نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) در نت نیروهای مسلح (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) در نت نیروهای مسلح در راستای توسعۀ پایدار و افزایش بهره‌وری است. جامعۀ آماری این پژوهش 33 نفر از کارکنان شاغل در معاونت آماد و پشتیبانی ف.ا.ا. همدان بود، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. این پژوهش ازنظر روش‌شناسی، توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس زمان جمع‌آوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های مقطعی بود. جهت نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف–اسمرینوف(k-s) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار spss نسخۀ20 تجزیه‌وتحلیل شدند و با تدوین ابزار پرسشنامه، نسبت به اجرای آن اقدام شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین نقش HSE در نت نیروهای مسلح رابطه وجود دارد. در ارتباط با رابطۀ بین HSE در نت نیروهای مسلح سازمان باید اهداف بهداشت شغلی و ایمنی مدونی در هر بخش و سطحی در درون خود که مرتبط باشد، ایجاد کرده و برقرار نگهدارد و هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود الزامات قانونی و سایر الزامات، خطرات (عوامل زیان‌آور) بهداشتی ـ ایمنی و ریسک‌ها، گزینه‌های فن‌آوری، الزامات مالی و عملیاتی و بازرگانی خود و نیز نظرات طرف‌های ذینفع را در نظر گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of HSE (Health, Safety and Environment) in Maintenance and Repair Unit of the Armed Forces (Case Study: Hamadan Police Command)

نویسنده [English]

 • asadollah karami
Master of human resource management, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

     The purpose of this study is to investigate the role of HSE (Health, Safety and Environment) in Maintenance and Repair Unit of Armed Forces for sustainable development and productivity. The statistical population of this study is 33 employees working in the deputy of Hamedan Police Command (HPC) which were selected as a statistical sample by cluster sampling method. Based on the time of data collection, this research is methodologically a descriptive correlational study. This study was a cross-sectional research. Kolmogorov-Smrynov (K-S) test was used for data normality. The collected data were analyzed using SPSS software version 20. And by compiling the questionnaire tool, it was implemented. The results indicate that there is a relationship between the role of HSE among the Armed Forces. Regarding the relationship between HSE in Maintenance and Repair Unit of Armed Forces, it should establish and maintain codified occupational health and safety goals at every relevant department and level within itself, and when setting and reviewing its goals, legal and other requirements, it must consider the health-safety hazards (harmful factors) and risks, technological options, its financial, operational and commercial requirements, as well as stakeholder views.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Safety
 • Health and Environment
 • Armed forces
 • Maintenance and Repair Unit
 • Hamedan
 1. اسماعیل‌پور، علی منظم؛ محمودی فرد، معصومه. (1395). مدیریت پایدار سیستم‌های شهری با ارزیابی سطح فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) . دومین اجلاس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.
 2. افتخاری، عادل؛ میرزایی، سمانه. (1396). روش­های نوین ارزیابی ریسک بهداشت، نقش ایمنی، محیط زیست و (HSE)، چهارمین اجلاس جامع مدیریت بحران.

 

 

 

 

 

 1.   براتی، فرزانه؛ مومنی اصل، مسلم. (1391). پژوهشی با عنوان چالشهای استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و HSE در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی به­منظور دستیابی به توسعه پایدار. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 
 2. تقدیسی، محمدحسین. (1385). مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE): رویکردی خلاق در توسعه پایدار مجله علمی پژوهشی سلامت کار ایران. دوره ۳، شماره ۲.
 3. مردانی، محمد. (1396). ارائه الگوی تعالی فرهنگ ایمنی در نیروهای مسلح. نشریه نظارت و بازرسی. شماره 41، صص13-34.
 4. معماری، سینا. (1396). نقش سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE در ‌بهره‌وری ‌سازمان‌ها. چهارمین اجلاس جامع مدیریت بحران.
 5. موسوی، سید محمد. (1392). اهمیت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط‌زیست پایدار.
  1. Feng, Y., Zhang, S., & Wu, P. (2015). Factors influencing workplace accident costs of building projects. Safety science72, 97-104.
  2. McCourt, J. (2009). An Integrated OHSAS 18001, ISO 14001 and ISO 9001 Management System in the Institute for Reference Materials and Measurements. European Commission. Belgium.
  3. Speegle, M. (2012). Safety, Health, and Environmental Concepts for the Process Industry. Cengage Learning.
  4. Taghdisi, M.H. (2006). Health, Safety and Environment Management (HSE): A Creative Approach to Sustainable Development (article head). IranOccupational Health Journal. 3(2), 1.