بررسی رابطۀ بین حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت در محیط کار با بهره‌وری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی ‌استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران( صندوق پستی4697-19395 تهران)، ایران

3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت در محیط کار با ‌بهره‌وری کارکنان فرماندهی انتظامی ‌استان همدانانجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است؛ ازنظر روش، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، از یک جامعۀ 140  نفری از کارکنان فرماندهی انتظامی‌ استان همدان، 103 نفر به‌عنوان نمونۀ مورد پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده است. داده­ها با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد جمع‌آوری شدند. روایی، با استفاده از روایی صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS، با آزمون­های پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک‌شده با بهره‌وری کارکنان فرماندهی انتظامی ‌استان همدانرابطه وجود دارد. بین معنویت در محیط کار با بهره‌وری کارکنان فرماندهی انتظامی‌ استان همدان رابطه وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراک‌شده، معنویت در محیط کار با ‌بهره‌وری کارکنان فرماندهی انتظامی‌استان همدانرابطۀ چندگانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Relationship between Perceived Organizational Support, Spirituality in the Workplace with Employee Productivity (Case Study: Hamadan Police Command)

چکیده [English]

Abstract
    The aim of this study was to investigate the relationship between perceived organizational support and spirituality in the workplace with the staff of the Hamadan Police Command. This research is practical in terms of purpose; In terms of descriptive-correlation method, in this study, 103 people were selected from a 140-member population of the staff working in the Hamadan Police Command as the sample to be studied. The sampling method in this study is a simple coincidence. Data were collected using a standard questionnaire. The validity was measured using formal validity and reliability through Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSS software, Pearson tests and simple and multiple regression. The results showed that there is a relationship between perceived organizational support and productivity of employees working in Hamadan Police Command. There is a relationship between spirituality in the workplace and the productivity of the staff working in the Hamadan Police Command. There is a multiple relationship between perceived organizational support, spirituality in the workplace, and the use of the staff working in the Hamadan Police Command.
Keywords: Perceived Organizational Support, Workplace Spirituality, Employee Productivity, Hamadan Disciplinary Command

کلیدواژه‌ها [English]

  • ctivity
  • Hamadan Disciplinary Command

 

Investigation on the Relationship between Perceived Organizational Support, Spirituality in the Workplace with Employee Productivity (Case Study: Hamadan Police Command)

Mohammad Amin Torabi, Orkideh Hamedi, Tayebeh Jalilian

 

Abstract

    The aim of this study was to investigate the relationship between perceived organizational support and spirituality in the workplace with the staff of the Hamadan Police Command. This research is practical in terms of purpose; In terms of descriptive-correlation method, in this study, 103 people were selected from a 140-member population of the staff working in the Hamadan Police Command as the sample to be studied. The sampling method in this study is a simple coincidence. Data were collected using a standard questionnaire. The validity was measured using formal validity and reliability through Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSS software, Pearson tests and simple and multiple regression. The results showed that there is a relationship between perceived organizational support and productivity of employees working in Hamadan Police Command. There is a relationship between spirituality in the workplace and the productivity of the staff working in the Hamadan Police Command. There is a multiple relationship between perceived organizational support, spirituality in the workplace, and the use of the staff working in the Hamadan Police Command.

Keywords: Perceived Organizational Support, Workplace Spirituality, Employee Productivity, Hamadan Disciplinary Command

 

ابراهیم­پور،حبیب؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ سخندان، الناز (1396). تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه پیام نوراستان اردبیل. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلا‌می‌،6(4): 177-192.
آذر، عادل، زارعی، محمد؛ طحاری، محمدحسین (1391). اولویت­بندی عوامل ‌مؤثر‌ بر بهره­وری منابع انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم­گیری چند شاخصه و تحلیل پوششی داده، چشم­انداز مدیریت صنعتی، 2(5): 9-25.
برایی نژاد، حمید؛ پردلی، عباس؛ حشمت زاده، مهدی؛ کیخا، عالمه (1396). بررسی رابطۀ معنویت در محیط کار با ارتقای ‌بهره‌وری کارکنان معاونت بهبهود تولیدات دا‌می‌سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان.کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
حاجی رحیمیان، تورج؛ شیرعلی کلیشادی، محمد (1396). بررسی رابطۀ بین ارزش‌های اخلاقی با بهبود ‌بهره‌وری سازمان با نقش میانجی معنویت محیط کار. دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات.
حریری، نجلا، روتن، سیده زهرا، جان محمدی، مریم (1392). سنجش رابطة حمایت سازمانی ادراک­شده و بی­تفاوتی سازمانی در کتابداران (مطالعة موردی: کتابخانهه­ای مرکزی دانشگاه­های دولتی تابعة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر همدان)، تحقیقات کتابداری و اطلاعرسانی.
حلمی، شمامه (1396). بررسی تأثیر مؤلفه‌‌های معنویت در محیط کار بر ‌بهره‌وری نیروی انسانی. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی.
دعایی، حبیب الله، برجعلی لو، شهلا (1390). بررسی رابطۀ­ی حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت، چشم­انداز مدیریت دولتی 1(3): 63-77.
ذوالفقاری، ابوالفضل؛ محبی، اکرم (1393). انواع دینداری و اخلاق کار، راهبرد فرهنگ، 7(26): 147-177.
رازی، سمیرا؛ اکبری، مرتضی؛ شکیبا، حجت؛ مرزبان، شیرمراد (1393). رابطۀ معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10(2)، 110-119.
رجبی فرجاد، حاجیه؛ میرسپاسی، نیلوفر؛ سمیعی، معصومه (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان مرکزی)، مدیریت بهره­وری، 11(43)، 187-209.
زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ اسماعیلی، محمد؛ خانمرادی، سعید (1394). رابطۀ درک حمایت سازمانی، درگیری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(6)، 93-103.
زکی، محمدعلی (1395). بررسی و سنجش حمایت سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 18(3): 103-123.
شفیع زاده، حمید؛ گیلا، مهدی (1397). پیشی بینی عملکرد کارکنان بر اساس معنویت در محیط کار و حمایت سازمانی. مجله مدیریت بهره وری، 12(45): 177-198.
شفیع­زاده، حمید؛ گیلا، مهدی (1397). پیش­بینی عملکرد کارکنان بر اساس معنویت در محیط کار و حمایت سازمانی، مدیریت بهره­وری، 12(45): 177-198.
شیرزاد کبریا، بهارک؛ نصرتی، لیلا (1396). بررسی امنیت شغلی و ادراک حمایت سازمانی در پیش بینی ‌بهره‌وری کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 8(4): 82-92.
شیرزادکبریا، بهارک؛ نصرتی، لیلا (1396). بررسی امنیت شغلی و ادراک حمایت سازمانی در پیش­بینی بهره­وری کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، مدیریت بهداشت و درمان، 8(4): 85-94.
صانعی، مهدی؛ بوجار، محسن؛ آذرمهر، محمدعلی (1392). »بررسی رابطۀ بین معنویت و رضایت شغلی کارکنان شهرداری شاهرود»، پایاننامه کارشناسی ارشد. شاهرود: دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی.
عباسی چهارراه گشین، محسن (1392). بررسی نقش واسطه ای حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعیین رابطۀ بین خشنودی شغلی با ‌بهره‌وری کارکنان اداره بهره برداری شرکت نفت گچساران. پایان نامه غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلا‌می‌واحد مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
عباسی، همایون؛ صیادی، فاطمه؛ عیدی، حسین؛ صیادی، مهین (1394). پیش­بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس سکوت سازمانی، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(7)، 11-18.
عریضی، حمیدرضا؛ گل­پرور، محسن (1391).الگوی مسیر حمایت سازمانی ادراک‌شده با متغیرهای شغلی، حرفه­ای و سازمانی، پژوهش­های مدیریت در ایران، 15(4): 148-173.
عسگری، بهمن، پور سلطانی زرندی، حسین، آقایی، نجف، فتاحی، جمال (392). بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان­های غربی ایران. مدیریت  و فیزسولوژی ورزشی شمال، 1: 19-28.
   فولادبند، فرحناز (1390). بررسی رابطۀ حمایت سازمانی ادارک شده و تعهد سازمانی به ‌بهره‌وری مربیان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‌نامه غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلا‌می‌‌واحد مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
لطیفیان، اخمد؛ دعایی، حبیب الله (1392). ترسیم مدل مفهو‌می‌بهره­وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدلسا­زی ساختاری تفسیری، پژوهش­های مدیریت عمومی، 6(33): 5-22.
محسنی، علیرضا، زنجانی، حبیب اللع؛ طالقانی، متین (1391). بیگانگی از کار و تأثیرآن بر بهره­وری نیروی کار، ماهنامه مهندسی مدیریت، 5(47):82-87..
نصراصفهانی، علی؛ امیری، زینب؛ فرخی، مصطفی؛ سیفی، محسن (1396). تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش میانجی: جو اخلاقی سازمانی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی‌شهر اصفهان)، جامعه شناسی کاربردی، 28(66)، 17-34.
الوانی، سیدمهدی ، احمدی، پرویز (1390). طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل ‌مؤثر‌ بر ‌بهره‌وری نیروی انسانی،5(1): 1-20.
وهابی، احمد؛ یعقوبی، مختار؛ وهابی، بشری؛ صیادی، مهناز، آزادی، نمامعلی (1397). بررسی رابطۀ دینداری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397، مجله علوم پزشکی زانکو، دانشگاه علوم پزشکی گردستان، 19(60): 71-82.
اله وردی زاده، مهدی؛ خدایی محمودی، رضا (1397). مدل اثر بخشی رهبری معنوی بر مبنای دستیابی به رفتار شهروندی سازمانی و ‌بهره‌وری کارکنان. مجله مدیریت بهره وری، 11(44): 211 -229.
 
Abou-Moghli, A. (2015). The role of organizational support in improving employees performance. International Business Research, 8(2), 198.
Akhilendra K. S., & Sadhana S. (2013), Perceived Organizational Support and Organizational CitizenshipBehavior: The Mediating Role of Personality. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 39(1), 117-125.
Anjum, A., & Naqvi, G. (2012). Impact of perceived supervisor support on organizational citizenship behavior: Mediating role of trust. In The Asian conference on Psychology & the behavioral (pp. 249-261).
Bjuggren, C. M. (2018). Employment protection and labor productivity. Journal of Public Economics, 157, 138-157.‏
Chiang, C. F., & Hsieh, T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International journal of hospitality management, 31(1), 180-190.
Hanaysha, J. (2016). Improving employee productivity through work engagement: Evidence from higher education sector. Management Science Letters, 6(1), 61-70.
Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2013). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of organizational change management, 16(4), 426-447.
Mitroff, I. I., & Denton, E. A. (1999). A spiritual audit of corporate America: A hard look at spirituality, religion, and values in the workplace (Vol. 140, pp. 257-263). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Okulicz-Kozaryn, A. (2010). Religiosity and life satisfaction across nations. Mental Health, Religion & Culture, 13(2), 155-169.
Rusbasan, D. R. (2010). Help boss, I'm stressed! Measuring types of perceived supervisor support and how they relate to subordinates' workplace stress. University of Connecticut.
Van der Walt, F., & De Klerk, J. J. (2014). Workplace spirituality and job satisfaction. International Review of Psychiatry, 26(3), 379-389.
Vandenberghe, C., & Panaccio, A. (2012). Perceived sacrifice and few alternatives commitments: The motivational underpinnings of continuance commitment's subdimensions. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 59-72.
Zayum, S. S., Aule, O., & Hangeior, A. A. (2017). Performance Appraisal and Employee Productivity in Plateau State Internal Revenue Service, Nigeria. Journal of Public Administration and Governance, 7(4), 24-37.