بررسی رابطه بین سوادرسانه‌ای با نوع سبک زندگی جوانان(موردمطالعه: جوانان 18-35 ساله شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

3 کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

4 کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین سوادرسانه‌ای با نوع سبک زندگی جوانان 18-35 ساله شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 18-35 ساله شهر همدان می‌باشند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه‌ها 379 نفر انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر، جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته)سنجش سوادرسانه‌ای و پرسشنامه سبک زندگی) استفاده شده است که برای تعیین روایی آن‌ها از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی آن‌ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن‌ها به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 93/0 و 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل سؤال‌های موردنظر از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ آزمون کالموگرف-اسمیرنوف، آزمون‌T تک گروهی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج آزمون‌ آماری T تک گروهی نشان داد که میزان سوادرسانه‌ای 26/3 صدم می‌باشد. نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون نشان داد که بین سوادرسانه‌ای و مؤلفه‌های آن یعنی(میزان دسترسی به رسانه‌ها، میزان استفاده از رسانه‌ها، تفکرانتقادی در مورد رسانه‌ها و تولیدپیام‌های رسانه‌ای) با نوع سبک زندگی جوانان موردمطالعه(0001/0=p و 366/0-=r) رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0 وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between literacy and youth lifestyle (Case study: Hamadan youth aged 18-35)

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the relationship between literacy and lifestyle of Hamadan youth aged 18-35. In this study, descriptive correlational research method was used. The statistical population of this study was young people aged 18-35 in Hamadan city who were selected by cluster sampling and using Cochran formula 379 persons. In this study, two researcher-made questionnaires (Literacy Assessment and Lifestyle Questionnaire) were used to collect the required data. Descriptive and inferential statistics such as mean, percentage, Kalmogrov-Smirnov Test, one-group T-test, Pearson Correlation Test and multivariate regression were used to analyze the questions. The results of single group T-test showed that the literacy rate of the studied age group was 3.26 percent. Also, the results of Pearson correlation test show that there is a positive and significant relationship between literacy and its components with the lifestyle of the studied youth (r = -0.366, p = 0.0001). In other words, the more literacy rate of the target age group increases, the more level of healthiness of the lifestyle increases, but there is a significant inverse relationship between literacy and the type of coverage of the study group, meaning that the more youth literacy is, the more type of antidote coverage will be less. It was also found that all literacy components are capable of predicting youth lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Lifestyle
  • Media
  • Youth