مفهوم‌شناسی و واکاوی تبیین مفهوم پلیس فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین و مفهوم‌شناسی پلیس فرهنگی می‌باشد. پژوهش از نوع مطالعات مروری بوده که در آن با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی و تبیین مفهوم پلیس فرهنگی پرداخته شد. نتایج نشان داد ابعاد فرهنگ از منظر برخی صاحب‌نظران به دو بعد مادی و معنوی تقسیم ‌شده است و برخی نیز فرهنگ را شامل ابعاد سه گانة ارزشی، مادی و قانونی می‌دانند. پلیس نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های تأثیرگذار در برقراری نظم و امنیت در جوامع مختلف جایگاه مهمی دارد. نتایج نشان داد که یک پلیس فرهنگی باید از تعامل و گفتگو با مردم گرفته تا زبان و قومیت‌های مختلف را به‌خوبی بشناسد و بتواند به نحو مناسبی رفتارهای فرهنگی را از خود بروز دهد که به این منظور در سازمان پلیس توجه به مواردی مانند شایسته‌سالاری، رسیدگی به وضعیت معیشت نیروها و توجه به مسایل مختلف مادی کارکنان و قانون‌گرایی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptology and the Interpretation Analysis of the Cultural Police

نویسنده [English]

  • Morteza Shahmoradi
Hamedan-iran
چکیده [English]

The aim of this study was the conceptology and the interpretation analysis of the cultural police. This study was a review study in which the descriptive-analytical method was used to analyze and explain the concept of the cultural police. The results showed that, from some scholar’s point of view, some aspects of culture could be divided into the two dimensions of physical and spiritual. The Law enforcement Force, as one of the influential organizations in establishing order and security in different societies, was of significant importance. The results also indicated that the cultural police should not only interact well with people but also be familiar with different languages and ethnicities. Furthermore, they should be able to appropriately express cultural behaviors. In this respect, some factors including meritocracy, paying attention to the living status of the employees, considering their financial problems, and law played a role. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Police
  • index
  • Hamadan’s Law enforcement Force
  • Culture
منابع

ایرانمنش، محمد حسین و میرزایی کهن، علی. (1395). بررسی رابطه ابعاد روانشناختی توانمندسازی با فرهنگ ایمنی سازمان پلیس. نظارت و بازرسی؛ 36(10): 116-97.

الوانی، سید مهدی و دانایی‌فرد حسن. (1387). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. دانش مدیریت؛ 14(55): 27-5.

بخشایشی بایقوت، محرم. (1391). رویکرد جامعه محوری پلیس در پیشگیری از جرم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی.

بهرامی، محمدرضا. (1396). رابطه فرهنگ سازمانی با میزان پایبندی به اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ در جمعیت هلال احمر استان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.

جعفری، علی و بگعلی زاده، پیمان. (1396). نقش رسانه‎های جمعی در ایجاد اعتماد مردم به پلیس. جامعه فرهنگ رسانه؛ 6(25): 115-140.

حسینیان، شهامت؛ جعفری، محمد؛ بهرامی نکو، محمد. (1389). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارآگاهان پلیس آگاهی فاتب. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی 3(3): 18-32.

خلیلی، علی. (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمان با تأکید بر تکنیک کیفیت (مورد مطالعه: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران)، دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی

دهخدا، علىاکبر. (1373). لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران.

دهقانی، محمد. (1390). مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی.

راد، مژگان. (1380). نقش و وظیفه پلیس، ترجمه راحله الیاسی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 10،122-141.

رهنورد آهن، فرج الله؛ زارع پور، فضل الله؛ کاظمی، مهدی. (1390). ارزیابی فرهنگ یادگیری در صنایع کشور، ماهنامه مهندسی فرهنگی؛ 5(51): 72-83.

روح الامینی، محمود. (1382). فولکلور، جبهه ای نو در فرهنگ شناسی ایران. به اهتمام محسن مهر آبادی و دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه، تهران: چاپ اول.

زارعی، مصطفی و مرادی، اصغر. (1396). بررسی منزلت اجتماعی و فرهنگی پلیس در تبیین رفتارپلیس با شهروندان (با رویکرد پلیس جامعه محور). دانش انتظامی بوشهر؛8(28): 15-1.

صادق، مریم. (1394). رابطه فرهنگ با کارآفرینی دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مدیریت آموزشی

صالحی امیری، سیدرضا و اشرفجو، لیلا. (1394). بررسی رابطه مؤلفه‌های فرهنگی با ارتقا زنان در مشاغل مدیریتی، مجله مدیریت فرهنگی؛ 6(1): 16-17.

طباطبایی مؤمنی، منوچهر. (1384). حقوق اداری، انتشارات سمت.

عشرتی پور، مهدی. (1395).تحلیل مردم شناختی رفتار فرهنگی پلیس با مردم مطالعه موردی: منطقه 12 تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی .

عیوضی، محمدرحیم. (1386). فرهنگ اسلامی: مفاهیم، ویژگی ها و اصول. زمانه؛ 6(58): 37-24.

فرهی بوزنجانی، برزو و زارع اشکذری، جلال‌الدین. (1390). فرهنگ سازمانی و پلیس. تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

فعلی، جواد و ذوالفقاری، ابوالفضل. (1388). تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی افراد روی میزان اعتماد آن‌ها به پلیس (مطالعه موردی جوانان 18 تا 29 سال ساکن شهر تهران). انتظام اجتماعی؛1(3): 166-141.

کریمی خوزانی، علی. (1395). احصاء راهبردهای توسعه فرهنگی پلیس در تحقق نظم ارگانیک (نظم پویا)، (مطالعه تحقق پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی با نگاه نظری به رویکرد مردم‌گرا در توسعه نوین و نظریه پلیس جامعه‌محور). دانش انتظامی همدان؛ 3(10):24-1.

مرادی، سالار و احمدی، یعقوب.(1396). فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج). دانش انتظامی؛ 19(77):162-163.

هارجی، اون- ساندرز و دیکسون. (1382). مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، انتشارات رشد.

 

Biesta.G(2011) From Learning Cultures to Educational Cultures: Values and Judgements in Educational Research and Educational Improvement, Business Media. Vol. 43,Pp:199–210.

Campeau, H. (2019). Institutional myths and generational boundaries: cultural inertia in the police organisation. Policing and Society, 29(1), 69-84.‏

Campeau, H. (2015). ‘Police culture’at work: Making sense of police oversight. British journal of criminology, 55(4), 669-687.‏

Cockcroft, T. (2017). Police Culture: Histories, Orthodoxies, and New Horizons.‏

Faull, A. (2017). Police Culture and Personal Identity in South Africa. Policing: A Journal of Policy and Practice, 11(3), 332-345.‏

Garner, B. )2004(. Black’s Law Dictionary, 8th edition, WestPublishing Company, USA, see: police.

Hall, E. T., & Hall, M. R. (1990). Understanding cultural differences:[Germans, French and Americans] (Vol. 9). Yarmouth, ME: Intercultural press.‏

Heslop, R. (2011). Reproducing police culture in a British university: Findings from an exploratory case study of police foundation degrees. Police Practice and Research, 12(4), 298-312.‏

Kennedy.P(2002)Learning cultures and learning styles: myth understandings about adult (Hong Kong) Chinese learners,LIFELONG EDUCATION, VOL. 21, NO. 5, 430–445

Paoline III, E. A. (2014). Police culture. In Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 3577-3586). Springer New York.‏

Reiner, R. (2017). Is Police culture cultural?. Policing: A Journal of Policy and Practice, 11(3), 236-241.‏