بررسی چالش‌های حقوق کیفری در جرائم مواد مخدر در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موادمخدر دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش تعیین قلمرو حقوق کیفری است. سطح مجاز مداخلۀ حقوق جزا به‌عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادی­های شهروندان با پیچیدگی­ها و دشواری‌های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به‌عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوء‌مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز حقوق کیفری را تعیین نماید، روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی  و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و به صورت فیش برداری است.
     پژوهش حاضر با توجه به سؤال اصلی که مطرح می­شود این است که رویکرد حقوق کیفری ایران در مبارزه با جرائم مواد مخدر با چه چالش هایی مواجه است و این فرضیه را می توان مطرح کرد که هزینه­بردار بودن، گستردگی فراوانی جرائم، عدم تطابق جرم با مجازات و عدم دستیابی به بازده مناسب از مهم‌ترین چالش‌های ورود حقوق کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges of Criminal Law in Drug Crimes in Iran

چکیده [English]

The purpose of the study is to determine the territory of criminal law. The permissible level of criminal law intervention, as the most severe form of interference with the rights and freedoms of citizens, faces many complexities and difficulties. The principle of minimum criminal law as one of the fundamental principles of this knowledge, technique and tool of social control, with emphasis on the misuse of the concepts, tools and institutions of criminal law, is trying to determine the permissible territory of criminal law. Data collection is library-based and vector-coded.
     The present study, with respect to the main question that arises, is what are the challenges facing the criminal law of Iran in the fight against narcotics and it can be hypothesized that the cost-effectiveness, the wide range of crimes, the lack of Adjusting crime to punishment and failure to achieve proper returns are one of the most important challenges for criminal law entry in drug-related crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law
  • Drugs
  • Crime
آقایی جنت مکان، حسین (1392). حقوق کیفری عمومی کیفر شناسی نو. انتشارات جنگل جلد سوم 38-11

ابراهیمی، شهرام (1390). جرم شناسی پیشگیری تهران: نشر میزان، چاپ اول، جلد 1

ابراهیمی، شهرام، رجبی، ابراهیم، (1389). پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیت های آن آموزه های حقوقی  دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 13.

ابراهیمی، محمد حسن، (1391). رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرایم مواد مخدر و روان گردان با تاکید بر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران

آتشین، شعله (1381) ما، اعتیاد جامعه موسسه فرهنگی انتشاراتی گوهر منظوم، چاپ اول، جلد 1

اسد افروز، محمد تقی (1387) ریشه یابی اعتیاد و ترک ماده مخدر انتشارت کوشا مهر چاپ اول.

اسعدی، سید حسن و سیده نگاره، (1389). پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان. انتشارات آستان قدس رضوی.

آلیو، فاستر، (1389). مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر کراک مترجم سید مهرداد مظهر و دیگران. تهران: ناشر دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.

امیدی، جلیل، (1388). «سنت نبوی و عدالت کیفری»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4، صص 34-21

باصری، علی اکبر، (1384). پژوهشی علمی کاربردی درباره مواد مخدر، نشر وفاق

بیات، بهرام، (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا.

بولک، برنار (1387) کیفر شناسی. ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی (ویراست پنجم). تهران: انتشارت مجد، چاپ هشتم.

جندلی، منون (1393). درآمدی بر پیشگیری از جرم. ترجمه شهرام ابراهیمی، انتشارات میزان،

جوان جعفری، عبدالرضا، سید زاده ثانی، سید مهدی (1391). رهنمون های پیشگیری از جرم.تهران: نشر میزان.

حسینخانی، علی (1391). بررسی علمی و کاربردی مصرف مواد مخدر و روان گردان در شهر تهران (پایان نامه ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

خالقی، علی، (1390) آئیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ نهم،

رجبی پور، محمود، (1383). درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم، فصلنامه دانش انتظامی از وقوع جرم سال ششم، شماره دوم.

رحمدل، منصور، (1386). سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر. تهران: انتشارات سمت.

رحمدل، منصور، (1383). حقوق کیفری مواد مخدر ناشر: میثاق عدالت چاپ اول.

رحمدل، منصور، (1383). اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ جرم زدایی یا جرم انگاری. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره9، صص 243-203.

رحیمی، فاطمه، (1390). بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی شماره .4

صالح آبادی، ابراهیم، سلیمی امان؛ آباد محسن، (1391). بررسی رابطه سبک زندگی جوانان و گرایش به صمرف مواد مخدر صنعتی در شهر شیروان، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره ششم 70-50.

عباچی، مریم، (1383). پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان مجله حقوقی دادگستری. شماره 47

عزت، عبدالفتاح، (1381). جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد مجله حقوقی دادگستر، شماره 41، زمستان

عصمت پناه؛ ام البنین، خاکشور؛ حسین، (1388). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد. سال سوم، شماره دوازدهم.

عودۀ، عبدالقادر (1403). التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، الجز الول، الطبعه الرابطعه موسسه الرسالۀ.

غنوشی، راشد (1381). آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه ی حسین ابری، چاپ اول شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ملکشاهی، محسن، (1392). بررسی عوامل موثر بر گرایش به مواد مخدر صنعتی در بین مراجعین مراکز اعتیاد شهر ایلام، (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

مهدوی، محمود، (1391). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشد مدار)، تهران، انتشارت سمت.

موسوی چلک، سید حسن و دیگران (1389). مواد مخدر صنعتی و نوین و پیامدهای اجتماعی آن. انتشارات شلاک. چاپ اول

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، (1413). فقهالحدود و التعزیرات، الطبعه الاولی. مکتب الاعلام الاسلام.

میر خلیلی، سید محمود، (1388). پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام انتظارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

Adelman, Howard. Taylor, inda (2007). Fostering school. Family and Community Involvement. The IIamilton Fish Institute on school and Community Violence & Northwest Regional Educational.

Anthony, Petrosino, Derzon Janes, (2009). The Role of Family In Crime and Delinquency Evidence From prior Quantitative Reviews. Southwest Journal of Criminal Justice Vol 6(2). PP 108-132

Clancey, Garner (2014). Implications of a Local case Study for Crime Prevention Practice and Policy and Criminology s Grand Narratives. Faculty of Law, The University of Sydney.

Duff, R. A. (2007). Answering for Crime; Responsibility and liability in the Criminal Law, Hart Publishing, Canada.

Engle (2012). Low Self – Coontrol as a Source of Crime A Meta – Study. Bonn, Max Planck Intitute.

Husak, Douglas (2010). The Philosophy of Criminal Law, First Published. Oxford University Press. New York.

Poollyanna F. P.  et (2016). Process evaluation of the implementation of the Unplugged Program for Drug use Prevention in Brazilian Schools. Subst Abuse Treat Prev Policy. 11:2