نقش خود‌افشایی در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم، ایران

2 استادیار ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی اثرات خودافشایی در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی طراحی شده و قصد دارد با احصاء تهدیدها و فرصت‌های حاصل از آن در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اقدام نمایند. در مرحلۀ کیفی پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس، به مطالعۀ اسناد و تحقیقات مرتبط پرداخته، چارچوب مصاحبه تدوین و با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 10 نفر از اعضای هیأت علمی‌، صاحب‌نظران دانشگاهی و متخصصان مدیریت رسانه و آشنا به فضاهای مجازی که دارای بالاترین حد تجربه زیستی در زمینۀ فضای مجازی بودند، مصاحبه انجام گرفت و سپس شاخص‌های خودافشایی، امنیت اجتماعی و هویت اجتماعی، براساس مدل تحقیق مقوله‌بندی شد. در مرحلۀ کمّی‌ پژوهش، با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج حاکی از آن است که خودافشایی بیش از 70 درصد در امنیت اجتماعی اثر معنادار دارد. در خودافشایی، اشتراک تصاویر 95 درصد، ویژگی‌های فردی و بیان اعتقادات نیز به ترتیب 78 و 76 درصد این متغیر را توضیح می‌‌دهند؛ در بعد امنیت اجتماعی نیز بعد فرهنگ 54 درصد، هویت و پلیس نیز به ترتیب 44 و 31 درصد امنیت اجتماعی را توضیح می‌دهند. در بعد هویت اجتماعی نیز هویت ملی 87 درصد، هویت مذهبی و قومی ‌تأثیر تقریباً یکسانی حدود 60 درصد دارند و هویت مدرن ارتباط معنی‌داری با هویت اجتماعی ندارد. با در نظر گرفتن متغیر هویت جمعی ارتباط بین دو مؤلفۀ خودافشایی و امنیت اجتماعی در حالت مستقیم و غیرمستقیم اندازه‌گیری شد که بر اساس نتایج آن، نقش هویت اجتماعی در افزایش امنیت اجتماعی تأیید می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Disclosure in Virtual Social Networks on Promotion of Societal Security (Case Study:Hamedan City)

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the effects of self-disclosure in virtual social networks on social security promotion and intends to summarize the threats and opportunities provided by it in order to promote social security. In the qualitative phase of the present study, based on the available sampling method, the relevant documents and research were studied, the framework of the interview was formulated, and the snowball sampling method was used with 10 faculty members, and interviews have been done with the academic experts and media management experts who were familiar with the virtual spaces in the highest level of experience in cyberspace, and then self-disclosure, social security and social identity indices were categorized based on the research model. At the quantitative stage of the study, the questionnaire tool was developed and implemented. The results indicate that self-disclosure has a significant effect on social security over 70%. In self-disclosure, imagery sharing was 95%, and personal attributes, and beliefs were 78% and 76%, respectively. Also, in terms of social security, the culture accounts for 54%, identity and police account for 44% and 31% respectively. In terms of social identity, national identity accounts for 87%, religious and ethnic identity account almost for 60%, and modern identity has no significant relationship with social identity. Given the variable of collective identity, the relationship between the two components of self-disclosure and social security was measured in a direct and indirect way. The results of this study confirmed the role of social identity in enhancing social security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The purpose of this study was to identify the effects of self-disclosure in virtual social networks on social security promotion and intends to summarize the threats and opportunities provided by it in order to promote social security. In the qualita
 • based on the available sampling method
 • the relevant documents and research were studied
 • the framework of the interview was formulated
 • and the snowball sampling method was used with 10 faculty members
 • and interviews have been done with the academic experts and media management experts who were familiar with the virtual spaces in the highest level of experience in cyberspace
 • and then self-disclosure
 • social security and social identity indices were categorized based on the research model. At the quantitative stage of the study
 • the questionnaire tool was developed and implemented. The results indicate that self-disclosure has a significant effect on social security over 70%. In self-disclosure
 • imagery sharing was 95%
 • and personal attributes
 • and beliefs were 78% and 76%
 • respectively. Also
 • in terms of social security
 • the culture accounts for 54%
 • identity and police account for 44% and 31% respectively. In terms of social identity
 • national identity accounts for 87%
 • religious and ethnic identity account almost for 60%
 • and modern identity has no significant relationship with social identity. Given the variable of collective identity
 • the relationship between the two components of self-disclosure and social security was measured in a direct and indirect way. The results of this study confirmed the role of social identity in enhancing social security
آزادنام، الهام، (1391).دلایل روانشناختی گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی. قابلیت دسترسی در سایت http://psychology88.blogfa.com/post-188.aspx

افتخاری، اصغر، (1379). رسانه، نظارت، امنیت(تحلیل جامعه شناسانه عملکرد نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی‌ایران). فصلنامه مطالعات راهبردی. سال سوم، شماره 1 و 2، .195-135

بازرگان، عباس، (1387). مقدمه ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمی‌خته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، نشر دیدار.

پوری، احسان، (1392). ارتباطات شبکهای و رهبری مخاطب در شبکههای اجتماعی مجازی.فصلنامه رسانه. دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 92، -.23

جوادی یگانه، محمدرضا ؛ کوثری، مسعود ؛ خیرخواه، طاهره، (1393). تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی. دوره 1، شماره 2، صفحه 54-23.

خواجه نوری، بیژن؛کاوه، مهدی، (1392).مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی.پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.دوره 2 , شماره 2(پیاپی 6)، 78- 57.

دوران، بهزاد، (1386).هویت اجتماعی و فضای سایبرنتیک .تهران. انتشارات وزارت ارشاد.

ریتزر، جورج، (1377).نظریه‌های جامعه شناسی در دنیای معاصر.ترجمه محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی‌.

ریتزر، جورج، (1377).نظریه‌های جامعه شناسی در دنیای معاصر.ترجمه محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی‌.

سماکوش، مرضیه؛ مهدی پور، حوری، (1381). امنیت اجتماعی و رسانه‌های گروهی. مجموعه مقالات همایش علمی‌امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه. دفتر اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه استان مازندران، بابل.

ضرابی، اصغر؛ شرفی، زکیه؛ زنگنه، مهدی، (1391). سنجش عوامل مؤثر بار احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه‌های جمعی. پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال 1، شماره 2، 123 -121.

عبدالرحمانی، رضا؛ حاجی احمدی، بهنام(1395). تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس‌امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی فصلنامه پژوهش­های دانش انتظام سال18،45-27.

عقیلی، سید وحید؛ قاسم زاده عراقی، مرتضی، (1394). رسانه‌های اجتماعی ؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال هشتم، شماره اول.

قاســمی‌، وحید؛ عدلی­پور، صمد؛ کیانپور، مسعود، (1391 ). تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیسبوک و جوانان شهر اصفهان. دو فصلنامه دین و ارتباطات. شماره 19(پیایی42)، 36-5.

کلاهچیــان، محمــود، (1382). راهکارهای تحقــق امنیت اجتماعی. مجموعه مقــالات همایش امنیت اجتماعی. معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی، شماره یک، جلد اول.

کاســتلز، مانوئل، (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعة شــبکهای. ترجمة احد علیقلیان و افشــین خاکباز. تهران، انتشارات طرح نو.

کاوه قهفرخی، محمد جواد؛ تاجیک اسماعیلی، سمی‌ه، (1396). بررسی رابطه بین استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی و شرکت در مراسم مذهبی. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی‌. سال 2، شماره 2، شمارة پیاپی 3.

کریمانی، علی اعظم، (1389). کلیات حفاظت اطلاعات. تهران، ساحفاناحا، نشر حدیث کوثر.

گل محمدی، احمد(1380). جهانی شدن و بحران هویت. مجله مطالعات ملی. شماره 10، 11-48.

معیدفر، سعید؛ گنجی، احمد، (1388).تحلیلی بر کاربردهای تلفن همراه در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران.مجله جهانی رسانه. دوره 4، شماره 2.

مهدی زاده، سید محمد، ایراهیمی‌، سعید، (1393). نقش رسانههای جدید در روابط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر اینترنت. مطالعات رسانهای. سال 9، شماره 24، 137-150.

می‌رزمانی، اعظم، (1392). واکاوی مفهوم مهندسی فرهنگی در تاریخ. فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال 8، شماره 80. جنکینز، ریچارد، (1381). هویت اجتماعی. تورج یاراحمدی. تهران، نشر و پژوهش شیرازه.

نصری، قدیر، (1390).درآمدی نظری بر امنیت اجتماعی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نویدنیا، منیژه، (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال 6، شماره 1، 76-55.

همتیان، علی‌اصغر، (1392). امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن. انتشارات بوستان کتاب.

یاسمی‌نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛ آمویی، محمد رضا، (1390). فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی‌ها. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار .

Baumard, P., (2009). An asymmetric perspective on coopetitive strategies. Int J Entrep Small Bus 8(1):6–22.

Dong Liu a, B. Bradford Brown , (2014). Self-disclosure on social networking sites, positive feedback, and social capital among Chinese college students. Computers in Human Behavior ,38 (2014), 213–219.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, NY: Anchor Books.

Lee, K. T., Noh, M. J., and Koo, D. M. (2013). Lonely people are no longer lonely on social networking sites: The mediating role of self-disclosure and social support. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16 (6), 413-418.

Mufftt, Alec,(2014).making connections to Facebook moresecure. Retrieved December 13,2016.

Sumner, C., Byers, A., Boochever, R., & Park, G.J. (2012). Predicting dark triad personality traits from twitter usage and a linguistic analysis of tweets. In: Machine Learning and Applications (ICMLA), 11th International Conference on IEEE, Vol. 2 ,386-393.

Whitney P. Special, Kirsten T. Li-Barber,(2012). Self-disclosure and student satisfaction with Facebook. Computers in Human Behavior. 28 (2012), 624–630.