پیش‌بینی ‌مشتری‌مداری و کارآفرینی‌گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی در صنعت بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، دانشیار مدیریت.

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی-سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

3 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

پژوهش حاضر  به دنبال بررسی تأثیر ‌مشتری‌مداری و کارآفرینی‌گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه و کشف روابط بین ‌‌این متغیرها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت بیمه در استان تهران بوده که تعداد 100 نفر به ‌عنوان نمونة آماری و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده و بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است و میزان پایایی کل متغیرهای تحقیق برابر با 91/0 است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، ‌مشتری‌مداری و کارآفرینی‌گرایی، نوآوری و عملکرد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین، نوآوری به‌طور مثبتی بر سطح عملکرد شرکت‌های بیمه تأثیر می‌گذارد. یافته‌های ‌‌این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم‌های بازاریابی و کارآفرینی می‌گردد که مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Customer Orientation and Entrepreneurship on Innovation and Performance with a Balanced Scorecard Approach: a Case Study in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Mohamad-Javad Kameli 1
  • Farzad Mahmudi 2
  • Farzad Pouyanfard 3
1 Tehran-iran
2 Ghazvin-iran
3 Ghazvin-iran
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the impact of customer orientation and entrepreneurship on innovation and performance with a balanced scorecard approach in the insurance industry and to explore the relationships between these variables using SEM. This study is an applied and descriptive-correlational study. The statistical population of this study consisted of 300 employees of an insurance company in Tehran province, 100 of whom were selected by random sampling. Content validity and construct validity were used to assess the validity of the questionnaire. Based on the results of structural equation modeling, the relationships between the variables of this study have been confirmed and the total reliability of the research variables was 0.91. According to the results, customer orientation and entrepreneurship affected innovation and performance; and innovation positively affected the performance of insurance companies. The findings of this study lead to a better understanding of marketing and entrepreneurship mechanisms that are an acceptable basis for increasing the level of performance of insurance companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Orientation
  • Entrepreneurship
  • Innovation
  • performance
  • Balanced Scorecard and Insurance Industry
منابع

احمدی، زهرا؛ شفیعی نیک آبادی، محسن و وکیل الرعایا، یونس (1397). تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان). توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(32)، 73-92.

انصاری، محمد اسماعیل؛ استادی، حسین و مطهری، معصومه(1388). تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در مخابرات اصفهان. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 7 (20)، 171-190.

 دانشفرد، کرم الله؛ وحدانی، کاوه و آغاز؛ عسل (1389). بررسی نقش پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن در بهبود عملکرد سازمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد گرمسار، 4(2)، 55-72.

دانیالی ده حوض، محمود؛ مردانی،‌‌ایوب؛ انصاری؛ منوچهر و رحمانی یوسانلویی، حسین(1397). مطالعة موردی رابطة مؤلفة مشتری‌‌مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی می یر آلن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه. فراسوی مدیریت (مدیریت بهره­وری). 5 (18)، 53-76.

دهقان، رضا؛ طالبی، کامبیز و عربیون، ابوالقاسم(1391). عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران. مجلة دانشکدة پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 6(1)، 22-33.

رحیم­نیا، فریبرز؛ خوراکیان، علیرضا؛ قادری، فرشاد (1397). بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب وکارهای صادراتی. مدیریت کسب و کارهای بین­المللی، 1(3)، 1-22.

علیان، مژده و رضایی دولت آبادی، حسین (1397). تحلیل تأثیر کارآفرینی‌گرایی بر بازارگرایی در جهت بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدی قطعات خودرو. نشریة علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی 9(18)، 61-81.

صحت، سعید و فرجادیان، علی اکبر (1387). کارآفرینی در صنعت بیمه. نخستین کنفرانس ملی بررسی کسب و کار صنعت بیمه کشور. 12 آبان.

نصر اصفهانی، علی؛ انصاری، رضا؛ مولایی خوراسگانی، ریحانه(1395). بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت­های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان). توسعة کارآفرینی، 8(32)، 377-395.

نعمتی، محمدعلی و شفیعی، مسعود(1397). نظام ملی نوآوری با رویکرد توسعة فرهنگ کارآفرینی. نشریة صنعت و دانشگاه، 3(9-10)، 75-84.

یزدانی، حمیدرضا؛ زارع میرک‌آباد، علی؛ نصیری، محمد حسین و اسدنژاد، مهدی.(1390). بررسی رابطة مشتری­گرایی و رفتار شهروند سازمانی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 6 (39)، 53-69.

Awang, A., Ariffin Ahmad, Z., Said Asghar, A.R., and Anwar Subari, K. (2010). “Entrepreneurial orientation among bumiputera small and medium agrobased enterprises (BSMAEs) in West Malaysia: Policy implication in Malaysia”. International Journal of Business and Management. 5(5), 130-143.

Azar, G., & Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International Business Review, 26(2), 324–336.

Basso, A., Casarin, F., & Funari, S. (2018). How well is the museum performing? A joint use of DEA and BSC to measure the performance of museums. Omega,  81, 67-84

Bhat, S.A & Kumar, A. (2018). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization. Resources Policy, 55, 29–30

Cheng, C. C., & Krumwiede, D. (2012). The role of service innovation in the market orientation new service performance linkage. Technovation, 32(7-8), 487-497.

Daekwan, B., Basu. C., Naidu, G.M., & Cavusgil, E. (2011). The innovativeness of Born-Globals and customer orientation: Learning from Indian Born-Globals. Journal of Business Research, 64(8), 879-886.

Dana, L. P, Gurau, C, & Lasch, F. (2014). Entrepreneurship, tourism and regional development: A tale of two villages. Entrepreneurship & Regional Development, 26(3-4), 357-374.

Day, G., & Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1-20.

Faizan, A, Kashif, H., & Neethiahnanthan, A. R (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customer experience on memories and loyalty in Malaysian resort hotels. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 144, 273-279.

Felgueira, T., & Gouveia Rodrigues, R. (2012). “Entrepreneurial -orientation, market orientation and performance of teachers and researchers in public higher education institutions”.Viešojipolitikairadministravimas, 11(4), 703–718.

Feng, T., Wang, D., Lawton, A. & Luo, B. N. (2019). Customer orientation and firm performance: The joint moderating effects of ethical leadership and competitive intensity. Journal of Business Research. 100, 111-121.

Grissemann, U., Plank, A., & Brunner-Sperdin, A. (2013). Enhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation. International Journal of Hospitality Management, 33(1), 347-356.

Lages, C. & Piercy, N. (2012). Key drivers of frontline employee generation of ideas for customer service improvement. Journal of Service Research, 15(2), 215-230.

Modak ,M., Kanti Ghosh., K & Pathak., K (2019). A BSC-ANP approach to organizational outsourcing decision support-A case study. Journal of Business Research,103, 432-447.

Nielsen, P. S. (2016). Entrepreneurship orientation in policy making:A determination of collaboration and organizational capability in entrepreneurship policy delivery. The international journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(1), 43-54.

Noble, C. H., Sinha, R. K., & Kumar, A. (2002). Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications. Journal of Marketing, 66(4), 25-39.

Tajeddini, K. (2010). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.

Tang, T. W. (2014). Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation. International Journal of Hospitality Management, 39, 1-10.

Yang ,S.Y, & Tsai, K.H. (2019). Lifting the veil on the link between absorptive capacity and innovation: The roles of cross-functional integration and customer orientation. Industrial Marketing Management. 82, 117-130.

Yeow, K. C. (2014). The relationship between strategic entrepreneurship and performance of small and medium enterprises in Malaysia. PhD, thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zhang, S.X., Cueto, J. (2014). Effectual and causal entrepreneurs are biased differently. 36th DRUID society conference, CBS, Copenhagen. June 16-18.