الزامات اعتقادی و عملی کارکنان ناجا در تحقق جامعة اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح سه حوزه علمیه قم.

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی.دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری.

چکیده

از منظر مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) به مثابة متفکّر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدّن اسلامی است و برای تحقّق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعة اسلامی و تمدّن اسلامی پشت سر گذاشته شوند که تحقّق جامعة اسلامی(کشوراسلامی) چهارمین مرحلة آن می‌باشد و داشتن اعتقادات الهی(تقوای فردی و جمعی) از الزامات آن می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناخت الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعة اسلامی می‌باشد.
     روش پژوهش توصیفی- تحلیلی(اسنادی) بوده است. درمقالة حاضر، با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعة اسلامی پرداخته شده است.
     نتایج پژوهش نشان داد: الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعة اسلامی به دو دستة الزامات اعتقادی(نظری) و الزامات عملی تقسیم می‌شود. الزامات اعتقادی کارکنان عبارتنداز: ایمان به خدا- تقوا-توکُّل- معادباوری یا آخرت‌گرایی و الزامات عملی نیز شامل امر به معروف و نهی از منکر-اقامة نماز- تلاوت و حفظ قرآن کریم – دعا و ... می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Belief and Practical Requirements of the NAJA Staff in the Realization of Islamic Society

چکیده [English]

From the viewpoint of the Supreme Leader as an Islamic thinker, the ultimate goal of the Islamic Revolution is to achieve Islamic civilization, and to achieve this goal, five stages including the Islamic Revolution, Islamic system, Islamic government, Islamic society and Islamic civilization must be dealt with. The fourth stage is the realization of the Islamic society and having divine belief (both personal and communal virtues) is one of its requirements. The purpose of this study was to figure out the law enforcement force (NAJA) staffs’ beliefs in the realization of Islamic society.
    The descriptive-analytical research method was used in this study. NAJA staffs’ beliefs in the realization of Islamic society were investigated through a close examination of books and related magazines in this area. The results showed that NAJA staffs’ beliefs in the realization of Islamic society divided into two categories including the belief (theoretical) requirements and the practical ones. The belief requirements included faith in God, piety, Tawakul, belief in Akhirah and the practical requirements included enjoining good (Ma’ruf) and forbidding wrong (Munkar), saying prayers, praying, reciting and memorizing the holy Qur’an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief Requirements
  • spiritual health
  • Islamic Community
  • Faith
  • Tawakkol
منابع

-قرآن کریم

-نهج‌البلاغه

- آیت اللهی، سیدمحمدتقی(1370). کلیات بهداشت اسلامی. تهران: معاونت امورفرهنگی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.

-ابراهیمی، حفیظ‌الله(1391). آثار تربیتی دعا و نیایش در قرآن کریم. سایت پژوهه.

- ابوالقاسمی، محمدجواد(1391)"مفهوم شناسی سلامت معنوی و گستره آن در نگرش دینی" مجله اخلاق پزشکی،شماره 20.

-ابن فارس، ابی الحسن احمد(1404ه.ق). معجم مقاییس اللغة. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

- اعوانی، غلامرضا(۱۳۸۰). فلسفه دعا از دیدگاه استاد جعفری. مجلة علامه، شمارة ۲.

-باقری، خسرو(1387). نگاهی دوباره به تعلیم وتربیت اسلامی. تهران:انتشارات مدرسه.

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام،12/09/1379.

- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت؛ 08/0۶/1384.

- راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ه.ق).المفردات فی غریب القرآن.دمشق:دارالعلم.

- روحانی، محمود(1372). المعجم الإحصایی لألفاظ القرآن کریم. مشهد:بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

- حرعاملی، محمد‌بن حسین(1104 هـ ق). وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت(ع).

-خمینی، روح ا...(1368). تحریرالوسیله. نجف:مطبعه الاآداب.

- دشتی، محمّد(1379). ترجمة نهج‌البلاغه.چاپ اوّل. قم: مؤسّسة انتشارات مشهور.

-دهخدا،علی اکبر(۱۳۸۵). فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

-سبحانی، جلال(1388). تأملی برنسبت میان زیبایی، لذت، ونماز. نشریه تماس با نماز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال دوم، شمارۀ دوم.

- شیخ صدوق، محمدبن علی‌بن‌حسین(1361). معانی الأخبار. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

-عزیزی، فریدون وهمکاران(۱۳۹۳). سلامت معنوی، چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: انتشارات حقوقی.

- طبرسی، فضل‌بن‌حسن(1372). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: ناصرخسرو.

- طبرسی، علی‌بن‌حسن(۱۳۸۵ ق). مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار.نجف: المکتبه الحیدریه چاپ دوم.

- طباطبایی، سیدمحمدحسین(1374). ترجمة تفسیرالمیزان. ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی،قم: دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-طباطبایی، سید محمد حسین(1361). حیات پس از مرگ. قم:آزادی.

-طباطبایی، سیدمحمدحسین(۱۳۷۶). تفسیرالمیزان. ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ پنجم

-طباطبایی، سیدمحمدحسین(1385). شیعه در اسلام. قم: واریان.

-طباطبایی، سیدمحمدحسین(1360). فرازهایی از اسلام. قم: جهان آرا.

- قرشی، سیدعلی‌اکبر(1371).واژه شناسی قرآن. تهران:دارالکتب الاسلامیه.

- مکارم شیرازی، ناصر(1374).تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-میرتاج‌الدّینی، سیّدمحمّدرضا(1374). اخلاق کارگزاران حکومت از دیدگاه اسلام.چاپ اوّل،قم:بوستان کتاب.

- مطهری، مرتضی (۱۳۷۶). بیست گفتار، تهران: صدرا، چاپ دهم.

-ملکی تبریزی، میرزا جواد(1362). المراقبات.ترجمة تحریرچی، قم: انتشارات عروج.

- مجلسی، محمد باقر(1403 ه.ق). بحار الانوار. بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

-مجلسی، محمدباقر(1403ه.ق)بحارالأنوار.بیروت:مؤسسه الوفا.

-نظری‌زاده، مرضیه، خلیلیان، محسن خلیلیان(1397)"تأثیر رسانه درمقبولیت و اجرای امربه معروف و نهی از منکر در جامعه"فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال بیست و چهارم،شماره 1. 

-مولوی، محمد(1395)"پیامدسنجی ترک فریضة امر به معروف و نهی از منکر درجامعه با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع)"نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی،سال ششم، شماره13.