تأثیر سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  کارشناس ارشد مدیرت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی صورت گرفته است. داده‌های این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته از نمونه‌ای با حجم 256 نفر (جامعۀ آماری 741 نفر) متشکل از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان به شیوة نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی جمع‌آوری گردید با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و سپس به ‌روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار spss و از طریق شاخص رگرسیون تک متغیره، و رگرسیون چندمتغیره به روش گام‌به‌گام آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هر پنج متغیر مستقل (سرمایة فکری (01/0> sig، 336/0=r)، سرمایة انسانی (01/0> sig، 344/0=r)، سرمایة ساختاری (01/0> sig، 252/0=r)، سرمایۀ معنوی (01/0> sig، 583/0=r)، سرمایة رابطه‌ای (01/0> sig، 376/0=r))، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی داشته‌اند. همچنین، نتایج رگرسیون چند متغیره به روش گام‌به‌گام نشان داد که در گام اول، سرمایة معنوی (01/0>P، 771/130=F، 337/0=R2) از قابلیت پیش‌بینی عملکرد سازمانی برخوردار است و در گام دوم، بعد از سرمایة معنوی، سرمایة انسانی (01/0>P، 167/134=F، 511/0=R2). از قابلیت پیش‌بینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است؛ همچنین، در گام سوم، بعد از سرمایة معنوی، سرمایة انسانی، سرمایة ساختاری (01/0>P، 634/98=F، 535/0=R2). از قابلیت پیش‌بینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Asset on Organizational Function (Case Study: Hamedan Police Command Staff)

نویسندگان [English]

 • mohsen rashnoodi 1
 • Sholeh Salehi 2
1  Master of Human Resource Management, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding author) rashnoodi2015@gmail. Com
2 Assistant Professor of Management, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ABSTRACT
This study aims at investigating the effect of intellectual asset on organizational function. The data have been gathered through the survey method and using a researcher-made questionnaire with the sample of 256 persons employed as Hamedan police command staff. They have been chosen by random sampling, using the Krejcie and Morgan Table. The research hypothesis was: the effect of independent variables (intellectual asset, human asset, structural asset, relational asset and spiritual asset) on dependent variable (organizational function) which these hypotheses were tested via uni-variable regression and multivariable regression by step by step method. The result showed that each one of the four independent variables (intellectual asset, human asset, structural asset, relational asset) had a positive effect on organizational function. Also the results of multivariable regression by step by step method showed that at the first step, the spiritual asset has the ability to predict the organizational function and at the second step, after the spiritual asset, the human asset has the ability to predict the organizational function source. And also at the third step, after the spiritual asset and human asset, the structural asset has the ability to predict the organizational function sources. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • intellectual asset
 • human asset
 • Structural Asset
 • Relational Asset
 • organizational function
 • Military Headquarter Stuff
 1. انواری رستمی، علی‌اصغر؛ رستمی، محمدرضا. (1382). ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزش‌گذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 34
 2. دواس، دی. ای. (1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
 3. ساروخانی، باقر. (1385). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم: بینش‌ها و فنون، چاپ هفتم، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. طالقانی، محمود. (1380). روش تحقیق نظری، چاپ اول، تهران: انتشارات: دانشگاه پیام نور.
 5. عزیزپور لیندی، عبدالصمد. (1393). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مؤلفه‌های سرمایة فکری (موردمطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 3 شماره 7.
 6. غیاثی ندوشن، سعید. (1395). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مؤلفه‌های سرمایة فکری (موردمطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم). فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 25، شماره 80.
 7. قلیچ‌لی، بهروز و همکاران. (1389). طراحی مدل اندازه‌گیری و گزارش دهی سرمایة فکری (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران). چشم‌انداز مدیریت، ش 32، ص 150-132.
 8. منصورفر، کریم. (1385). روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  1. Bontis, N.(1998). Threes a price on your head: managing intellectual capital strategically. Business Quarterly summer, pp: 4-47.
  2. Chang, S. C., Chen, S. S., & Lai, J. H. (2008). The effect of alliance experience and intellectual capital on the value creation of international strategic alliances. Omega36(2), 298-316.
  3. Bontis, N., Wu, S., Wang, W. Y., & Chang, C. (2005). Intellectual capital and performance in causal models. Journal of intellectual capital.

 

 

 1. Lusthaus, C. (2002). Organizational assessment: A framework for improving performance. IDRC.
 2. Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring your company's intellectual performance. Long range planning30(3), 413-426.
 3. Sanoo, b. (2015). To empower or not to empower: The case of students employed in one Midwestern university’s dining services, from: http://www.fsmec.org /pdf/06/ UDSE empowerment –rev.pdf.
 4. Peterson, N. A., & Zimmerman, M. A. (2004). Beyond the individual: Toward a nomological network of organizational empowerment. American journal of community psychology34(1-2), 129-145.
 5. Youndth, M. A (1996). Human resource management, Manu acting strategy, and firm performance. Academy of management journal, 39 (4), 803-836.