اثر بخشی دوره‌های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم (مورد مطالعه کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پیشگیری انتظامی – دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دوره‎های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر ماهیت، جزو تحقیقات شبه آزمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس در استان همدان است که با روش نمونه­گیری در دسترس، دو گروه 20 نفره به‌عنوان گروه آزمایش و گروه گواه از جامعه پژوهش انتخاب گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، از دو پرسشنامة محقق ساخته در قالب سؤالات درسی چهار گزینه‌ای برای کارکنان تنظیم و بین دو گروه توزیع، و پس از جمع‌آوری و تفکیک داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی ابزار این پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. همچنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار پایایی 86/0 برآورد گردید. در تحلیل توصیفی نمرات آزمون‌های دوره عرضی نمونه‌ها در گروه آزمایش متوسط نمره پیش آزمون و پس آزمون تنها 0.1 ارتقاء داشته و در گروه گواه 0.2 تفاوت مثبت داشته و در درس اخلاق حرفه‌ای تفاوت میانگین نمرات صفر شد. همچنین نمرات درس طرح‌های انتظامی و درس مدیریت و رهبری پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی‌داری را نشان داد، به‌طوری‌که این تفاوت به‌طور متوسط 0.7 نمره در هر دو درس می‌باشد و در مجموع، نمرة کلی دورة پس­آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش­آزمون آنان تفاوت معنی‌داری را نشان می­دهد به‌طوری‌که این تفاوت به‌طور متوسط 2.1 نمره می‌باشد. بنابراین، همة مؤلفه‌ها به غیر از مؤلفة‌ اخلاق حرفه‌ای مؤثر بر پیشگیری از جرم را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cross-Curricular Training Courses in Crime Prevention (Case Study of Hamadan Police Command Staff)

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of cross-curricular courses in crime prevention. The research method is inherently quasi-experimental in nature and purposeful in applied research. The statistical population of the study included all police personnel in Hamadan Province who were selected by available sampling method, two groups of 20 people as the experimental group and the control group from the research community. In order to collect information from two researcher-made questionnaires in the form of lesson questions, four options were set for employees and distributed between the two distribution groups, and after collecting and separating the data, it was analyzed through SPSS software. Content validity was used to determine the validity of the instrument in this study. The reliability of this tool has also been calculated using Cronbach's alpha, which was estimated to be 0.86. In descriptive analysis, the scores of the cross-sectional tests of the samples in the experimental group of the mean pre-test and post-test scores were only 0.1 and in the control group the difference was 0.2 and in the professional ethics lesson, the difference between the mean scores was zero. Also, the scores of disciplinary plans and post-test management and leadership lessons showed a significant difference with their pre-test members, so that this difference is 0.7 on average in both courses and in general the total score of post-test members of the experimental sample with pre-test. They show a significant difference, with an average score of 2.1. Therefore, all components, except the component of professional ethics, have an effect on crime prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Cross-Curricular Training
  • Crime
  • prevention

 

The Effectiveness of Cross-Curricular Training Courses in Crime Prevention (Case Study of Hamadan Police Command Staff)

Jamshid Bagheri, Mahdi Fallah

 

 

Abstract

     The aim of this study was to investigate the effectiveness of cross-curricular courses in crime prevention. The research method is inherently quasi-experimental in nature and purposeful in applied research. The statistical population of the study included all police personnel in Hamadan Province who were selected by available sampling method, two groups of 20 people as the experimental group and the control group from the research community. In order to collect information from two researcher-made questionnaires in the form of lesson questions, four options were set for employees and distributed between the two distribution groups, and after collecting and separating the data, it was analyzed through SPSS software. Content validity was used to determine the validity of the instrument in this study. The reliability of this tool has also been calculated using Cronbach's alpha, which was estimated to be 0.86. In descriptive analysis, the scores of the cross-sectional tests of the samples in the experimental group of the mean pre-test and post-test scores were only 0.1 and in the control group the difference was 0.2 and in the professional ethics lesson, the difference between the mean scores was zero. Also, the scores of disciplinary plans and post-test management and leadership lessons showed a significant difference with their pre-test members, so that this difference is 0.7 on average in both courses and in general the total score of post-test members of the experimental sample with pre-test. They show a significant difference, with an average score of 2.1. Therefore, all components, except the component of professional ethics, have an effect on crime prevention.

 

Keywords: Education, Cross-Curricular Training, Crime, Prevention

 

 

افشار،محمد(1394) بررسی اثربخشی آموزشی فرگیران کارشناسی ارشدپیشگیری از جرم ،پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
افضل نیا، محمد رضا. (1387). طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری. تهران :انتشارات سمت.
بولا، اچ.اس (1990). ارزشیابی طرحهاو برنامه‌های آموزشی برای توسعه. ترجمه خدایار ابیلی (1375). تهران: انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان.
پاشایی،محمد. عبدی، توحید. پناهی، حمید. محمدی، امیدعلی(1397)، اثربخشی آموزش‌های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه: دانش آموختگان دوره 22 دانشکده فرماندهی و ستاد( ،نشریه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
چراغی، محسن  (1393) بررسی  میزان اثربخشی دروس اطلاعات دوره درجه‎داری رشته اطلاعات (آموزشگاه شهید چمران کرج )فصل نامه دانش انتظامی شماره 71 .
خدادادی، نسیم (1387) آموزش و توسعه کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
خطیب،علی (1394) تأثیر آموزش دوره عالی بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم انتظامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
درخشان،قاسم (1391)  ارزیابی اثربخشی دانش‌آموزان درجه‎داری رسته آگاهی مرکز آموزش علمی تخصصی شهید چمران ناجا با الگوی کرک پاتریک پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
سیف، علی‌اکبر (1384) اندازه‌گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دوران.
صباغیان،زهرا و اکبری، سهیلا(1389) آموزش جامع سازمانی (بارویکرد آموزش بزرگسالان) ،تهران: انتشارات سمت.
عباس پور،عباس (1388)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها،فرایندها و کارکردها)،تهران: انتشارات سمت.
عصار، محمدتقی و فضائلی،احمد و‌هاشمی فخر،صدیقه.(1392). مقاله الگوی راهبردی آموزش پلیس حرفه ای ناجا براساس متغیرهای محتوا محور،فصلنامه پژوهشهای انتظام اجتماعی.
فتحی واجارگاه، کوروش ( 1387 ). برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان، چاپ پنجم، تهران:انتشارات سمت.
کردی، علی(1392)  تعیین میزان اثر بخشی آموزش‌های انتظامی در عملکرد کارکنان وظیفه در مأموریت‌های پلیس پیشگیری انتظامی -پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
محمد قلی‌نیا، جواد. (1382). بررسی اثر بخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی. تهران: انتشارات دفتر مطالعات و طراحی ترویج و نظام بهره‌برداری .       
معاونت تربیت و آموزش ناجا (1393) نظام جامع تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
معاونت تربیت و آموزش ناجا (1394) نظام جامع تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم و مجیدی، داوود(1393). ارزشیابی اثربخش دوره‌های آموزش ضمن خدمت در ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی.سال دوم.ش 3 صص (118-95)..
نیازپور، امیر حسن(1383)، حقوق پیش گیری از بزهکاری در ایران مجله حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان 1383، شماره 48 و 49.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم و مجیدی، داوود(1393). ارزشیابی اثربخش دوره‌های آموزش ضمن خدمت در ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی.سال دوم.ش 3 صص (118-95).     
 
Bidani, B., Blunch, N. H., Goh, C. C., & O’Leary, C. (2009). Evaluating job training in two Chinese cities. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 7(1), 77-94.‏ - Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Dobrin, A., Wolf, R., Pepper, I. K., & Fallik, S. W. (2019). Volunteer Police: What Predicts Confidence in Training?. CriminalJustice Policy Review, 30(7), 1010-1022.‏
Michael T Rossler (2018) Department of Criminal Justice Sciences, Illinois State University,Normal, IL, USA- Michael J SuttmoellerDepartment of Criminology and Criminal Justice, Missouri State University, Springfield, MO, USA
Ford, D, (1999). Bottom -line traning, Texas, gulf publishing company.
Guilbert JJ.(2008). Educational hand book for heath personnel. Available from.
Harrison, R. (2005). Learning and development. CIPD Publishing.‏
Messmer, Max. Bogardus, Anne. Isbell, Connie (2007). "Human resource management". New Jersey: John Wiley & song, Inc.
Smithson, P., Addison, K., & Atkinson, K. (2013). Fundamentals of the physical environment. Routledge.‏.
Sands, D. J., Adams, L., & Stout, D. M. (1995). A statewide exploration of the nature and use of curriculum in special education. Exceptional Children, 62(1), 68-83.‏
Stewart, Greg. L & Brown, Kenneth. G (2009). "Human resource management: Linking strategy to practice". United States of America: John Wiley & sons.
Stufflebeam, D. L. (2012). Evaluation models: New directions for evaluation.No.89. Josef-Bass.