بررسی نقش پلیس در تحقق اخلاق‌ اسلامی در فضای مجازی (مبتنی بر منظومة فکری و بیانات مقام معظم رهبری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبانشناسی، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهشبررسی نقش پلیس، در تحقق اخلاق‌ اسلامی در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری و بیانات مقام معظم رهبری است‌‌. نیاز انسان به امنیت اخلاقی به‌عنوان یک نیاز اساسی، و همچنین نیاز به امنیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و... غیرقابل انکار می‌باشد‌‌. امنیت در این موارد به هم مرتبط است و عدم برقراری آن ‌می‌تواند سبب سقوط و انحطاط یک جامعه گردد‌‌. استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمو‌می ‌از وظایف مهی‌ است که براساس قانون اساسی بر عهدة نیروی انتظا‌می‌ است‌‌. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه‌ای و فیلم‌های ثبت شده است‌‌. ‌تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اهمیت فضای مجازی حاکی از آن است که فضای مجازی در شرایط حاضر ‌می‌تواند به‌عنوان «بزرگترین تهدید» یا «بزرگترین فرصت» انقلاب اسلا‌می ‌به ‌شمار آید‌‌. قوای انتظا‌می‌ در این مورد علاوه برتلاش‌هایی که در عرصه مواجهه و مقابله با رفتارهای ضدارزش در محیط‌های عمو‌می ‌دارند؛ در فضای مجازی نیز، می‌توانند در زمینه اصلاح رفتارهای ضدارزش وارد عمل شوند‌‌. بنابراین آنچه که از نیروی انتظا‌می ‌طبق فرمایش معظم‌له انتظار می‌رود، حرکت با تحول و حتی پیشی گرفتن از آن است که دشمن نتواند با چیدن مهره‌های شطرنج قدرت استکباری خود، جامعه را با آسیب‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، کیش و مات کند‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Role of Police in the Realization of Islamic Ethics in Cyberspace (Based on the Intellectual System and Statements of the Supreme Leader)

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of police in the realization of Islamic ethics in cyberspace based on the intellectual system and the statements of the Supreme Leader. Man's need for moral security as an essential need, as well as the need for individual, familial, social, occupational, etc. is undeniable. Security is interconnected in these cases, and failure to do so can cause a society to collapse and degenerate. Establishing order and security and ensuring public comfort is one of the important tasks assigned to the police force by the Constitution. The research method is descriptive-analytical and it is based on library documents and recorded films. The Supreme Leader's repeated emphasis on the importance of cyberspace suggests that cyberspace can now be considered the "greatest threat" or "greatest opportunity" of the Islamic Revolution. In this case, the police forces, in addition to the efforts they make in the field of confronting and counteracting anti-values in public, they can also take action in cyberspace to correct anti-values. Therefore, what is expected from the police force, in accordance with the Supreme Command, is to move forward and even surpass the enemy's ability to manipulate the chess pieces of its arrogant power, to confuse society with various social and cultural harms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Virtual Space
  • Police
  • intellectual system
  • Supreme Leader

Investigation on the Role of Police in the Realization of Islamic Ethics in Cyberspace

(Based on the Intellectual System and Statements of the Supreme Leader)

Mehri Rouhi, Alireza Rouhi

 

Abstract

    The purpose of this study is to investigate the role of police in the realization of Islamic ethics in cyberspace based on the intellectual system and the statements of the Supreme Leader. Man's need for moral security as an essential need, as well as the need for individual, familial, social, occupational, etc. is undeniable. Security is interconnected in these cases, and failure to do so can cause a society to collapse and degenerate. Establishing order and security and ensuring public comfort is one of the important tasks assigned to the police force by the Constitution. The research method is descriptive-analytical and it is based on library documents and recorded films. The Supreme Leader's repeated emphasis on the importance of cyberspace suggests that cyberspace can now be considered the "greatest threat" or "greatest opportunity" of the Islamic Revolution. In this case, the police forces, in addition to the efforts they make in the field of confronting and counteracting anti-values in public, they can also take action in cyberspace to correct anti-values. Therefore, what is expected from the police force, in accordance with the Supreme Command, is to move forward and even surpass the enemy's ability to manipulate the chess pieces of its arrogant power, to confuse society with various social and cultural harms.

Keywords: Security, Virtual Space, Police, Intellectual System, Supreme Leader

آقا­بخشی، علی؛ افشاری، مینو(1376)‌‌. فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ‌ایران

ترابی، یوسف(1391)‌‌. نقش پلیس بر نظریه اسلامی-ایرانی امنیت، فصلنامه دانش انتظامی، سال پانزدهم، شماره سوم، صص 94-71

ترابی، یوسف(1393)‌‌. امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه­ای‌‌. فصلنامه انجمن انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 8، صص88-59

جمعی از نویسندگان (1374)‌‌. تفسیر نمونه،  جلد 18، تهران، دارالکتاب الاسلامیه‌:110

جمعی از نویسندگان (1380)‌‌. تفسیر نمونه، جلد 1، تهران، دارالکتاب الاسلامیه‌:452

جمعی از نویسندگان (1380)‌‌. تفسیر نمونه، جلد 10، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، صص 336 و 365

جمعی از نویسندگان (1380)‌‌. تفسیر نمونه،  جلد 11، تهران، دارالکتاب الاسلامیه‌:433

حسینی دشتی، سیدمصطفی(1393)‌‌. معارف و معاریف، دایره­المعارف جامعه اسلامی، جلد دوم، انتشارات دار الفکر‌:523

کاظمی ‌سنجانی، بیژن(1390)‌‌. جرایم کامپیوتری و سایبر، انتشارات قانون یار

کرد علیوند، روح­الدین؛ میرزایی، محمد(1395)‌‌. گونه­شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه­ای و آمار پلیس فتا، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دوم، شماره 102، صص 207-191

مجلسی، محمدباقر بن محمد­تقی، بحارالانوار، جلد 72، بیروت، لبنان، داراحیا التراث العربی‌‌. ص 150

نادری، محمد (1390)‌‌. جامعه­اسلا‌می ‌و نقش پلیس در تحقق امنیت آن فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 19

ناظر، مسلم؛ حسینی، حمید(1394)‌‌. نگاهی تربیتی به ویژگی‌های پلیس مطلوب در قرآن و روایات‌‌. بصیرت و تربیت اسلامی، سال دوازدهم، شماره 33، صص 160-135

https://www‌. leader‌. ir