچاق‌چیان موا مخدر شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش تحقیق پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، تمامی قاچاقچیان موادمخدر اعم از سابقه­دار و افرادی که برای اولین بار دستگیرشده­اند، می­باشد که از طریق نمونه‌گیری در دسترس با شش نفر از قاچاقچیان مصاحبه صورت پذیرفت. در این پژوهش، جهت جمع­آوری داده­های موردنیاز از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است که برای تعیین روایی آن­­ از روایی محتوایی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، جهت آزمون اهداف و سؤالات پژ‍وهش از تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه با قاچاق­چیان دستگیر شده نشان داد که عواملی چند در بروز این پدیده نقش دارد. به صورت کلی، براساس مصاحبه­ها در بررسی دلایل اقدام به قاچاق موادمخدر سه دسته عوامل اجتماعی، اقتصادی و روانی تفکیک شدند که مولفه­های هر یک از این دلایل عبارت از: محیط اجتماعی و زندگی فرد، ارزش‌های فرهنگی- ­قومی، تحصیلات، وضعیت خانواده، پایبندی دینی و اخلاقی، دوستان ناباب، ضعف مکانیزم های نظارت اجتماعی، ویژگی­های روانی، مشکلات روانی- شخصیتی، فقر و بیکاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors of Drug Trafficking (Case study: Smugglers arrested by Hamedan Drug Police)

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors involved in drug trafficking among Hamadan drug traffickers. In this study, qualitative approach and phenomenological research method have been used. The statistical population of this study consisted of all drug traffickers, including record-keepers and first-time detainees, who were interviewed through a convenience sampling of six traffickers. In this study, semi-structured interview was used to collect the required data. Content validity was used to determine its validity. In this study, thematic or thematic analysis was used to test research goals and questions. The results of the interviews with the arrested traffickers showed that several factors are involved in this phenomenon. In general, the interviews identified three categories of social, economic, and psychological factors that account for the reasons for drug trafficking. The components of each of these reasons are: social environment and individual life, cultural-ethnic values, education, family status, religious and ethical commitment, Bad friends, weak social control mechanisms, psychological characteristics, psychosocial problems, poverty and unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traffickers
  • Trafficking
  • agents
  • Drugs
اسکندری، محمدحسین و اسماعیل دارابکلائی(1383). پژوهشی در موضوع قدرت، انتشارات پژوهشکده، تهران: چاپ اول، 1383.

آقابخشی، حبیب(1379). «اثرات اعتیاد پدر بر کارکردهای خانواده»، فصلنامه علوم اجتماعی،5(12)، 34-56.

امام هادی، محمدعلی؛آقابیگلویی، عباس؛قره داغی، جابر(1382) حمل مواد مخدر در بدن: گزارش یک مورد جسد مومیایی شده، مجله علمی پزشکی قانونی، 9(30): 93-90.

برومند شهرزاد. (1393). «نگاهی به قیمت و در آمد ناشی از مواد مخدر و سازمان دهی جنایی آن در جهان» فصلنامه رفاه اجتماعی،3(9)، 63-87.

جمشیدی، علیرضا.­(1383). «آسیب‌های موادمخدر و ضرورت اصلاحات قانونی». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،4(14)­، 164-177.

حافظ­نیا، محمدرضا.(1377) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

حبیب­زاده، محمدجعفر،(1388). «مجازات‌های نامتناسب:مجازات‌های مغایر با کرامت انسانی». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،2­(1)­، 115-133.

رحمدل، منصور(1385)، تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم موادمخدر، مجله جامعه­شناسی ایران، 6(8)، 165-149.

رئیس­دانا، فریبرز.­(1381). بازار موادمخدر در ایران. مجله جامعه شناسی ایران،4(2)­،­91-109.

سراج­زاده، سیدحسین(1386). «مواد مخدر: مسایل روش شناسی». مجله‌ی جامعه شناسی ایران،4(1)، 115-91.

سیف، علی اکبر­(1378). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر روان.

عبدی، نرگس و شرافتی پور، جعفر(1386). « پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماعی محور»، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره هشتم، ص179-196.

غنجی، علی(1386). ژئوپلیتیک مواد مخدر«جنوب غرب آسیا» تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.

کلانتری، محسن؛ قزلباش، سمیه؛جباری، کاظم (1389) تأثیر منطقه اسکان غیررسمی بی سیم در شکل گیری الگوهای فضایی بزه قاچاق موادمخدر در شهر زنجان، مطالعات امنیت اجتماعی، جدید(21):33-57.

گال، بروک؛ گال، مردیت؛ بورگ، والتر و جویس گال­(1942)، روش‌های کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران (1386)، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.

 

Piazza, J. A (2011). the Illicit Drug Trade, Counternarcotics Strategies and Terrorism, Public Choice, 149 (4), PP: 297-314.

Singh, N. K. & Nunes, W (2013). “Drug Trafficking and Narco-terrorism as Security Threats: A Study of India’s North-east”, India Quarterly, 69(1), PP: 65–82.