پیش‌بینی میزان خلاقیت سازمانی کارکنان بر اساس نوع رهبری تحول‌آفرین (موردمطالعه: ف.ا. شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامۀ درسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان پیش‌بینی خلاقیت سازمانی کارکنان بر اساس نوع رهبری تحول‌آفرین مدیران با تأکید بر نگهداشت سازمانی نیرو انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده‌شده است. جامعۀ آماری، کارکنان انتظامی شهر همدان را شامل می‌شود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 198 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. در ادامه، جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از دو پرسشنامۀ استاندارد ام. ال. کیو و خلاقیت رندسیپ استفاده‌شده که پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 91/0، 89/0 محاسبه گردید که در ادامه جهت آزمون فرضیه‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، درصد، آزمون کالموگرف-اسمیرنوف و آزمون رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم‌افزار spss استفاده‌شده است. نتایج نشان‌دهندۀ آن است که در حالت وجود هم‌زمان هر سه متغیر رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام‌بخش و ملاحظات مدیران، متغیرهای مربوطه به‌صورت مثبت و معناداری میزان خلاقیت کارکنان را در سطح 003/0 تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Level of Organizational Creativity of Employees based on the Type of Transformational Leadership (Case Study: Hamedan Police Command)

نویسندگان [English]

  • Saeed Sharifi Rahnemo 1
  • Ayatollah Fathi 2
چکیده [English]

       The aim of this study was to identify the predictive level of employees' organizational creativity based on the type of transformational leadership of managers with emphasis on organizational retention. In this research, a descriptive correlational research method has been used. The statistical population is Hamedan police staff among whom 198 people were selected as a sample through simple random sampling using Krejcie and Morgan Table. Then to collect the required data from two standard questionnaires. M.L.Q and creativity of receptive were used. Using Cronbach's alpha coefficient in the above-mentioned questionnaires, their reliability was calculated as 0.91, 0.89, respectively. To test the hypotheses, descriptive and inferential statistics such as mean, percentage, Kalmogorov-Smirnov Test and Multivariate Regression Test were used in SPSS software. The results show that in the presence of all three variables of ideal behaviors, inspirational motivation and managers' considerations, the relevant variables positively and significantly explain the creativity of employees at the level of 0.003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • organization
  • Transformational Leadership
  • Police
  • Maintenance
امیرکبیری، علیرضا؛ خدایاری، ابراهیم؛ نظری، فرزادو محمد مرادی (1385). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان. فصلنامه فرهنگ مدیریت،4(14)، 117-142.

انصاری، محمداسماعیل و هادی تیموری (1386). مدیر در نقش رهبر تحول‌گرا، فصلنامه تدبیر، 9(2)، 19-28.

بیک‌زاد، جعفر و علی فلسفی (1380). رهبری سازمانی تحول‌آفرین، ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی فرهنگی کار و جامعه، شماره 110، 4-11.

تابلی، حمید؛ تیرگر، هدایت‌الله؛ مظفری، لیلا؛ مرتضوی، حمید و فاطمه مهرابی‌فر (1391). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نیریز، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،2(1)،1-25.

سجودی، عادل؛ قائد رحمتی، ابراهیم؛ جعفری خیرخواه، محمدرضا و سعید آقایی زاده (1395). مطالعه نقش ویژگی‌های رفتاری کارکنان در رشد و تعالی سازمانی، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی،4(2)،61-83.

عباس‌نژاد، محمدحسین و لطفعلی بختیاری (1396). تأثیر عوامل فردی بر توانمندسازی مدیران و فرماندهان ناجا، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی،8(3)،142-162.

محمد ظاهری، محمد؛ وحدتی، حجت؛ سپهوند، رضا و امیر هوشنگ نظرپوری (1398). بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر سکوت سازمانی، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی،7(3)،175-202.

موغلی، علیرضا (1383). رهبری تحول‌آفرین ابزار سنجش آن، مطالعات مدیریت، 24(4)، 95-112.

میرکمالی، سید محمد؛ شاطری، کریم و علیرضا یوزباشی (1392). تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی، دو فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی،8(4)، 21-31.

نصیری، موسی (1396). انگیزش برای تغییر، مجله توسعه مدیریت،11(3)،37-45.

Allen, R. S. Dawson, G. Wheatley, K. & White, C. S. (2007). Perceived diversity andorganizational performance. Employee Relations, 30(1), 20-33.

Atika, M. and Tripti, S. (2008). Relationship of emotional intelligence with
transformational leadership and organizational citizenship behavior. Internationaljournal of leadership studies 4(1): 3-21.

Avolio, B. & Bass, B.M. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire, Third
Edition Manual and sampler set. USA: MindGarden. Inc.
Bass, B.M. & Avolio, B. (1994). shatter the Glass ceiling: women may make better Managers. Human resource management, 33, pp 549-56.

Baker, D. F. (2014). When moral awareness isn't enough: Teaching our students
to recognize social influence.Journal of Management Education,
Volume38(4): 511–532.

Baker, D. F. (2014). When moral awareness isn't enough: Teaching our students
to recognize social influence.Journal of Management Education,
Volume38(4): 511–532.

Bass, B.M. Avilio, B.J. (2000). “MLQ multifactor leadership questionnaire
sampler set: technical report, leader form, rater form, and scoring key for MLQform 5X-Short, 2nd ed. Mind Garden, Palo Alto, CA.

Bennett, N. & Anderson, L. (2003). Rethinking Educational Leadership.
London: sage publication. between.

Bhandarker, A. and Rai, S. (2019).Toxic leadership: emotional distress and
coping strategy. International Journal of Organization Theory & Behavior, 22(1): 65-78.

Dobbs, JM and Do, JJ. (2018).The Impact of Perceived Toxic Leadership on
Cynicism in Officer Candidates. Armed Forces & Society. 45(1): 4-24.

Garcia-Morales V.J; Jimenez-Barrionuevo, M; Gutiérrez -Gutiérrez, L. (2011). Transformational leadership influence on organizational performance through.

Goldman, A. (2009). Transforming toxic leaders, California: Stanford University
Press.

Limsila, K. and Ogunlana, S. O. (2008). Linking personal competencies with
transformational leadership style evidence from the construction industry in Thailand. Journal of construction in develoing countrie 13(1):27-50.

Mercy, M.D. (2004). An Exploration of faculty and academic Leader’s
perception of Leadership styles in Malawian higher education Institution, A Dissertation for degree of doctora of philosophy Illionis state University.

Mokhber, M. Wan Khairuzzaman bin, wan Ismail, and Vakilbashi, A. (2011). The
impact of transformational leadership on organizational innovation moderated by organizational culture. Australian journal of basic and applied sciences 5(6): 504-508.

Webb,K. (2006).Presidents' Leadership Behaviors Associate with followers, Job
Satisfaction Motivation toward Extra Effort and Presidential Effectiveness at Evangelical Colleges and Universities.University of North Texas Ph.D Dissertations,Available at: www.proquest.com. E.