‏ "آینده‌‌پژوهی تهدیدات اجتماعی استان ‌همدان تا افق سال 1408 "

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آینده پژوهی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترا مدیریت آینده پژوهی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف آینده‌پژوهی تهدیدات امنیتی محتمل در استان ‌همدان تا افق سال 1408 با روش تحلیل مضمون و با انجام مصاحبه با 12 نفر از نخبگان امنیتی استان انجام و نتایج زیر حاصل شد: نیروهای نظامی‌و انتظامی‌و امنیتی اصلی‌ترین کنشگر و به ترتیب، رهبران فرق و مذاهب استان، نخبگان سیاسی و تصمی‌م سازان استان، صاحبان رسانه‌های مکتوب و دیجیتال، و... از مهم‌ترین کنشگران این صحنه محسوب گردیدند. در این پژوهش روندهایی مانند: افزایش فعالیت و یا تأسیس احزاب زاویه‌دار با نظام در استان، افزایش نارضایتی مردم از وضعیت معیشت، و... از مهم‌ترین روندها در این صحنه محسوب شدند. و نهایتاً پیشران‌هایی مانند، دخالت در انتخابات توسط نیروهای امنیتی استان، کاهش رونق اقتصادی، افزایش فقر و افزایش فساد، افزایش آسیب‌های اجتماعی در فضای اجتماعی توسط رسانه‌ها و... مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurology of the Security Threats in Hamedan Province up to the Horizon of 2030

نویسنده [English]

  • reza shahidi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the possible security threats in Hamadan Province up to the Horizon of 2030 through a thematic analysis and interviewing with 12 security elites in the province. The following were the results: the provincial religions, the political elites and decision-makers of the province, the owners of the written and digital media, etc., were the most important actors in this scene. In this study, trends such as: increasing the activity or establishment of angular parties with the regime in the province, increasing dissatisfaction with the livelihoods of the province, etc. were the most important trends in this scene. And finally, such issues as the interference in the elections by the provincial security forces, the reduction of economic prosperity, the increase of poverty and the increase of corruption, the increase of social damage in the social space were identified by the media and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Security
  • Hamadan Province
  • Security threats
- اذکایی، پرویز ( 1396)، فرهنگ مردم، سال 7، (26): 21-12

- امامی‌، علی(1385) همدان شهر عرفان، سپهر دانش.

- احقر، منوچهر، (1385)، پیشینه تاریخی و آثار باستانی همدان، نشر آفرین.

- پور عزت، علی‌اصغر (1387)، ضرورت آینده‌پژوهی و رویکرد فوق فعال به توسعه نظم و امنیت عمومی‌، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی‌، سال5، (3): 65

- پدرام، عبدالرحیم، احمدیان، مهدی (1394). آموزه‌ها و آزموده‌های آینده پژوهی،چاپ اول،تهران،نشر افق راهبردی

- حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، جزوه منتشر نشده درس جغرافیای سیاسی جهان اسلام، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

-رئیسی وانانی،رضا، وفادار، حسین (1394) تحلیلی بر جایگاه آینده پژوهی در تولید دانش انتظامی‌، دانش انتظامی‌،سال12، (69): 40-17

- عبداله خانی، علی، (1392) نظریه‌های امنیت، چاپ دوم، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

- علیخانی، علی، هدایتی، علیرضا (1395)، روش پژوهش کاربردی در اطلاعات و امنیت ملی،چاپ اول،تهران،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

- کریمی‌، احمد (1392) قومیت و فرهنگ قومی‌در استان ‌همدان، چاپ اول، همدان، مفتون همدانی.

- فاتح راد،همکاران، (1392) مختصات رو ششناختی فرارشته آینده پژوهی به مثابه یک فراپاردایم یک پارچه، فصلنامه مطالعات می‌ان رشته ای در علوم انسانی، سال6، (1): 161 - 135

- معالی، محمدمهدی، (1391) راهنمای مدیریت انتظامی‌استان ‌همدان، چاپ اول، تهران، ناجا معاونت تربیت و آموزش.